Dışlayıcı Kötüye Kullanma (Abuse of Dominant Position by Exclusionary Practices)

Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunmasını ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını, piyasanın genişlemesine engel olunmasını veya etkin rekabetin bozulmasını amaçlayan eylemlerdir. Buna göre, yıkıcı fiyat ve anlaşma yapmayı reddetme uygulamaları, uzun dönemli münhasırlık sözleşmeleri, bazı indirim sistemleri ve ürün bağlama anlaşmaları dışlayıcı kötüye kullanma örnekleridir.
(Bkz. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması (Abuse Of Dominant Position) – Sömürücü Kötüye Kullanma (Abuse Of Dominant Position By Exploitative Practices))