eng

Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açığa vurmak :
Bir bulguyu ya da buluşu başkalarına anlatarak ya da yazarak açık ...
açıklama belgesi :
Bir bulgunun ya da buluşun aslını ve yapıma nasıl uygulanacağını ...
açıklamalık :
Bir bulgu ya da buluşun belirli bir yönüne ilişkin geniş bilgi ed ...
açım :
Varolup da bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarma.
açımcı :
Varolup da bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkaran.
adda aldatıcı markalar :
Halkı aldatma ve böylece çıkar sağlama amacı ile kullanılan ya da ...
aldatıcı benzet :
İki marka arasında çok yakın bir benzerliğin bulunması.
aldatıcı nitelik :
Marka niteliğinin halkı aldatıcı olması (Arçelik-Akçelik gibi).
ana kurum :
Birlik markalarının kullanılmasında, markaları kütüğe yazdıran ve ...
ana marka :
Bir firmanın, ayrı ayrı özel markalar taşıyan geniş bir markalar ...
anılma hakkı :
Bulgu iyesi adının, her zaman ve her yerde anılmasını zorunlu kıl ...
anlam benzerliği :
Markaların anlamca birbirine benzer olma özelliği (manda-dombay g ...
anlaşmalı ülkeler uyruğu :
Paris Birliği Andlaşması'nı uygulayan ülkelerin uyruğu olan kişi.
anlaşmanın özel koşulları :
Özel izin anlaşmasında, genel koşullar yanında yer alan özel nite ...
aralıksız kullanmak :
Bir markayı hiç ara vermeden kullanmak.
asıl bulgu belgesi :
Bulgu belgeleri kütüğüne ilk olarak yazılmış, bulgu için verilen ...
asıl kütük :
Bir marka ya da bulgunun ilk kez yazıldığı yer, kütüğe geçirildiğ ...
aşırı benzerlik :
Bir markanın başka bir markaya güçlükle ayrılabilecek denli benze ...
Avrupa Meclisi :
Avrupa ülkeleri arasındaki çeşitli konularda ve bu arada bulgular ...
Avrupa Meclisi Belge Uzmanları Komitesi :
Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Meclisi'nin bulgu belgele ...
ayırıcı im :
Üzerine konulduğu eşyayı ilk bakışta başkalarından ayırmayı kolay ...
ayırıcı niteliğin yok olması :
Zamanla bir markanın ayırıcı niteliğinin ortadan kalkması ve o ma ...
ayırıcı nitelik :
Bir markayı başka markalardan ayıran yapısal nitelik.
ayırıcı öğeler :
Bir markayı başka bir markadan kolayca ayırmak için değişik yapı ...
ayırıcı özellikler :
Halkta ayırıcı bir izlenim uyandıran ve bu yüzden marka olabilen ...
ayırım görevi :
Markanın bir eşyayı başka eşyadan ayırma işlevi.
ayrıcalığı kaldırma :
Ayıracılığın verenlerce geri alınması.
ayrıcalık dizgesi :
Bulgularda ayrıcalığı temel alan dizge.
ayrıcalık hakkı :
Ayrıcalık ile sağlanan ve sınırı böylece belli edilen hak.
ayrıcalık verme :
Bir markaya da bulgu için birine ayrıcalık tanıma.
ayrıcalıklı :
Ayrıcalık elde eden.
bağışlanan belgeden doğan hak :
Bulgucuya verilen belge ile kazanılan hak.
bağışlanan hak :
Bulgucuya, koruma yönünden bağışlanıp öteki bulguculara göre ayrı ...
bağışlanan hakkın genişliği :
Bulgucuya verilen hakların kapsamı.
bağışlanan hakkın niteliği :
Bulgucuya tanınan hakkın niteliği (ayrıcalık ya da bağışıklık hak ...
bağışlanan hakkın süresi :
Bulgucuya verilen koruma hakkını içine alan süre (5, 10 ya da 15 ...
bağışlanan hakkın uygulama yeri :
Verilen hakkın uygulanacağı ulusal sınırlarla kısıtlı alan.
bağlı bulgu belgesi :
Başka bir bulgu temel alınarak yapılan yeni bir bulgu için verilm ...
bağlı kurumlar :
Bir işletmeler birliğine bağlı bulunan ve çoğu kez özdeş markayı ...
bağlı satış koşulları :
Özel izin verenin, alana karşı anlaşmaya koydurduğu, ham maddesin ...
başkalaştırma :
Başkasının markasını, biraz değiştirerek kendi markasıymış gibi k ...
başlama tarihi :
Bulgu ya da markanın koruma süresinin başladığı tarih.
başvurma dizgesi :
Yapım haklarının doğumunu başvurmaya dayandıran dizge.
başvurma yeri :
Bulguyu kütüğe yazdırmak için başvurulan yer.
başvurmada öncelik hakkı :
Paris Birliği Anlaşması'nın 4. maddesine göre, bir ülkede yordamı ...
başvurmanın yordamına uygunluğu :
Başvurmanın, yasa ya da yönetmeliklerde belirtilen biçimde yapılm ...
Bekleme Süresi :
Başvurmadan kütüğe geçirilme tarihine değin geçen zaman.
bekleme zorunluluğu :
Başvurulduktan sonra, çeşitli nedenlerle, kütüğe yazdırmak için b ...
beklenen hak :
Bulgunun gerçekleşmesiyle o anda doğan kişisel hak.
beklenen hakkı aktarma :
Beklenen hakkı, karşılıkla ya da karşılıksız olarak başkasına bır ...
belgelendirilebilme :
Her yönden yapılan inceleme sonunda, bir bulguya belge verileceği ...
belgelendirilir bulgu :
Yapılan inceleme sonunda belge verilebileceği anlaşılan bulgu.
belgelendirilmez bulgular :
Yeniliğinin bulunmaması ya da başka bir nedenle belge verilmesi o ...
belgeli bulgu :
Yeniliği kabul edilerek kütüğe yazılmış ve belgesi verilmiş olan ...
belgeli bulgunun işletilmemesi :
Belgesi alınmış bir bulgunun, yapım işlerine uygulanmaması.
belgesiz bulgu :
Belgesi alınamamış ya da alınmamış bulgu.
belirtici nitelik :
Bir markayı öteki markalardan ayıran nitelik (sözgelişi sözcükten ...
belirtmeğe yeterli özellik :
Bir markayı ötekinden ayırmağa yeterli nitelikteki, yapısal ayrıl ...
benzek :
Bir şeyi hiç bir değişiklik yapmadan uygulama ya da bir şeyin tam ...
benzeme ilkesi :
Markaların, yok sayılmasında, birbirine benzerliği gözeten düşünc ...
benzer biçimler :
Çeşitli yönleri ve nitelikleri bakımından birbirine benzeyen ve i ...
benzer kullanış :
Markaların özdeş mallar için kullanılması.
benzer mallar :
Özdeş türden olan mallar.
benzet :
Bir şeyin ya da bir malın benzeri, özdeşi.
benzetçi :
Bir malın ya da bir şeyin benzerini, özdeşini yapan kişi.
benzetilmiş markalar :
Benzeti yapılmış olan markalar.
benzetme :
Bir markanın özdeşini yapma.
bezek :
Marka olarak kullanılabilen ve kütüğe yazılabilen biçimler.
bırakılmış marka :
Çeşitli nedenlerle kullanılmayan marka.
biçimde aldatıcı markalar :
Benzerlikleri ve malın öğeleri ile mala bağlı temel nitelikleri t ...
biçimsel öğelerde benzet :
Bir markanın biçimsel öğelerine dayanan benzet.
bildirici kütüğe yazım :
Doğmuş bir hakkın kütüğe geçirilmesi.
bileşim bulgusu :
Birden çok kimyasal öğenin, bir tek sonuç ortaya çıkarmak için bi ...
bilgi görgü alışverişi :
Yapım alanındaki bilgi ve ustalığın karşılıkla ya da karşılıksız ...
bilim iyeliği :
Bilimsel çalışmalarla elde edilen sonuçlar üzerinde tanınan iyeli ...
bilimsel açım :
Coğrafya dışındaki bilim alanında yapılan yenilik.
bilimsel görüşler :
Markanın ya da belgenin kullanılmasından ötürü çıkacak anlaşmazlı ...
bilinen ilgisiz öğelerin yan yana konulması :
Bilinen ve birbirleriyle ilgili olmayan öğelerin, sözgelişi tuzla ...
bir teknik alandan öbürüne geçme :
Bulgu ile, herhangi bir şeyi başka bir alanda kullanılır duruma g ...
birbirine bağlı belgeler :
Bir bulgu ile ilgili bulunan ve o bulguyu tamamlar nitelikte oldu ...
Birlik markaları :
Tecim ve yapım işleriyle uğraşanların çıkarlarını korumak, onları ...
Birlik önceliği :
Paris Birliği'ne üye bir ülkeden sonra Birlik üyesi başka ülke ya ...
Birlik uyruğu :
Paris Birliği'ne üye olan bir ülkenin uyruğu.
Birlik ülkesi :
Paris Birliği Anlaşması'nı uygulamakta bulunan ülke.
Birlik ülkesinde temelli yapım ya da tecim kuruluşu :
Üretim ve tecim yapmak üzere gerçek ve güvenilir niyetle kurulmuş ...
Birlik üyeleri :
Gereken koşulları yerine getirerek Paris Birliği Anlaşması'na kab ...
bitki bulgu belgesi :
Bitkisel yenilikler için verilen belge.
bitki bulgusu :
Yeni ve değişmez nitelikler gösteren ve çoğaltılabilir bir bitki ...
bitkisel soylama :
Yeni nitelikler gösteren bir bitki türü elde etme.
bitkisel yenilik soylayıcısı :
Bitkiler alanında yeni bir tür ortaya koyan kişi.
bitkisel yenilikler :
Bitkilerin niteliklerini değiştirerek ortaya çıkarılan, yeni ve d ...
bitkisel yenilikleri koruma :
Bitkiler alanında elde edilen yeni sonuçları koruma.
bozmak :
Bir markayı ya da bulguyu, yasalarda yazılı nedenlerle ve yollarl ...
bozulmuş markalar :
Yönetim ya da yargı organlarının kararları gereğince kütükten sil ...
bölgesel belge anlaşması :
Kimi bölgelerde, o bölgelerdeki ülkelerin belge işlerini bir örne ...
bölgesel satış yasağı :
Özel izin anlaşmalarında, izin verenin, alana kimi bölgelere satı ...
bölümsel benzet :
Bir markanın kimi yerlerinde yapılan benzet.
bulgu :
Bilinmeyen bir nesneyi ya da bir niteliği ortaya çıkarma.
bulgu belgelerini bölümleme :
Kütüğe yazım kolaylığı sağlamak ve yinelemeleri önlemek için, bul ...
bulgu belgelerini uluslararası bölümleme :
Bulgu belgelerini, bilim dallarına ve ondalık dizgeye göre ulusla ...