eng

Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
act 8 anne C. 19 :
Dünyada ilk olarak uygulanan yapıt hakkı yasası (1709 yılında İng ...
açıklanış :
Bir yapıtın, ilgilisi ile anlaşarak kamuya tanıtılması.
açıklanma :
Bir yapıtın herkesçe bilinir duruma gelmesi, yayımlanmış olması.
açıklanmamış yapıt :
Kamuya sunulmamış, yayımlanmamış yapıt.
açıklanmış yapıt :
Hak iyesinin izni ile kamuya sunulan, yayımlanan yapıt.
açımlama :
Bir yapıtta notlarla gerekli açıklamalar yapma.
açımlamalı basım :
Bir yapıtın, açımlamalar ve notlar eklenerek yapılmış basımı.
ad verme yetkisi :
Çalışmalar sonunda ortaya çıkan yapıta ad verilmesi yetkisi (Bu y ...
adda öncelik hakkı :
Benzer türden olan iki yapıtta aynı adın kullanılması halinde, da ...
adın belirtilmesi :
Yapıtın üzerinde ya da belirli bir yerinde, yazar adının yazılmas ...
adın belirtilmesi yetkisi :
Adının yapıta konulup konulmaması konusunda yapıt iyesine ya da h ...
adsız yapıtlar :
Kimin olduğu bilinemeyen ve üzerlerinde yapıtçı adı bulunamayan y ...
akçalı hak :
Yapıt ile ilgili olarak yapıt iyesine ya da hak iyelerine tanınan ...
akçalı hakkın aktarımı :
Yapılan bir sözleşme ile ve sözleşmede yer alan koşullarla, hakkı ...
akçalı hakkın iyesine dönmesi :
Herhangi bir nedenle başkasına verilmiş olan hakkın, bu nedenleri ...
Alıntı :
Bir kitaptan, bir yazıdan alındığı belirtilerek bazı satırların y ...
alıntı hakkı :
Yasalarda gösterilen durumlarda ve oranlarda alıntı için tanınan ...
alıntı hakkının saklı tutulması :
Yapıtın iyesi ya da hak iyesince konulan notla alıntı hakkının ve ...
alıntı hakkının saklılığı :
Alıntı hakkının saklı tutulması ve bunun belirtilmesi.
alıntı özgürlüğü :
Yasalarda belirtilen durumlarda alıntının sınırsız olarak ya da y ...
alıntı sınırı :
Bir yapıttan ne denli alıntı yapılabileceğinin belirtilmesi (yasa ...
alıntının zamanı :
Yasalarda, alıntının ne kadar süre sonra ya da süre içinde yapıla ...
alma :
Bakınız: alıntı
aslın elmeni :
Çeşitli nedenlerle yazarın elinden çıkan asıl sayıyı elinde bulun ...
aslın iyesi :
Asıl yapıtın o tarihte iyesi olan kişi.
aslın teslimi :
Asıl sayının verilmesi gereken yere ya da kişiye teslimi.
ayırıcı özellik :
Bir yapıtı öbür yapıtlardan ayıran ve ona özgülük veren durum, bi ...
ayrıcalıklar hakkında kararname :
30.8.1777 tarihli ve ilk yasalar yayımlanıncaya dek uygulanan bir ...
Bakanlar Kurulunun kamulaştırma yetkisi :
Yasalarda belirtilen koşullarla Bakanlar Kuruluna tanınan kamulaş ...
basılmış yapıtlar :
Basım yolu ile çoğaltılmış yapıtlar.
basılmış yazılı yapıtlar :
Okunmak üzere her türlü araçla (kalem, basım, fırça, yazı makines ...
basım hakkı :
Bir yapıtın basımı konusunda tanınan, yasadan doğan hak.
basım yoluyla çoğaltma :
Bir yapıtın basımevlerindeki baskı araçları ile çoğaltılması.
basımcı :
Bir yapıtın basılmasını sağlayan, basılarak yayımını yapan kişi.
Basımcılar derneği :
Basımcılar arasında kurulan ve amaçları çok değişik olan dernek.
basımcının imi :
Basılan şeyler üzerine basımcının kimliğini göstermek üzere konul ...
basımcının markası :
Bakınız: basımcının imi
Basımevleri Yasası :
Basım işlerinin kamu yararına düzenli yürümesini sağlamak amacıyl ...
basın :
Basım yoluyla çoğaltılarak, belirli zamanlarda çıkan basmalar.
basın özgürlüğü :
Basının herkese açık olması ve herkesin basın işleriyle uğraşabil ...
basın suçları :
Basım yolu ile çoğaltılan şeylerle işlenen suçlar.
basın yasası :
Basın işlerini düzenlemek amacı ile hazırlanan ve uygulanan yasa.
basın yasasına aykırılık :
Basın yasasında konulan kurallara aykırı davranış.
Basma :
Bakınız: basım
basma ayrıcalığı :
Eski yıllarda belirli kişilere ya da kurumlara tanınan ayrıcalık.
basma ayrıcalığı bağışlama :
Eski yıllarda egemen olan kişi tarafından bazı kişilere ya da kur ...
basma ayrıcalığı bağışlama yetkisi :
Eski anlayışa göre siyasal güç iyesi olanın yetkisi.
basma izni :
Bir yapıtın basılması için önceden alınan ve alınması gereken izi ...
basmak :
Çoğaltılması gereken bir yazı yapıtını basım yoluyla çoğaltmak.
basma-satma tekeli :
Önceden izin alınması gereken yıllarda bazı kişi ve kurumlara tan ...
beklenen olasılı kazanç :
Ortaya konulan yapıtın karşılığı olarak umulan gelir.
Bern Birliği :
Düşünü ve sanat yapıtlarının korunması amacıyla düzenlenen ve bu ...
Bern Birliği Sözleşmesi :
Yapıt haklarının uluslararası alanda korunması amacıyla yapılan s ...
Bern Sözleşmesi :
Yapıt haklarının uluslararası korunması için yapılan ve Bern'de i ...
Bern Yapıt Hakları Sözleşmesi :
Bern Sözleşmesinin tam adı.
bırakının saptanması :
Hakkın başkasına bırakılması ile ilgili işlemin yazılı olarak sap ...
bilimsel iyelik :
Bilimsel çalışmalar ve yapıtlar üzerindeki iyelik.
bilimsel yapıtlar :
Estetik niteliği bulunmayan teknik ve bilimsel niteliği bulunan y ...
Birliğe girmemiş ülkenin yazarları :
Bern Birliği Sözleşmesini imzalamamış bir ülkenin uyruğu olan yaz ...
Birliğe girmiş ülke :
Bern Sözleşmesi ile kurulan birliğe, bu sözleşmeyi imzalayarak gi ...
Birliğe girmiş ülke yazarları :
Bern Birliğine girmiş ülkenin uyruğu olan yazarlar.
Birlik çıkarına aykırılık :
Yapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı dav ...
bozuk yayım :
Bir yapıtın düzeninin bozulması ve böylece yayımlanması.
bölümlü yayım :
Yapıtın parçalara bölünmesi, parçalar biçiminde yayımı.
bölüntü :
Bir yapıtın bir dergi ya da gazetede parça parça olarak yayımlanm ...
bölüntülü satış :
Bir yapıtın parça parça yayımlanmak üzere satılması.
cayma :
Verilmiş bir sözden, yapılmış bir anlaşmadan vazgeçme.
cayma bildirimi :
Caymanın yasalar karşısında geçerli olması bakımından, yapılması ...
Cayma Hakkı :
Yapılan anlaşmadan cayılmasını olağan kılan ve yasalarda tanınan ...
çalıntı :
Bir kitabın sözlerini ve müzik bestesinin havasını değiştirerek y ...
çekilmiş yapıt :
Bir bilim ya da yazın yapıtının tıpkısının alınması, güzel sanat ...
çekimci :
Bir yapıtın tıpkısını kendi elyazısı ile yazan ve asıl yapıtın bö ...
çekme hakkı :
Güzel sanat yapıtları ile yazın yapıtlarından (el ile) fazla sayı ...
Çekmek :
Bir kitabın özdeşini yazmak ya da basmak.
Çeviri :
Bir dilden bir dile yapılan aktarma, bir yapıtın başka bir dile a ...
çeviri hakkı :
Bir yapıtın başka bir dile çevrilmesi hakkı (çeviriden başka, yab ...
çeviri hakkı koşulu :
Bir yapıtın başka dile çevrilmesi için konulan özel koşul.
çeviri hakkı saklı :
Çeviri hakkının saklı tutulduğunu ve izne bağlı olduğunu gösteren ...
çeviriler :
Başka bir dilde yazılmış ve başka dile aktarılmış yapıtlar.
çevirmen :
Bir dilde yazılmış bir yapıtı başka dile aktaran kişi.
çoğaltılmış sayıların biçimleri :
Çeşitli araçlarla çoğaltılarak satışa sunulan yapıtların boyutlar ...
çoğaltma :
Bir yapıttan çok sayıda yapıt sayısı elde etme.
çoğaltma araçları :
Yazılı bir yapıttan fazla sayı elde etmek için kullanılan araçlar ...
çoğaltma hakkı :
Bir yapıttan daha fazla sayı elde edilip edilmemesi ile ilgili ha ...
çoğaltma hakkı saklı :
Çoğaltma hakkını izne bağlı tutan deyim.
çoğaltma hakkına saldırı :
Hak iyesinin izni olmadan bir yapıtın çoğaltılması.
çoğaltmak :
Bir yapıttan birden çok sayı elde etmek.
çok yanlı hak :
Yapıt hakkının, yasalarda belirtilen haklardan bir çoğunu kapsamı ...
dava hakkı :
Yapıt haklarına saldırıda, ilgili hak iyesine yasaların tanıdığı, ...
değiştirmeli çoğaltma :
Yazılı metnin değiştirilerek basılıp satışa sunulması.
değiştirmeli metin :
Yapıtı ortaya koyanın ortaya koyduğu metinden ayrı ya da metnin d ...
dergi çıkarma hakkı :
Dergi çıkarmak için yasaların tanıdığı hak (Anayasa, m. 23).
dergiler :
Günlük olmayıp belirli zaman aralıkları ile (aylık, haftalık gibi ...
derleme yapıtlar :
Çeşitli yapıtlardan ya da kişilerden derlenen bilgilerle, parçala ...
derleyici :
Çeşitli bilgileri ve parçaları bir araya getiren kişi.
Devletin yararlanma yetkisi :
Yasalarda belirtilen durumlar için, gene yasalarda belirtilen biç ...
dinlemelik yapıtlar :
Yalnızca dinlemek üzere yaratılan sesli yapıtlar (müzik yapıtları ...
dinlemelik-seyirlik yapıtlar :
Dinlemek ve aynı zamanda seyredilmek üzere düzenlenmiş yapıtlar ( ...
doğrudan temsil :
Bir yapıtın aslının ya da işlenmişinin bir araç yardımı olmadan d ...
dokuncalı yayım :
Kamu için dokuncalı görülen sonuçlar verecek nitelikteki yayım.