eng

Yasama Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açık oylama :
Genel Kurul'da hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (k ...
Alt komisyon :
Komisyonların kendilerine havale edilmiş olan bir işi daha detayl ...
Ana bina :
TBMM Genel Kurulu salonunun bulunduğu Meclis binasıdır. Bu binada ...
Anayasa :
Devletin temel yapı ve işleyişi ile kişilerin temel hak ve özgürl ...
Ara seçim :
TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. Anaya ...
Araverme :
TBMM'nin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir.
Başkanlık Divanı :
Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 Başkanvekili, 7 ...
Başkanvekili :
TBMM Başkanının yerine Genel Kurul oturumlarını yöneten Başkanlık ...
Birleşim :
TBMM Genel Kurulunun belli bir günde açılan toplantısıdır. Her ya ...
Bütçe kanunu :
Gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarını miktar ve kurumlara gö ...
Danışma Kurulu :
TBMM Başkanı ile siyasi parti grup başkanvekillerinden oluşan ve ...
Değişiklik önergesi :
Kanun tasarı ya da teklifinin maddelerinde değişiklik yapmayı sağ ...
Erken seçim :
Herhangi bir nedenle, Anayasa'da öngörülen 4 yıllık seçim dönemi ...
Esas Komisyon :
Nihai kararı veren ve raporu Genel Kurul görüşmelerinde esas alın ...
Esas numarası :
Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezker ...
Geçici komisyon :
TBMM Genel Kurulu tarafından belli amaçlarla kurulan ve bu amaç g ...
Geçici madde :
Kanunların geçiş hükümlerini düzenleyen maddelerdir. Yeni düzenle ...
Gelen kağıtlar :
TBMM Başkanlığı'na sunulan bütün kanun tasarı ve teklifleri, resm ...
Genel görüşme :
Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun T ...
Genel Kurul :
TBMM'nin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin işlerin görüşül ...
Genel seçim :
Anayasanın 77 nci maddesine göre 4 yılda bir yapılan milletvekili ...
Gensoru önergesi :
Bakanlar Kurulu'nun ya da bir bakanın görevden düşürülmesini sağl ...
Gizli oylama :
Milletvekilinin hangi yönde oy kullandığının hiçbir şekilde belli ...
Gündem (Genel Kurul) :
Genel Kurul'da görüşülecek konuların sırasıyla yer aldığı ve bir ...
Gündem (Komisyon) :
Komisyon başkanlarınca belirlenen ve komisyonun toplantı gün ve s ...
Gündem dışı konuşma :
Aciliyeti bulunan önemli konuların TBMM Genel Kurulu görüşmelerin ...
Güvenoyu :
Kurulmuş bir hükümetin göreve devam edebilmesi için sahip olması ...
Halkla ilişkiler binaları :
Milletvekillerinin odalarının bulunduğu ve seçmenleriyle görüştük ...
havale :
Kanun tasarı ve teklifleri ile tezkerelerin TBMM Başkanlığı'nca g ...
İçtüzük  :
Yasama, denetim ve diğer görevleri yerine getirme sürecinde TBMM' ...
İdare Amiri :
TBMM Kampusu içerisinde düzeni ve güvenliği sağlamak, Meclis'e gi ...
İhtisas komisyonu :
Belirli bir alanda uzmanlaşmış bulunan ve belli sayıda milletveki ...
İşaretle oylama :
Milletvekillerinin el kaldırmak suretiyle oylarını kullandıkları ...
Kanun (Yasa) :
TBMM tarafından çıkarılan ve yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı ...
Kanun hükmünde kararname :
TBMM tarafından verilen bir yetki kanununa dayanılarak Bakanlar K ...
Kanun tasarısı :
Hükümet tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerin ...
Kanun teklifi :
En az bir milletvekilinin imzasıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM ...
Kanunlar Dergisi :
Bir yasama yılında çıkarılan tüm kanunlar ile o yasama yılında ka ...
Kanunlar Külliyatı :
Osmanlı döneminde çıkarılıp günümüze intikal eden kanun ve bu nit ...
Kapalı oturum :
Milletvekilleri, bakanlar ve görevi gereği toplantıda bulunması g ...
Karar :
TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmekle yürürlüğe giren ve C ...
Karar yetersayısı :
Belirli bir yönde karar alabilmek için o yönde kullanılmış olması ...
Karma Komisyon :
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ili ...
Katip üye :
Genel Kurul'da Genel Kurul'a hitaben evrakları okuyan, tutanak öz ...
Kesinhesap kanunu :
Bir önceki yılda gerçekleşen bütçe uygulama ve harcamalarını göst ...
Kod kanun :
Belirli bir alanda yeni baştan düzenleme yapan kanunları ifade ed ...
Komisyon :
Genel Kurul adına inceleme yapmak üzere kurulan ve belirli bir sa ...
Komisyon metni :
Komisyonların görüştükleri kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin h ...
Komisyon raporu :
Komisyonların karara bağladıkları işler için düzenledikleri rapor ...
Komisyon uzmanı :
Komisyonlara yasama bilgi desteği sunan, komisyon raporlarını yaz ...
Meclis Araştırması :
Meclisin belirli bir konuda bilgi edinmek üzere bir Meclis Araştı ...
Meclis Soruşturması :
Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüc ...
Muhalefet şerhi :
Komisyonca kabul edilen rapor hakkında çekimser veya aykırı görüş ...
Olağanüstü toplantı :
TBMM'nin tatil veya ara verme sırasında Cumhurbaşkanı veya Meclis ...
Oturum :
Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her biridir.
Özel gündem :
Anayasa ve İçtüzük gereği belli bir sürede sonuçlandırılması gere ...
Resmi Gazete :
Hükümet tarafından yayımlanan ve yasama, yürütme ve yargı organla ...
Salt çoğunluk :
Belirli bir sayının yarısından fazla olan çoğunluktur. TBMM'nin ü ...
Sıra sayısı :
Komisyon raporlarının yayınlandığı belgenin adıdır. Yasama dönemi ...
Siyasi parti grubu :
TBMM'de en az 20 milletvekili bulunan siyasi partinin oluşturduğu ...
Soru :
Başbakan veya bir bakandan açık ve belli bir konuda bir önergeyle ...
Stenograf :
TBMM Genel Kurulu'nun açık ve kapalı toplantılarında, komisyonlar ...
Tatil :
TBMM'nin çalışmalarını belli bir süre ertelemesidir. Meclis en fa ...
TBMM internet sayfası :
TBMM'nin yasama ve denetim faaliyetleri ile milletvekilleri, komi ...
Tekrir-i müzakere (Yeniden görüşme) :
Genel Kurulda kanun tasarı veya teklifinin tümünün oylanmasından ...
Temel kanun görüşmesi :
Kapsamlı kanun tasarı ve tekliflerinin 30 maddeyi geçmeyen bölüml ...
Toplantı yetersayısı :
TBMM Genel Kurulu ile komisyonların toplantıya başlayabilmeleri v ...
Tutanak Dergisi :
Belirli bir sistem içerisinde kayda alınan ve deşifre edilen Gene ...
Üye tamsayısı :
Anayasa'da belirlenen toplam milletvekili sayısı olup, 550'dir. Ç ...
Yasama dokunulmazlığı :
Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturması ...
Yasama Dönemi :
İki milletvekili genel seçimi arasındaki 4 yıllık süredir.
Yasama sorumsuzluğu :
TBMM üyelerinin Meclis çalışmalarında kullandıkları oylardan, sar ...
Yasama yılı :
1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren süredir.
Ziyaretçi kabul salonu :
Seçmenlerin milletvekilleri ile görüşebilmek için tanıtım kartı a ...