net bugünkü değer

net bugünkü değer (net present value)

Bir yatırımın belli bir faiz oranına göre indirgenmiş giderlerinin toplamı ile indirgenmiş net gelirleri top lamı arasındaki fark.

net bugünkü değer (Present Value)

Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto edilmesi, bugüne indirgenmesi sonucu ulaşılan değerdir.