eng

TBMM Parlamento Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açık oylama :
Genel Kurulda hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (ka ...
Açıklama Hakkı :
Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir gö ...
Ad Cetveli :
Milletvekillerinin il ve soyadı alfabetik sırasına göre ad ve soy ...
Adalet Komisyonu :
İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından b ...
AF :
Kaynağını Anayasa’da bulan, teknik yönleri bakımından ceza kanunl ...
Alt Bent :
Bir bendin, sayı ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür.
Alt komisyon :
Komisyonlara havale edilen işlerin daha detaylı incelenmesine imk ...
Amaç Maddesi :
Kanunun; düzenlemenin neden yapıldığını ve neyi hedeflediğini açı ...
Ana bina :
TBMM Genel Kurul Salonu’nun yer aldığı Meclis binasıdır. Bu binad ...
Anamuhalefet Partisi :
6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması ...
Anayasa :
Devletin temel ilkelerini, yönetilenlerle ilişkilerini, ana kurul ...
Anayasa Değişikliği :
Yürürlükte bulunan Anayasa’nın bazı hüküm veya maddelerinin, Anay ...
Anayasa Komisyonu :
İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından b ...
Anayasa Mahkemesi :
Kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin, TBMM İçtüzüğü’nün ...
Anayasa’nın Bağlayıcılığı :
Anayasa hükümlerinin; yasama, yürütme ve yargı organları, idare m ...
Anayasa’nın Üstünlüğü Ilkesi :
Anayasa’nın, normlar hiyerarşisinde en üstün norm olmasını ve diğ ...
Anayasa’ya Uygunluk :
Kanunların, Anayasa’nın lafzına ve ruhuna uygun olmasıdır. Şekil ...
Anayasal Çoğunluk :
Hukuki dayanağı açıkça Anayasa’da bulunan ve üye tamsayısı esas a ...
Andiçme :
Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin Anayas ...
Ara seçim :
TBMM üyeliklerinde belirli ölçülerde boşalma olması hâlinde yapıl ...
Araverme :
TBMM’nin, çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir. Ara ...
Asker Gönderme Tezkeresi :
Cumhurbaşkanının, Anayasa uyarınca TBMM’den Türk Silahlı Kuvvetle ...
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu :
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve ...
Bakan :
Yürütme erkinin, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar ...
Bakanlar Kurulu :
6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması ...
Basımevi :
TBMM İdari Teşkilatı Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden Sorumlu Gene ...
Basın Locası :
Basın mensuplarının Genel Kurul çalışmalarını izleyebilmesi için ...
Başbakan :
6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması ...
Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları :
TBMM Başkanlığı tarafından Genel Kurulun bilgisine veya onayına s ...
Başkanlık Divanı :
Milletvekilleri arasından seçilen TBMM Başkanı, 4 başkanvekili, 7 ...
Başkanlık Kürsüsü :
Genel Kurulda, birleşimi yöneten Meclis Başkanı veya başkanvekili ...
Başlangıç Kısmı :
Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten, Anayasa m ...
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu :
İçtüzük’ün 20.5 maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından ...
bent :
Bir fıkranın harf ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür.
Birleşik Oy Pusulası :
TBMM Genel Kurulunda birden fazla kategorideki aday arasında yapı ...
Birleşim :
TBMM Genel Kurulunun belirli bir günde açılan toplantısıdır (İçt. ...
Bütçe kanunu :
Bir malî yıl içerisinde toplanacak gelirler ile yapılacak kamu ha ...
Cumhurbaşkanı :
40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve milletvekili seçilme ...
Cumhurbaşkanı Seçimi :
Cumhurbaşkanı; siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili ...
Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu :
Görevde bulunan veya görevden ayrılmış olan Cumhurbaşkanı hakkınd ...
Cumhurbaşkanının Kanunları Geri Gönderme Yetkisi :
Cumhurbaşkanının, yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmad ...
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi :
Cumhurbaşkanının, yürütme yetkisine ilişkin6 konularda, Anayasanı ...
Cumhuriyet Senatosu :
1961 Anayasası döneminde yürürlükte bulunan iki meclis sisteminde ...
Cümle :
Madde içerisinde tek başına bir hüküm bildiren ve nokta ile biten ...
Çalışma Gün Ve Saatleri :
İçtüzük uyarınca TBMM Genel Kurulunun toplanıp çalıştığı zaman di ...
Çekimser Oy :
Kullanılan oyun rengini belirten kabul ve ret dışında üçüncü bir ...
Çerçeve Kanun :
Kod kanunlara madde veya hüküm ekleyen, bunların bazı madde veya ...
Çerçeve Madde :
Bir çerçeve kanunun, kod kanunlara madde, hüküm veya ibare eklenm ...
Çevre Komisyonu :
İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından b ...
Daimî Komisyon :
Bkz. İhtisas komisyonları Genel Kurul tarafından seçilen milletve ...
Danışma Kurulu :
TBMM Başkanı ya da görevlendireceği başkanvekili başkanlığında si ...
Değişiklik önergesi :
Kanun tekliflerinin maddelerinde değişiklik yapılması, metne ek v ...
Devam Cetveli :
Başkanlık Divanınca düzenlenen, milletvekillerinin Genel Kurul ve ...
Dışişleri Komisyonu :
İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından b ...
Dibace :
Bkz. Başlangıç kısmı Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkeler ...
Dilekçe Hakkı :
Vatandaşların ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’ ...
Dilekçe Komisyonu :
Anayasa’nın 74. maddesinde düzenlenen dilekçe hakkı kapsamında TB ...
Dilekçe-İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu :
TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üye ...
Dinleyiciler :
Kapalı oturumlar hariç, Genel Kurul çalışmalarını kendilerine ayr ...
Disiplin Cezaları :
Milletvekillerinin Genel Kurul ve komisyon çalışmaları sırasında ...
Doğrudan Gündeme Alma Önergesi :
Kanun tekliflerinin esas komisyona havale tarihinden itibaren kom ...
Dostluk Grubu :
Ülkeler ve parlamentolar arası yakınlaşma ve iş birliğinin gelişt ...
Ek Madde :
Yürürlükteki bir kanuna eklenecek bir hükmün, içeriğinden veya ka ...
Elektronik Cihazla Oylama :
Yasama dönemi başında milletvekillerinin parmak izlerinin alınmas ...
Elektronik İlan Panosu :
Komisyon toplantı çağrıları ve gündemleri; Genel Kurulun gelecek ...
Erken seçim :
Bkz. Seçimlerin yenilenmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye ...
Erteleme :
Bir işin görüşülmesinin; Genel Kurulda komisyonun temsil edilmeme ...
Esas Komisyon :
Raporu, Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur. Hangi ...
Esas numarası :
Kanun teklifleri, denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin niteli ...
Fıkra :
Bir maddenin; satır başı ile ayrılan, kod kanunlarda ayraç içeris ...
Geçen Tutanak Hakkında Düzeltme :
Bir milletvekili veya bakanın, geçen birleşim tutanağında yer ala ...
Geçici Başkan :
Yeni seçilen Meclisin ilk birleşimden başlayarak Meclis Başkanı s ...
Geçici Başkanlık Divanı :
Yeni seçilen Meclisin Geçici Başkanı, ikinci en yaşlı milletvekil ...
Geçici komisyon :
TBMM Genel Kurulu tarafından belirli amaçlarla kurulan ve bu amaç ...
Geçici madde :
Kanunların geçiş hükümlerini düzenleyen ve hükmünü ifa ettikten s ...
Gelen Kâğıtlar Listesi :
TBMM Başkanlığına sunulan bütün kanun teklifleri, resmî tezkerele ...
Genel Gerekçe :
Kanun teklifi ile düzenlenen konunun mahiyeti ve önemine, önerini ...
Genel görüşme :
Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun T ...
Genel Kurul :
TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin işlerin görüşül ...
Genel Kurul Gündemi :
Önceki aşamaları tamamlanmış ve Genel Kurulda görüşülmeye hazır i ...
Genel Kurulda Söz Alma :
Milletvekillerinin ve içtüzükte belirtilen bazı durumlarda yürütm ...
Genel seçim :
Milletvekillerini belirlemek üzere Anayasa uyarınca beş yılda bir ...
Genel Sekreter :
TBMM İdari Teşkilatının, görevlerini mevzuata, Teşkilatın amaç ve ...
Gensoru :
6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması ...
geri alma :
TBMM Başkanlığına verilen teklif, tezkere ve önergelerin; bu meti ...
Geri İsteme/Geri Verme :
TBMM Başkanlığına gelen, kaba ve yaralayıcı sözler içeren yazı ve ...
Gider Artırıcı veya Gelir Azaltıcı Önerge :
Toplam bütçe harcamalarında artışa ya da bütçe gelirlerinde azalı ...
Gizli oylama :
Üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan oy pusulalarının veya bey ...
Görüş Alma/Bildirme :
TBMM organlarının; yasama, denetim ve diğer konularda birbirlerin ...
Görüşmelere Devam Önergesi :
Bir konuda, her siyasi parti grubu ve iki üyenin birer defa konuş ...
Grup Başkanı :
Parti grubunun başkanıdır. Partinin genel başkanı milletvekili is ...
Grup Başkanvekili :
Siyasi parti gruplarının, Meclis faaliyetlerini grup başkanı adın ...
Gündem dışı konuşma :
Genel Kurula duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hâll ...
Gürültü Ve Kavga :
Milletvekillerinin, Genel Kurul ve komisyon görüşmelerinde çalışm ...
Güvenlik Ve İstihbarat Komisyonu :
MİT Başkanlığı tarafından yürütülen Devlet istihbarat hizmetleri ...
Güvenoyu :
6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması ...
Güvensizlik Önergesi :
6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması ...
Halkla İlişkiler Binası :
Milletvekillerinin çalışma odalarının ve komisyon toplantı salonl ...
Halkoylaması :
Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların kabul veya reddedilmesi ...
Hazırlık Komisyonu :
Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyond ...