eng

Yükek Öğretim Kalite Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
anahtar performans göstergesi :
Kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mevcut ve gelec ...
Atama :
Eğitim-öğretim kadrolarından herhangi birisinde ilk kez işe alınm ...
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi :
Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), yet ...
Bilgi Yönetim Sistemi :
Kurumun, bilgileri bir araya getirmeyi, düzenlemeyi, saklamayı ve ...
bilgi yönetimi :
Kurumların, misyon ve stratejilerini başarmak amacıyla; sahip old ...
Ders Öğrenme Çıktıları/Kazanımları :
Bir ders öğrenme sürecinin sonunda öğrencinin kazanacağı bilgi, b ...
Dış Değerlendirici :
Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere Yüksekö ...
Dış Değerlendirme :
Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesinin bağımsız ...
Eğitim Amaçları :
Bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve p ...
Eğitim-Öğretim Kadrosu :
Üniversitelerde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve a ...
Eğitim-Öğretim Kalite Politikası :
Kurumun paydaşlarının katılımı ile oluşturduğu; eğitim-öğretim sü ...
İç Kalite Güvence Sistemi :
Kurumun kalite güvence politikasını, eğitim-öğretim standartların ...
İdari Birimler :
Yükseköğretim idari birimleri, üniversitelerin temel süreçlerini ...
İdari Yapılanma :
Kurumun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, id ...
İnsan Kaynakları Yönetimi :
Kurumların en değerli varlığı olan, bireysel ve toplu olarak örgü ...
İş Yükü :
Öğrenme çıktılarına ulaşmak için öğrencinin harcadığı zamana/emeğ ...
İş Yükü Temelli Kredi :
Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersi ...
İşbirliği Yönetimi :
Kuruluş dışı işbirliklerinin kurumun misyonu ve hedefleri doğrult ...
İyileştirme Çevrimi (PUKO Döngüsü) :
Süreçlerde Planlama, Uygulama, Kontrol etme ve Önlem alma aşamala ...
Kalite Güvence Sistemi :
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal ...
Kalite Güvencesi Kültürü :
Kalite güvencesi yaklaşımının günlük akademik yaşamda paydaşların ...
Kalite Komisyonu :
Yükseköğretim kurumlarının, kendi kurumlarında kalite güvencesi ç ...
kalite politikası :
Kurumun kalite güvence stratejisi, kurumdaki eğitim ve araştırma ...
Kurumsal Dış Değerlendirme Programı :
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal ...
Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı :
Bir yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme programını yürütmek ...
Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) :
Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yü ...
Kurumsal İç Değerlendirme :
Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesini kendi içi ...
Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) :
Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal k ...
Kurumsal Performans Yönetimi :
Performans yönetim modeli planlama aşamasıyla ile başlar. Planlam ...
Liderlik :
Liderlik, ortak amaçları gerçekleştirmek üzere kurumun iç ve dış ...
Mali Kaynakların Yönetimi :
Kurum finansal (mali) kaynaklarını, misyon ve stratejilerini başa ...
misyon :
Yükseköğretim kurumunun “Neden varız?”, “Ne iş yaparız?” ve “Kime ...
Öğrenci Destek Hizmetleri :
Öğrencilerin öğrenmeleri ve çeşitli özelliklerini geliştirmeleri ...
Öğrenci Merkezli Öğrenme-Öğretme :
Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilerin dersin merkezinde olduğ ...
Öğrenci Merkezli Ölçme ve Değerlendirme :
Öğrencilerin ölçme-değerlendirme süreçlerinde aktif olarak görev ...
Öğrenme Kaynakları :
Öğrencilerin öğrenme eylemlerini gerçekleştirdikleri ve öğrenmele ...
Önceki Öğrenmelerin Tanınması :
Bireylerin örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenme yolu ...
Öz-Değerlendirme :
Kurumun toplumsal katkı uygulamalarını kendisinin ölçütlere göre ...
Paydaş :
Bir yükseköğretim kurumu için paydaş; kurumun eğitim-öğretim, ara ...
Paydaş Katılımı :
Bir yükseköğretim kurumunun mevcut başarıları ve geleceğe yönelik ...
Performans Göstergesi :
Bir yükseköğretim kurumunun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmad ...
Politika Belgesi :
Bir yükseköğretim kurumunda yürütülen fonksiyonun kendisi için ne ...
Program Çıktıları :
Öğrencilerin ilgili programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları g ...
Süreç Yönetimi :
Kurumun süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, sahiplendirilmes ...
Süreçler Yönetimi :
Yönetim yapısını süreçlere odaklanarak oluşturmaktır. Her seviyed ...
Taşınır ve Taşınmaz Kaynakların Yönetimi :
Kurum, taşınır ve taşınmaz tüm fiziksel kaynaklarının yönetiminde ...
Tedarik Zinciri :
Bir ürün veya hizmetin tedarikçiden müşteriye veya hizmet alıcıla ...
Toplumsal Katkı :
Yükseköğretim kurumlarının, sahip oldukları bilgi potansiyelini, ...
Toplumsal Katkı Çıktısı :
Bir kurumun yaptığı toplumsal katkı uygulamalarının katkıyı alan ...
Toplumsal Katkı Fonksiyonları ve Uygulamaları :
Toplumsal katkı fonksiyonları bir kurumdaki yapılan toplumsal kat ...
Toplumsal Katkı Kaynakları :
Yükseköğretim kurumlarının topluma yönelik hizmetler için ayırmış ...
Toplumsal Katkı Politikası :
Yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerin dışında, içinde bulunduk ...
Toplumsal Katkı Strateji ve Hedefleri :
Toplumsal katkı stratejisi kurumun toplumsal katkı uygulamaları i ...
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi :
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde ta ...
Vizyon :
Yükseköğretim kurumunun “Nereye varmak istiyoruz?”, “Gelecekteki ...
yeterlilik :
Bireylerin, bilgi, beceri, tutum, değer, davranış gibi yönlerden ...
Yönetim Bilişim Sistemleri :
Çeşitli bilişim sistemleri yoluyla yönetilen bilgilerin yöneticil ...
Yönetsel Yapılanma :
Kurumun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, id ...
Yükseköğretim Kurumu Kalite Güvence Politikası :
Kurumun paydaşlarının katılımı ile oluşturduğu; uzun vadeli geliş ...
Yükseltme :
Bir üniversitede doktor öğretim üyesi veya doçent kadrosunda bulu ...