Yükek Öğretim Kalite Terimleri Sözlüğü: Türkçe Terimler

anahtar performans göstergesi :
Kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda mevcut ve gelecekteki baş ...
Atama :
Eğitim-öğretim kadrolarından herhangi birisinde ilk kez işe alınmayı ifade ...
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi :
Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), yeterlilikler ...
Bilgi Yönetim Sistemi :
Kurumun, bilgileri bir araya getirmeyi, düzenlemeyi, saklamayı ve gereksini ...
bilgi yönetimi :
Kurumların, misyon ve stratejilerini başarmak amacıyla; sahip olduğu kritik ...
Ders Öğrenme Çıktıları/Kazanımları :
Bir ders öğrenme sürecinin sonunda öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve y ...
Dış Değerlendirici :
Kurumsal dış değerlendirme programında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kal ...
Dış Değerlendirme :
Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesinin bağımsız dış değer ...
Eğitim Amaçları :
Bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşların ...
Eğitim-Öğretim Kadrosu :
Üniversitelerde görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma g ...
Eğitim-Öğretim Kalite Politikası :
Kurumun paydaşlarının katılımı ile oluşturduğu; eğitim-öğretim süreçlerinde ...
İç Kalite Güvence Sistemi :
Kurumun kalite güvence politikasını, eğitim-öğretim standartlarını, araştır ...
İdari Birimler :
Yükseköğretim idari birimleri, üniversitelerin temel süreçlerini destekleme ...
İdari Yapılanma :
Kurumun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, idari destek ...
İnsan Kaynakları Yönetimi :
Kurumların en değerli varlığı olan, bireysel ve toplu olarak örgütsel amaçl ...
İş Yükü :
Öğrenme çıktılarına ulaşmak için öğrencinin harcadığı zamana/emeğe denir.
İş Yükü Temelli Kredi :
Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlan ...
İşbirliği Yönetimi :
Kuruluş dışı işbirliklerinin kurumun misyonu ve hedefleri doğrultusunda olu ...
İyileştirme Çevrimi (PUKO Döngüsü) :
Süreçlerde Planlama, Uygulama, Kontrol etme ve Önlem alma aşamalarından olu ...
Kalite Güvence Sistemi :
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faa ...
Kalite Güvencesi Kültürü :
Kalite güvencesi yaklaşımının günlük akademik yaşamda paydaşların izleyebil ...
Kalite Komisyonu :
Yükseköğretim kurumlarının, kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmaları ...
kalite politikası :
Kurumun kalite güvence stratejisi, kurumdaki eğitim ve araştırma ilişkisi, ...
Kurumsal Dış Değerlendirme Programı :
Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faa ...
Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı :
Bir yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme programını yürütmek üzere tak ...
Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) :
Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğreti ...
Kurumsal İç Değerlendirme :
Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesini kendi içinde mekani ...
Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) :
Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faali ...
Kurumsal Performans Yönetimi :
Performans yönetim modeli planlama aşamasıyla ile başlar. Planlama aşamasın ...
Liderlik :
Liderlik, ortak amaçları gerçekleştirmek üzere kurumun iç ve dış paydaşları ...
Mali Kaynakların Yönetimi :
Kurum finansal (mali) kaynaklarını, misyon ve stratejilerini başarmak üzere ...
misyon :
Yükseköğretim kurumunun “Neden varız?”, “Ne iş yaparız?” ve “Kime hitap ede ...
Öğrenci Destek Hizmetleri :
Öğrencilerin öğrenmeleri ve çeşitli özelliklerini geliştirmeleri için deste ...
Öğrenci Merkezli Öğrenme-Öğretme :
Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilerin dersin merkezinde olduğu aktif ol ...
Öğrenci Merkezli Ölçme ve Değerlendirme :
Öğrencilerin ölçme-değerlendirme süreçlerinde aktif olarak görev almasıdır. ...
Öğrenme Kaynakları :
Öğrencilerin öğrenme eylemlerini gerçekleştirdikleri ve öğrenmeleri için de ...
Önceki Öğrenmelerin Tanınması :
Bireylerin örgün, hayat boyu öğrenme ve/veya serbest öğrenme yoluyla edinmi ...
Öz-Değerlendirme :
Kurumun toplumsal katkı uygulamalarını kendisinin ölçütlere göre kapsamlı d ...
Paydaş :
Bir yükseköğretim kurumu için paydaş; kurumun eğitim-öğretim, araştırma-gel ...
Paydaş Katılımı :
Bir yükseköğretim kurumunun mevcut başarıları ve geleceğe yönelik planları ...
Performans Göstergesi :
Bir yükseköğretim kurumunun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmadaki başarı ...
Politika Belgesi :
Bir yükseköğretim kurumunda yürütülen fonksiyonun kendisi için ne anlama ge ...
Program Çıktıları :
Öğrencilerin ilgili programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bil ...
Süreç Yönetimi :
Kurumun süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, sahiplendirilmesi, sürekli ...
Süreçler Yönetimi :
Yönetim yapısını süreçlere odaklanarak oluşturmaktır. Her seviyede süreçler ...
Taşınır ve Taşınmaz Kaynakların Yönetimi :
Kurum, taşınır ve taşınmaz tüm fiziksel kaynaklarının yönetiminde kaynaklar ...
Tedarik Zinciri :
Bir ürün veya hizmetin tedarikçiden müşteriye veya hizmet alıcılara kadar g ...
Toplumsal Katkı :
Yükseköğretim kurumlarının, sahip oldukları bilgi potansiyelini, çeşitli me ...
Toplumsal Katkı Çıktısı :
Bir kurumun yaptığı toplumsal katkı uygulamalarının katkıyı alan bireyler y ...
Toplumsal Katkı Fonksiyonları ve Uygulamaları :
Toplumsal katkı fonksiyonları bir kurumdaki yapılan toplumsal katkı süreçle ...
Toplumsal Katkı Kaynakları :
Yükseköğretim kurumlarının topluma yönelik hizmetler için ayırmış olduğu ka ...
Toplumsal Katkı Politikası :
Yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerin dışında, içinde bulundukları toplu ...
Toplumsal Katkı Strateji ve Hedefleri :
Toplumsal katkı stratejisi kurumun toplumsal katkı uygulamaları ile ilgili ...
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi :
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ...
Vizyon :
Yükseköğretim kurumunun “Nereye varmak istiyoruz?”, “Gelecekteki statü-konu ...
yeterlilik :
Bireylerin, bilgi, beceri, tutum, değer, davranış gibi yönlerden sahip olma ...
Yönetim Bilişim Sistemleri :
Çeşitli bilişim sistemleri yoluyla yönetilen bilgilerin yöneticilerin yarar ...
Yönetsel Yapılanma :
Kurumun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, idari destek ...
Yükseköğretim Kurumu Kalite Güvence Politikası :
Kurumun paydaşlarının katılımı ile oluşturduğu; uzun vadeli gelişimini yönl ...
Yükseltme :
Bir üniversitede doktor öğretim üyesi veya doçent kadrosunda bulunan bir öğ ...