eng

Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
AB üyeliğine başvuru :
Avrupa Birliği Antlaşması (Madde 49), Üye Ülke olabilmek için bir ...
Aday ülke :
Avrupa Birliğine girmek için başvurmuş ve başvurusu resmen kabul ...
Ankara Anlaşması :
1963 yılında Türkiye AET ile Ankara Anlaşması olarak bilinen bir ...
Araçlar :
Araç, planlanan faaliyetleri yürütmek ve projeyi idare etmek için ...
Avrupa (Birliği) Konseyi :
Üye ülke hükümet başkanları veya eyaletlerin devlet başkanları ta ...
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği :
Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçev ...
Avrupa Birliği Müktesebatı :
AB’nin tüm mevzuatı (Bkz: Topluluk Müktesebatı)
Avrupa Komisyonu :
Avrupa Birliğinin çıkarlarını bir bütün olarak temsil eden ve sav ...
Avrupa Parlamentosu :
Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu’na bilgi verir ve bütün kanu ...
Avrupa Topluluğu Programları :
Avrupa Topluluğu Programları birkaç yıla yayılan bir süre boyunca ...
Avrupa Toplulukları :
1950’lerde altı Avrupa ülkesi ekonomik kaynaklarını bir araya get ...
Bütünsel Yaklaşım :
Proje döngüsünün tüm aşamalarında; uygunluk, olabilirlik ve sürdü ...
Cinsiyet :
Kadın ve erkekler tarafından öğrenilen veya yüklenilen zamana, iç ...
Cinsiyet Analizi :
Kalkınmaya yönelik işbirliği çalışmalarında cinsiyet ile ilgili A ...
Cinsiyet Eşitliği :
Kadın ve erkekler arasındaki eşitliğin sosyal ve ekonomik altyapı ...
Çerçeve Programlar :
'Çerçeve Programlar' (FP) Avrupa Birliği’nin neredeyse tüm disipl ...
Çerçeve Sözleşme :
Bir projenin sonuç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetle ...
değerlendirme :
Bir projenin verimliliğinin, etkinliğinin, etkisinin, sürdürülebi ...
Değerlendirme Aşaması :
Proje çevriminin altıncı ve son aşaması olup proje, ortaya konulm ...
Değerlendirme Komitesi :
İhaleler veya hibe başvuruları hakkında uzman görüşü veren, gerek ...
Doğrulama Kaynakları :
Mantıksal çerçevenin dördüncü sütununu oluşturur; genel amaçlar, ...
eşleştirme :
Eşleştirme Türkiye ile AB’deki kamu yönetimi ve yasaların yürürlü ...
Etki :
Projenin geniş ölçekteki tesiri, “projenin genel hedefleri” kısmı ...
Etkililik :
Proje hedefine ulaşılmasında, elde edilen sonuçların sağlanan baş ...
EUROPA :
Bu aslında bir eurojargon değildir. Avrupa kelimesinin Latincesid ...
EuropeAid İşbirliği Ofisi :
EuropeAid İşbirliği Ofisi, Komisyon’da 2001 yılında, dış yardım y ...
Faaliyetler :
Sonuçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken eylemler (ve ku ...
Faydalanan - Faydalanıcı :
Projenin uygulanmasından bir şekilde fayda sağlayanlardır. Şu şek ...
Finansal İşbirliği Komitesi :
AB finansal kaynaklarının kullanımını koordine edici, gözlemci ve ...
Finansman Anlaşması :
Finansman desteği sağlanacak olan belli bir proje veya programa i ...
Finansman Aşaması :
Proje döngüsünde, proje finansmanının onaylandığı dördüncü aşamad ...
Finansman Sözleşmesi :
AK ile yararlanıcı ülke arasında hedefleri ve gelecek yardım prog ...
Gannt Çizelgesi :
Genellikle faaliyet planlamasında kullanılan, bilgilerin grafikse ...
Genel Hedefler :
Projenin nihai faydalananlara uzun vadeli yararlarını ve sağladığ ...
Genel Müdürlük :
Temel AB kurumlarının (Komisyon, Konsey ve Parlamento) personeli ...
Gösterge Programlar :
Bunlar Avrupa Komisyonu tarafından, ortak ülke hükümetleri ile ko ...
Gümrük Birliği :
Gümrük Birliği, ülkeler arasında herhangi bir gümrük vergisi veya ...
Gümrük Birliği Ortak Komitesi :
GBOK’un ana görevi, Türkiye-AB arasındaki gümrük birliğinin işley ...
Hedef :
Bir proje veya programın maksadının tarif edilmesidir. Genel olar ...
Hedef Ağacı :
Sorun analizini müteakip hazırlanan, araç-sonuç ilişkisini göster ...
Hedef Kitlesi :
Proje hedefi seviyesinde projeden olumlu etkilenecek olan projeni ...
Hedefler Hiyerarşisi :
Bir sorun analizini müteakip, araç-sonuç ilişkisi içerisinde, man ...
Hedeflerin Analizi :
Projeden yararlanacak olanların öncelik atfettiği, gelecekte orta ...
Hibeler :
Hibeler ticari tarafı olmayan sözleşmelerdir. Hibeler ya AB polit ...
Hizmetler :
Katılım öncesi yardım programı kapsamında danışmanlık, araştırma, ...
Hükümetlerarası :
AB içinde bazı konular – örneğin güvenlik ve savunma konuları – s ...
Hükümetlerarası konferans :
Avrupa Birliği antlaşmalarını değiştirmek üzere AB Üye Ülkelerini ...
IPA koordinatörü :
NIPAC IPA altındaki fonların programlamasından sorumlu Ulusal mal ...
İhale Dosyası :
İhale Makamı tarafından derlenen ve teklif hazırlanması ve sunulm ...
İhale usulü :
İhale ilanının yayınlaması ile başlayan ihale edilen sözleşmenin ...
İhale verme usulü :
Tanımlanmış malların veya hizmetlerin temini için uygun yüklenici ...
İhaleye davet :
Sınırlı usulde veya rekabete dayalı müzakere usulünde seçilmiş ad ...
İlerleme Raporu :
Projeye ilişkin yürütülen çalışmaların ilerleyişi ile ilgili olar ...
İlgi, İlişki :
Proje genel hedeflerinin, projenin esas olarak hitap ettiği varsa ...
İş Sözleşmeleri :
İş sözleşmeleri, yapısal işler, altyapı işleri ve diğer mühendisl ...
İş Tanımı :
Bir yüklenici (müteahhit)den beklenen işleri tanımlar ve proje ge ...
izleme :
Bilgilerin, yönetim ve karar verme amacıyla, sistematik ve sürekl ...
Karma Parlamento Komisyonu :
Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye-AB ortaklığının denetim organ ...
Katılım :
Bir dizi AB kurallarına göre uyumlaştırma işleminin sonrasında AB ...
Katılım Antlaşması :
Katılım müzakerelerinin bitiminde, Katılım Antlaşması imzalanır. ...
Katılım Ortaklığı :
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanır; katılım hazırlığı amacıyl ...
Katılım Öncesi Mali Yardım :
Katılım öncesi yardım, mali yardım yoluyla katkıda bulunmak suret ...
Kaynak Planı :
Araç ve masrafların faaliyetler ile ilişkilendirildiği, her bir z ...
Kıyaslama :
Bu kelime bir ülkenin, işletmenin, endüstrinin vs. diğer ülkelere ...
Kilometre Taşları: :
Kısa ve orta vadeli hedefler (genellikle faaliyetler) için bir çe ...
Konsey :
İsimlerinde ‘konsey’ kelimesi geçen üç farklı Avrupa organı bulun ...
Kopenhag kriterleri :
Haziran 1993’te Kopenhag’da bir araya gelen AB liderleri herhangi ...
Kurum oluşturma :
Kurum oluşturma, Avrupa Birliği genişleme politikasının temel hed ...
Kültür Programı 2007–2013 :
Bu Program, 1 Ocak 2007 ila 31 Ararlık 2013 tarihleri arasında uy ...
Maliyet :
Tespit edilmiş olan tüm kaynakların (araçlar) mali değer cinsinde ...
Mallar :
Projelerin yürütülmesi için gereken ekipman ve malzemelerin temin ...
Mantıksal Çerçeve :
Bir projeye ilişkin müdahale mantığı, varsayımlar, tarafsız teyit ...
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı :
Paydaş analizi, sorun analizi, hedeflerin analizi, stratejilerin ...
MEDA :
MEDA programı, Avrupa Akdeniz İşbirliği’nin uygulanmasındaki teme ...
Merkezi Finansman ve İhale Birimi :
Mali işbirliği kapsamındaki projelerin Avrupa Birliği Komisyonu t ...
Merkezi Olmayan Yönetim Sistemi :
Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminin (DIS) amacı AB tarafından fin ...
Müdahale Mantığı :
Projenin temelini oluşturan stratejidir. Mantıksal çerçevede bulu ...
Müktesebat Başlıkları :
Müktesebat başlıkları, her bir aday ülke için katılım müzakereler ...
Müktesebat taraması :
Avrupa Komisyonu her bir aday ülke ile müktesebatı tarar. Tarama, ...
Müzakere çerçevesi :
Müzakere çerçevesi her bir aday ülke için katılım müzakerelerine ...
Nihai (ex-post) kontrol :
Ön onayın yerini alır; fonların sözleşme edilmesinden ve/veya yar ...
Nitelik Faktörleri / Sürdürülebilirlik Kriterleri :
Önceden “sürdürülebilirlik kriterleri” olarak ifade edilmekteydi. ...
Nitelikli çoğunluk oylaması :
Pek çok konuda Avrupa Birliği Konseyi kararlarını oylama yoluyla ...
Olabilirlik :
Proje hedeflerinin gerçekten ulaşılabilir olup olmadığını ifade e ...
Operasyonel Programlar :
Beş IPA bileşeni çerçevesinde yararlanıcı ülke tarafından oluştur ...
Ortak İzleme Komitesi :
Ortak İzleme Komitesi, Finansal İşbirliği Komitesi ve Avrupa Komi ...
Ortaklık Anlaşması :
Ortaklık anlaşması, Avrupa Birliği ile adaylık başvurusunda bulun ...
Ortaklık Komitesi :
Ortaklık Komitesi, Ortaklık ilişkisiyle ilgili teknik konuları in ...
Ortaklık Konseyi :
Ortaklık Konseyi, Türk Hükümeti ve Avrupa Birliği (Avrupa Konseyi ...
Oybirliği :
Bazı konularda kararlar alırken Avrupa Birliği Konseyi oybirliği ...
Ön (ex-ante) onay :
Avrupa Komisyonu Delegasyonu tarafından AB fonlarının yönetimine ...
ön değerlendirme :
Teklif edilen bir projenin, daha önceden belirlenmiş olan kriterl ...
Ön Değerlendirme Aşaması :
Proje çevrimindeki üçüncü aşamadır. Projenin, daha sonra AB Komis ...
Ön Fizibilite Çalışmaları :
Tanımlama aşamasında yürütülen, tüm sorunların tanımlandığı, alte ...
Ön Koşullar :
Proje başlamadan önce yerine getirilmesi gereken koşullardır. Örn ...
Özümseme kapasitesi :
Bu genelde bir ülke veya organizasyonu yardım alma ve bu yardımı ...
Paydaş Analizi :
Önerilen projeden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilecek tüm p ...
Paydaşlar :
Bir proje/programla bir ilgisi olan bireyler, insan grupları, kur ...
program :
Ortak bir genel hedefi olan projeler serisidir.
Programlama Aşaması :
İndikatif Programın hazırlandığı, proje çevriminin ilk aşamasıdır ...