eng

GİB Vergi Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Aciz Fişi :
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre borçlunun aciz halinde olduğun ...
Aciz Hali :
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan takip sonucunda, borçl ...
Akaryakıt :
Benzin türleri, motorin türleri, gazyağı, jet yakıtı, fuel-oil tü ...
Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri :
Solvent ve benzeri ürünler ile bunların türevleri, gaz yağı, baz ...
Alacaklı Amme İdaresi :
6183 sayılı Kanuna göre alacaklı amme idareleri Devlet, il özel i ...
Alametifarika :
Üretilen bir malın üzerine konulan ve o malın üreticisini ya da o ...
Alış Bedeli :
Bir iktisadi kıymetin satın alma bedelidir. İktisadi bir kıymetin ...
Altyapı Kazı İzni Harcı :
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlar ...
Amme Alacağı :
Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masra ...
Amme Borçlusu :
Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler ...
Amortisman Mevzuu :
İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya vey ...
Ana İşlemci :
YN ÖKC’lerde elektronik mühürle korunan bölüm içinde bulunan, cih ...
Aracı Hizmet Sağlayıcı :
23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenme ...
Arazi :
Arazi üzerinde sınırları, dağ, çit, duvar, ağaç, yol gibi tabiî v ...
arazi taşıtı :
Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş ...
Arazi Vergisi :
Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalardan 1319 sayılı ...
Arbitraj :
Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın eş zamanlı olara ...
Arızİ :
Sürekliliği olmayan, geçici, devamlı olmayanı ifade eder.
Arızi Kazanç :
Devamlı bir faaliyet çerçevesi içinde olmayan muamelelerden doğan ...
arsa :
Üzerinde inşaat yapılmak üzere parsellenmiş ve parselâsyonu kamu ...
Aynİ :
Para olarak değil de madde olarak verilendir.
Ayni Ödeme :
Para dışındaki bütün kıymetli eşyalar ile yapılan ödemelerdir. Ay ...
Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman :
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amor ...
azami kalkış ağırlığı :
Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı ...
azami toplam ağırlık :
Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebi ...
Banka :
5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca veya kendi özel kanunların ...
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi :
Banka, banker ve sigorta şirketlerinin 6802 sayılı Gider Vergiler ...
Banker :
6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtil ...
Bavul Ticareti :
Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara ya da yurt dı ...
beyan :
Mükellef ya da vergi sorumlusunun vergi kanunlarına göre hesaplay ...
Beyanname :
Vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi s ...
Bilânço :
Bir işletmenin belirli andaki varlıklarını ve yükümlülüklerini gö ...
Bilgi Fişi :
Fatura ile belgelendirilen satışlarda, yemek fişi/yemek kartı kar ...
Bina :
Yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki ...
Bina İnşaat Harcı :
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bi ...
Bina Vergisi :
Türkiye sınırları içinde bulunan binalardan 1319 sayılı Emlak Ver ...
Birden Fazla İşverene Bağlı Olmak :
Bir takvim yılı içerisinde aynı anda birden fazla işverene bağlı ...
Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşi :
Yapılan işin birden fazla takvim yılını ilgilendirmesi ve bir taa ...
Birinci Sınıf Tüccar :
Vergi Usul Kanununda tüccarlar defter tutma bakımından birinci ve ...
birleşme :
Devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına ...
Bitim İşleri Defteri :
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarl ...
Biyoetanol :
Şeker pancarı, buğday, arpa ve patates gibi nişastalı tarım ürünl ...
Biyoetanollü Benzin :
Biyoetanol ile benzinin harmanlanması sonucu elde edilen üründür.
Borçlu :
Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler ...
Bordro Yerine Geçen Vesikalar :
Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin v ...
Borsa Rayici :
Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret bors ...
BTRANS :
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfe ...
Bütünleşik Fiş :
Banka / kredi kartları ile yapılan satışlarda, banka slibini de i ...
Cari Dönem :
İçinde bulunulan dönemdir.
Cebren Tahsil :
Süresi içinde ödenmeyen amme alacağının kamu gücü kullanılmak sur ...
Cezai Faiz :
KKDF ile ilgili yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi ne ...
Cins Tashihi :
Cins değişikliği (cins tashihi), bir taşınmaz malın cinsinin, yap ...
Coberlik :
Kendi nam ve hesabına, borsaya kayıtlı olan hisse senedi ve tahvi ...
Cüz :
Bütünün parçası, bölüm.
çekici :
Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük ta ...
Çevre Temizlik Hizmeti :
Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda yeme, içme ...
Çevre Temizlik Vergisi :
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyel ...
Çeyrekler Arası Aralık :
Bir transfer fiyatlandırması yönteminin uygulanmasından elde edil ...
Çiftçi :
Adi şirketler dahil zirai işletmeleri işleten gerçek kişilerdir.
Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu :
Özel gereksinimi bulunan 18 yaş altı vatandaşların sağlık ve gere ...
Çok Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması :
İki taraflı peşin fiyatlandırma anlaşması; iki ayrı ülkede buluna ...
Çok Uluslu İşletmeler Grubu :
Farklı ülkelerde mukim olan iki veya daha fazla işletmenin dahil ...
Daimi Temsilci :
Bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun ...
Dar Mükellef Gerçek Kişi :
Türkiye’de yerleşmiş sayılmayan gerçek kişilerdir. Sadece Türkiye ...
Defterikebir :
Yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usul ...
Değer Artışı :
Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin yeniden değ ...
Değer Artışı Kazancı :
Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 80 inci maddesinde yazılı mal v ...
Değerleme :
Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin t ...
Değerleme Ölçüleri :
Değerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, maliyet bed ...
Değerlemede Esas :
Değerlemede, iktisadi kıymetlerden her biri tek başına nazara alı ...
Değerli Konut Vergisi :
Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı ...
Değersiz Alacak :
Yargı hükmüne veya kanaat verici bir belgeye göre tahsiline artık ...
dekapaj :
Maden yatağındaki kömür veya cevherin kazılmasından önce maden ya ...
Devlet Gelirleri / Kamu Gelirleri :
Devletin vergilendirme yetkisine dayanarak, kanun yoluyla sağladı ...
Devreden KDV :
Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi topla ...
Dış Emsal :
İlişkisiz kişilerin kendi aralarında yaptıkları karşılaştırılabil ...
digitalservice.gib.gov.tr :
Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV mükellefiyeti tesis ettir ...
Diğer Kazanç ve İratlar :
Gelir Vergisi Kanununda yer alan yedi gelir unsurundan biri olan ...
Dijital Hizmet Sağlayıcıları :
7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 say ...
Dijital Ortam :
Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin ge ...
Diplomat Muaflığı :
Yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve kon ...
e-Beyanname :
Mükellefler/Meslek mensupları tarafından vergi dairesine bildiril ...
Ecrimisil :
Bir gayrimenkulün, sahibinin izni olmaksızın kullanılması sonucu ...
EFT-POS :
EMV uyumlu kartlı ödeme sistemleri terminalidir.
Eğlence Vergisi :
Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence iş ...
Elden Çıkarmak :
Bir şeyin sahipliğini başkasına geçirmek, satmak.
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi :
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı ...
Elektromekanik Anahtar :
YN ÖKC’leri yapılan her türlü müdahaleye karşı koruyan sistemdir.
Elektronik Belge :
Usul ve esasları Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlene ...
Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi :
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek men ...
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi :
Mükelleflerin vergi beyannamelerinin, bildirim ve eklerinin elekt ...
Elektronik Kayıt Ünitesi :
YN ÖKC’lere ait satış fişlerinin işletmede kalan nüshaları ile il ...
Elektronik Kayıt Ünitesi Detay Raporu :
Elektronik kayıt ünitesine sahip ödeme kaydedici cihazlardan, tek ...
Elektronik Mühür :
YN ÖKC’lere özel üretilmiş içerisinde bulunan mali hafıza, günlük ...
Elektronik Tebligat Adresi :
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet /interaktif vergi da ...
Elektronik Tebligat Sistemi :
Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adre ...
Emsal Bedel / Ücret :
Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit ...
Emsal Fiyat Aralığı :
Aynı yöntemin farklı karşılaştırılabilir kontrol dışı işlem veril ...
Emsal Kira Bedeli :
Bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlar ...
Emsallere Uygunluk İlkesi :
İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında u ...