eng

Haritacılık Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
abak :
Merkator izdüşümünde büyük daire çizimine uygulanan dönüşüm açısı ...
abartmalı kabartma :
Yükseklik ölçeği yatay ölçekten büyük olan kabartma harita.
ABD Jeolojik Ölçmeleri :
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Jeolojik Araştırma Kurumu.
aberasyon :
Sapma. ayna veya mercek sisteminde bütün ışınların bir noktaya to ...
aberasyon sabiti :
Yer yüzeyinde 20496 saniyelik yaya karşılık gelen gözlenen yıldız ...
abide :
Bakınız: anıt
abris :
Bir nirengi noktasına ait temel bilgileri (koordinat, nokta tanım ...
absis :
Düzlem koordinat sisteminde üzerinde koordinat ölçülen ve doğu-ba ...
absis bölüntüsü :
X ekseni üzerindeki bölüntü.
absis ölçeği :
X ekseni üzerinde uygulanan ölçek.
acil değişiklik baskısı :
Daha büyük revizyonların tamamlanmasından önce olağanüstü koşulla ...
açı :
1.bir noktadan çıkan iki yarım doğru arasındaki açıklık. 2.iki ke ...
açı (açılar) ağı :
Çoğunlukla resimler üzerinden açı ölçmekte kullanılan kare şeklin ...
açı (şekil) koruyan transformasyon :
Bakınız: konform (konformal) dönüşüm
açı aynası :
Giriş çıkış yüzeyleri ayna olan dik açı prizması.
açı birimi :
(mat) grad, derece, radyan, kerte gibi açı ölçmek için kendi cins ...
açı dairesi konumu :
Bakınız: daire konumu
açı dakikası :
Bakınız: dakika
açı değeri :
Bir açının birimi cinsinden sayısı veya değeri.
açı denklemi :
Kapalı bir şeklin ölçülen açılarının toplamı ile teorik değeri ar ...
açı dilimi :
Açı pençesi veya kısaca pençe olarak da adlandırılan, pusula, ali ...
açı doğruluğu :
Bakınız: açı ölçme doğruluğu
açı dönüştürücü :
Karşıt vektör ışınları ve kolları yardırnıyla, geometrik şekiller ...
açı hatası :
Herhangi bir açının ölçümünde yapılan hata.
açı kasnağı :
Kuadrant veya rubu tahtası olarak da adlandırılan, tepesinde açı ...
açı konisi :
Bakınız: açı kasnağı
açı koruyan :
Yeryüzündeki açıları kendi değerlerine eşit olarak veren izdüşüm.
açı koruyan enlem :
Sferoid üzerindeki coğrafik enlemleri küre üzerindeki açı koruyan ...
açı noktası :
Doğrultu noktası veya gözlem noktası. diğer bir tanımla, bir ölçü ...
açı ölçer :
Bk.açı ölçme aleti. bk.iletki. eğik düzlemde ölçülmüş olan açılar ...
açı ölçme :
Bölüntülü daire üzerinde takılmış bir dürbün veya iletki yardımıy ...
açı ölçme aleti :
1.iletki, teodolit gibi açı ölçmek için elverişli olan ve açı ölç ...
açı ölçme doğruluğu :
Açı ölçme sonunda elde edilen değerin, bu açının gerçek değerine ...
açı ölçme gridi :
Resimler ve görüntüler üzerinde açı ölçmek amacıyla çizilen grid ...
açı ölçüsü :
1.çemberin 400 eşit parçaya bölünmesinden elde edilen her biri 1 ...
açı pençesi :
Bakınız: açı dilimi
açı prizması :
Işık ışınlarının doğrultusunu değiştimeye yarayan, cam ve benzeri ...
açı prizması çubuğu :
Prizma çekülü olarak da adlandırılan, açı prizmasına dayanak, des ...
açı tablasının konumu :
Teodolit veya diğer ölçme aletlerinde açı bölüntülerinin, tablanı ...
açı tamburu :
Ölçme aletlerindeki açı başlığı.
açı tekrarı :
Aynı açının bir seri ölçüsünün tekrarı.
açı ve kenar ağı :
Üçgenlerin hem açılarını hem de kenarlarını ölçmek suretiyle oluş ...
açık (kısa) poligon :
Kısa poligon olarak da adlandırılan, önemli bir nokta veya konuma ...
açık deniz :
(hid.) 1.denizin, kara sularının dışında kalan bölümü. 2.devletin ...
açık nivelman hattı :
Ana nivelmandan uygun bir şekilde erişilemeyen noktaların yüksekl ...
açık pencere işlemi :
Klasik kartografyada, istenilen bölgelerdeki opak tabakanın bulun ...
açık seçik nokta :
Bakınız: belirgin nokta
açık sistem :
1. giriş ve çıkış işlemleri aracılığıyla çevre birimleriyle ileti ...
açık travers :
Bk.açık poligon.
açıklık :
1.resim alımında görüntüsü alınmayan bölge. 2.çoğunlukla bulut ol ...
açıklık oranı :
Bakınız: rölatif mercek açıklığı
açındırma :
Bakınız: açınım
açınım :
Bir yüzeyin bir düzlem üzerine serilmesi veya açılması işlemi.
açınımlı yüzey :
Açınımı yapılabilen yüzey, bir düzlem üzerine her noktası değecek ...
açısal :
Açı biriminde veya açıyla ilgili.
açısal alan :
Resmi oluşturmak üzere cisimlerden gelen ışınların gözün giriş be ...
açısal ayrım :
Bakınız: açısal fark
açısal bağıntı :
Açılar arasındaki matematik ve geometrik bağıntı.
açısal bozulma :
İzdüşümde cisim alanındaki açı ile resim, görüntü veya harita ala ...
açısal büyültme :
Optik alet tarafından şekillendirilen görüntünün gözde yönlendiri ...
açısal çap :
Bir gök cisminin veya bir cismin çap uçlarını gözlemciye birleşti ...
açısal değişim :
Açı derecesinin ve değerinin az veya çok artması veya azalması (f ...
açısal distorsiyon :
Bakınız: açısal bozulma
açısal dönüklükler :
Kamera konisi ve objektif ekseninin (resim alım ekseni) uçağın ha ...
açısal fark :
Açı değerleri arasındaki uyuşmazlık veya fark.
açısal hız :
Dönme hareketi yapan çapsal ışının bir saniyelik zaman birimi içi ...
açısal ivme :
Dönme hareketinde çok küçük bir zaman aralığında (örneğin, bir sa ...
açısal kalibrasyon sabitleri :
Birden fazla mercekten oluşan bir hava kamerasında veya çoklu kam ...
açısal kapanma hatası :
Dizi açıların toplamının teorik olarak belirlenmiş gerçek değerle ...
açısal mesafe :
1.iki doğrultu arasındaki açısal fark. 2.açı birimleri cinsinden ...
açısal paralaks :
Bk.paralaks. bk.konvergens açısı.
açısal uzaklık :
Herhangi bir gözlemciyi iki ayrı cisme birleştiren doğrular arası ...
açısal varyasyon :
Bakınız: açısal değişim
açısal yükseklik :
Ufuk hattı üstündeki bir objeye derece biriminde belirli bir nokt ...
açıya sadık dönüşüm :
Bakınız: konform (konformal) dönüşüm
Açma :
Bk.soyma. bk.dekompres.
açmacılık :
Ormanı açma ve aralama yoluyla tarla ve yerleşme yeri elde etme i ...
ada :
Dört yanı su ile çevrili kara parçası. doğal veya yapay sınırlarl ...
adacık :
Trafik yöneltme adası olarak da adlandırılan, üzerinde durup, ara ...
adaptasyon :
Fotoğraf makinalarındaki n diyafram açıklığı ayarına karşılık gel ...
adım ölçer :
Yürüme sırasında adım attıkça göstergesi atılan adımları sayan ve ...
adım ölçüsünü bulma :
Belirli bir kişinin adımının uzunluk değerini anlamak için biline ...
adım sayacı :
Bakınız: odograf
adımlama :
Belirli bir kişinin kendi adım ölçüsüne oranla bir uzunluğun kaç ...
adres belirleme :
Coğrafi bilgi uygulamalarında, ağ üzerinde istenen adreslere ulaş ...
aerodetik :
Aerodezi ismi verilen havadan ölçme yöntemi ile elde edilen veya ...
aerokartograf aleti :
Çift resim fotogrametri ilkelerine göre çalışan ve bu maksatla ür ...
aeroprojektör aleti :
Bakınız: multipleks
aerosimpleks aleti :
Bir çeşit eski tip analog kıymetlendirme aleti.
affin bozulması :
Bir eksen veya referans düzlemindeki ölçeklerin farklı olması dur ...
affin dönüşümü :
Düz doğruların düz bir şekilde, birbirine paralel doğruların ise ...
affin transformasyonu :
Bakınız: affin dönüşümü
afilaktik harita izdüşümü :
İhtiyari izdüşüm olarak da adlandırılan, üç temel niteliğe yani a ...
aga :
Paylaşım amacıyla birbirine bağlı ve aralarında bilgi alışverişin ...
:
Coğrafi bilgi uygulamalarında, yol, kanalizasyon, elektrik şebeke ...
ağ analizi :
Bakınız: grid köşe noktası
ağ noktası :
Bakınız: grid ölçeği
ağ ölçeği :
Resim düzlemi yerine geçen gözün ağ tabakası üzerinde, cisimlerde ...
ağ tabaka görüntüsü :
Coğrafi veritabanı içerisinde bulunan verilerile ilgili olarak il ...
ağ veri modeli :
Tek resim değerlendirmesi veya yataylaması amacıyla uygulanan gra ...