eng

Sosyal Güvenlik Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
A Grubu Reçete :
Yatan hasta reçeteleri (günübirlik tedavi reçeteleri de dâhil) ve ...
Acil Hal :
Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayı ...
Acil Reçetesi :
Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayı ...
Açıkta İken İstek :
Aylık talep tarihi itibariyle 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Eme ...
Aday Çırak :
Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce ...
Adi Malul :
Kamu görevlilerinden görevlerinin sebep ve etkileri veya işyeri d ...
Ağır ve Tehlikeli İş :
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde belirtilen işlerdir.
aile :
Aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büy ...
Aile Hekimi :
Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen ve ...
Aile Konutu :
Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. M ...
Aktif Sigortalı :
Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim öd ...
Aktüer :
Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demog ...
Aktüerya :
Sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatland ...
Alerjik Madde :
Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet mey ...
Alevlenir Madde :
Parlama noktası 21 °C - 55 °C arasında olan sıvı haldeki maddeler ...
Analık Hali :
5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve ( ...
anonim şirket :
Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı y ...
araştırma :
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ...
Arıza/Hastalık Listesi :
Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini ya ...
Asgari İşçilik :
İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre ...
Asgari İşçilik Oranı :
İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerde istihkak tutarı, özel ni ...
asgari ücret :
İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda ...
Asgari-Azami Kazanç :
Sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında prime tabi tutu ...
Asıl İş :
Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan işleri ifade etmekte ...
Asıl İşveren :
İşyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı iş ...
Askeri İşyerleri :
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve H ...
Askerlik Borçlanması :
Sigortalıların sigortalılık süresinden sayılmayan er veya erbaş o ...
Aşındırıcı Madde :
Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen madd ...
ay :
Ücretleri; her ayın 15'inde ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü mad ...
Ayakta Tedavi :
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, sağ ...
Ayaktan Reçetesi :
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sa ...
Ayaktan Tedavi :
Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere, sağ ...
Aylık :
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malullüğü halin ...
Aylık Bağlanma Oranı :
Tabi olunan sosyal güvenlik mevzuatına göre tespiti farklılık gös ...
Aylık Sigorta Primi :
Sigortalı sayılanlar için ilgili sosyal güvenlik kanunları uyarın ...
B Grubu Reçete :
Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme ol ...
Bağımsız Çalışanlar :
5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin b bendi(4-1/b) kapsamında olanl ...
Bağımsız İşyeri :
Esas işin ayrıntısı veya tamamlayıcısı niteliğinde olan ve sigort ...
BAĞ-KUR Numarası :
Mülga 1479 sayılı kanunun 24. ve 5510 sayılı 4-1/b maddeleri kaps ...
Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi :
5510 sayılı kanun, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi i ...
Balthazard Formülü :
Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş gö ...
banka hesabı :
Mevduat bankaları nezdinde açılan vadesiz mevduat hesabı veya kat ...
Barkod :
İlacın kutusu üzerinde bulunan ve kutu üzerinde yer alan diğer bi ...
Beyaz Reçete :
Özel bir kontrole tabi olmayan beşeri ilaç müstahzarlarının yazıl ...
bildirge :
Bir kimsenin resmi bir kuruluşa belli zaman aralıklarıyla yükümlü ...
Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşu :
İş yeri hekimleri, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık K ...
Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu :
Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, ver ...
Birinci Basamak Sağlık Tesisleri :
Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, ver ...
Birlikte İkamet :
Medeni Kanun hükümlerine göre aile birliği içinde aynı çatı altın ...
Biyolojik Etkenler :
Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabil ...
Biyolojik Sınır Değeri :
Kimyasal maddenin, metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bi ...
Borç Tipi :
Sosyal Güvenlik Kurmuna ödenmesi gereken borcun sınıflandırılması ...
Borç Türü :
Sosyal Güvenlik Kurmuna ödenmesi gereken borcun sınıflandırılması ...
Borçlandığı Hizmet Süresi :
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde ve 28/ 09/ 2008 tarihli ve ...
Branş Kodu :
Genel sağlık sigortası kapsamında işlemin yapıldığı branşın kodud ...
cam :
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri kor ...
Cenaze ödeneği :
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ...
Ceza Parası :
İşverenin toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde gösterilen ...
Çalışan Sigortalı Sayısı :
Bir iş yerinde hali hazırda çalışıp da sigorta kapsamında bulunan ...
çerçeve :
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri kor ...
çırak :
Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin ...
çocuk bakım yurdu :
0-6 yaş (6 yaşını tamamlamayan) arasındaki çocukların bakım ve eğ ...
çocuk işçi :
14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamaml ...
Çok Kolay Alevlenir Madde :
0 °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktası ...
Çok Toksik Madde :
Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri y ...
Daimi İşyeri :
Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikt ...
derece :
Kamu görevlilerinin eğitim durumları ve kıdemlerine göre kazandık ...
Derece Yükseltme :
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca derecesi içinde en az ...
Devamlı Mahiyetteki İşyeri :
Geçici veya mevsimlik olmayan, Sosyal Güvenlik Kurumundaki işyeri ...
Devamlı Mahiyetteki İşyerlerinde Yapılan Asgarî İşçilik İncelemesi :
İşverenin SGK’ya, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapas ...
Devir :
Bir işin veya işyerinin bütün kanuni hak ve yükümlülükleri ile bi ...
Devlet Payı :
Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm si ...
Diğer Askeri İşyerleri :
İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye’de kur ...
disiplin cezası :
Personel kanunlarına göre verilen cezalardır.
doğal afet :
Doğal afet ya da tabii afet, büyük oranda veya tamamen insanların ...
Doğum Tarihi :
Kişinin/ Sigortalının doğum tarihidir. Doktor Diploma No: Doktoru ...
Doktor :
Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette o ...
döviz :
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan y ...
Durum Tespiti :
Çalışanların sigortalılık niteliğini, tescil işlemlerini, sigorta ...
Eczacı :
Eczacılık; eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve is ...
Eczane ve Optisyenlik Müesseseleri İçin Fatura Eki Belgeler :
Eczane ve optisyenlik müesseseleri için SUT’ta ve Kurumun yapacağ ...
Ek Gösterge :
Memur olarak görev yapanlara hizmet sınıfları, görev türleri ve a ...
Ek Ödeme Tutarı :
5454 sayılı T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ- ...
Eksik Gün Nedeni :
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ...
Eksik Gün Sayısı :
Sosyal güvenlik sisteminin işleyişi içerisinde sigortalılıktan do ...
El – Kol Titreşimi :
İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güve ...
Elektronik Ortam :
Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayar, gezg ...
Elle Taşıma İşi :
Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin be ...
emekli :
Tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı ile öngörülen hizmet ve y ...
Emekli İken Ölüm :
Emeklilik aylığı bağlanmış veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak ...
Emekli Sicil Numarası :
Kamu görevlileri için emeklilik dosyası oluşturulurken her bir iş ...
Emeklilik Yaş Haddi :
Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ilgili Kanunlar ...
Emekliye Sevk Onayı :
5510 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen yetkili makamla ...
Emsal Aylık :
3713 sayılı Kanun 21 inci maddesi kapsamında terör eylemleri sonu ...
Emzirme Odaları :
Bir yaşından küçük çocukların bırakılması, bakılması ve işçilerin ...
Emzirme Ödeneği :
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nede ...
E-Sigorta :
İşveren, alt işveren, sigortalı, genel sağlık sigortalısı, hak sa ...
Eski Hükümlü :
Bir yıldan uzun süreli bir cezadan veya Devlet memuru olmaya enge ...
Evlenme İkramiyesi :
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 90ıncı m ...
Evlenme Ödeneği :
Kanun kapsamında yetim aylığı alan, evlenmeleri nedeniyle gelir v ...