eng

SPK Finans Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
A Tipi Yatırım Fonu  :
Fon içtüzüklerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy ...
A Tipi Yatırım Ortaklığı  :
Esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portf ...
:
Güçlü ancak ekonomideki değişimlere duyarlı olan finansal yükümlü ...
AA  :
Çok güçlü ve öngörüldüğü kadarıyla olumsuz bir etkiye uzak finans ...
AAA  :
İstisnai derecede yüksek ve öngörülebildiği kadarıyla olumsuz bir ...
ABD Merkez Bankası  :
Uzun yıllar, özellikle tarım sektöründeki kredi talebini düzenlem ...
acente :
Acentalık sözleşmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri mahalde ...
Açığa Satış  :
Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satıl ...
Açık Pozisyon  :
Bir sözleşmede, ters işlemle kapatılmamış ya da teslim ile sonuçl ...
Açılış Öncesi Seansı  :
Normal seanstan önce düzenlenen fiyat sabitleme seansına ?açılış ...
Açılış Seansı :
Borsaya iletilen emirlerin normal seans öncesinde eşleştirilebild ...
Adi Hisse Senedi  :
Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahipleri ...
adli para cezası  :
Yargılama sonucunda mahkeme tarafından hükmedilen, beş günden az ...
Ağırlıklı Ortalama Fiyat  :
Bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil ede ...
Aktif Emir  :
Aktif alış emri, en düşük fiyatlı satıcıdan almak, aktif satış em ...
Aktif Vade  :
Bir sözleşmenin değişik vadeleri içerisinde en fazla işlem göreni ...
Aktif Yönetilen Fonlar  :
Portföydeki menkul kıymetleri alıp satmaya ve bu amaçla kazanç el ...
Aktivasyon Fiyatı  :
Şartlı emrin Borsaya gönderileceği seviyeyi belirler. Borsada, al ...
Alfa  :
Portföy yönetiminde, portföyün, alınan riske kıyasla, ne kadarlık ...
Alım Opsiyonlu Alacaklı Dikey Yayılma  :
Opsiyonlarda, fiyat düşüşlerinden sınırlı derecede kar elde etmek ...
Alım Opsiyonu  :
Alım opsiyonu, bu opsiyonu alan tarafa, belirli bir vadede veya b ...
Alım Satıma Aracılık  :
Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım sa ...
Alım?Satım Opsiyonu Paritesi  :
Aynı dayanak varlık, vade ve kullanım fiyatına sahip Avrupa tipi ...
Alış – Satış Farkı  :
İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındak ...
Alış Fiyatı  :
Herhangi bir ürünün alınması için alıcının teklif etmiş olduğu fi ...
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü  :
Tarafsız ve objektif konumda bulunan üçüncü bir kişinin, araların ...
Amerikan Tipi Opsiyon  :
Vadesinde veya vadesinden önce herhangi bir zamanda alıcısı taraf ...
Ana Pazar  :
Ana Pazar, VOBİS?te normal seans ya da fiyat sabitleme seansları ...
Anapara Garantili Fonlar  :
Çeşitli hedging teknikleri ile anaparayı korumayı garanti eden ya ...
Anonim Şirket  :
Bir ünvana sahip, en az 5 ortakça, ana sözleşmesinde yazılı konul ...
Apel  :
Pay bedelinin taksitle ödenmesinin sözkonusu olduğu durumlarda, o ...
Aracı Kuruluş  :
Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası ...
Aracı Kurum  :
Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası ...
Aracı Kurum-İskontocu  :
İskontocu aracı kurumlar, tam servis sağlayan aracı kurumların sa ...
Aracı Kurum-Tam Yetkili  :
Alım-satıma aracılık gibi temel aracılık hizmetleri yanında “prim ...
Aracılık Yüklenimi  :
Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının satılac ...
Aracılık  :
Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından ...
Aracılık-Alım Satıma  :
Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıf ...
Aracılık-Bakiyeyi Yüklenim  :
Sermaye piyasası araçlarının, aracı kuruluşlarca halka arz yoluyl ...
Aracılık-En İyi Gayret  :
Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının izahnamede göster ...
Arbitraj  :
Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın bir piyasadan al ...
Arz/Talep  :
Bir varlığı satmak/almak isteyen tarafların bir araya gelerek niy ...
Asgari Özsermaye Yükümlülüğü  :
Aracı kurumların alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olmala ...
Asli Değerli Opsiyon  :
Alım opsiyonlarında; Alım opsiyonu sözleşmesinin kullanım fiyatı, ...
Asli Değersiz Opsiyon  :
Alım opsiyonlarında; Vade sonu itibarıyla alım opsiyonu sözleşmes ...
Avrupa Tipi Opsiyon  :
Vadesinden önce kullanılması mümkün olmayan opsiyon tipidir. Avru ...
Ayı Piyasası  :
Gelecek hakkında karamsarlığın ve fiyatların düşeceği beklentisin ...
B Tipi Yatırım Fonu  :
Portföye alınacak menkul kıymetlerde sınırlama olmayan yatırım fo ...
:
Sınırlı güvenlik marjına sahip belirgin kredi riski olarak tanıml ...
Bağımsız Dış Denetim  :
Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak ...
Bağımsız İdari Otorite  :
Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan ka ...
Bağlı Ortaklık  :
İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy ha ...
Bakiyeyi Yüklenim  :
Sermaye piyasası araçlarının, aracı kuruluşlarca halka arz yoluyl ...
Banka Bonoları  :
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu sıfatıyla düzenleyip, ihr ...
Banka Garantili Bonolar  :
Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, b ...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  :
Türk bankacılık sektörünün düzenleyici otoritesidir.
Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi  :
Uluslararası Ödemeler Bankasının karar organıdır.
Basit Faiz  :
Yapılan yatırımdan elde edilecek faiz gelirinin yeniden yatırıma ...
Başlangıç Sermayesi  :
Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların sahip olmaları zorun ...
Başlangıç Teminatı  :
Vadeli işlem sözleşmesinde uzun veya kısa pozisyonalan yatırımcın ...
Baz :
Spot fiyat ile vadeli fiyat arasındaki farktır. Baz, nakit fiyatt ...
Baz Fiyat Riski  :
Spot fiyatlarla vadeli fiyatların bire bir aynı paralellikte dalg ...
Baz Fiyat  :
Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fi ...
Baz Kalite  :
Pamuk, Buğday ve benzeri farklı kalite ve çeşitleri olan ürünlerd ...
Baz Puan  :
Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Nokta ...
BB  :
Özellikle ekonomik koşullarda zamanla oluşabilecek olumsuz değişi ...
BBB  :
Elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispe ...
Bedelli Sermaye Artırımı  :
Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse sene ...
Bedelsiz Kar Dağıtımı  :
Karın hisse senedi şeklinde hissedarlara dağıtılmasıdır.
Bedelsiz Sermaye Artırımı  :
Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırı ...
Beklentiler Modeli  :
Beklentiler modelinde, vadeli fiyatlar alım satıma konu dayanak v ...
Belirli Fayda Planları  :
Bu emeklilik programlarında süre sonunda alınması planlanan emekl ...
Belirli Katkı Planları  :
Çalışan ve/veya işverenden kesilen primlerin enflasyona endekslen ...
Beta  :
Bir hisse senedinin fiyat dalgalanmasının endeksin fiyat dalgalan ...
Bileşik (Kümüle) Opsiyonlar  :
"Alış opsiyonuna dayalı bir opsiyona bir diğer alış opsiyonunu sa ...
Bileşik Faiz :
Bileşik faiz, bir yatırımdan elde edilen faiz gelirinin vade sonu ...
Bilirkişi Raporu  :
Birleşmeye taraf ortaklıkların özkaynaklarının tespiti amacıyla m ...
Bireysel Emeklilik Hesapları  :
401(k) planlarına benzeyen, işveren sponsorluğunun yer almadığı, ...
Bireysel Emeklilik Planları  :
Bireysel emeklilik planları, belirli bir mesleğe, işverene veya i ...
Bireysel Emeklilik Sistemi  :
Bireylere; yaşlılıklarında ve aktif çaIışma yaşamlarının sonunda ...
Biri Diğerini İptal Eden Emir  :
Aynı anda aynı yönde iki emir veren yatırımcı bir emrin gerçekleş ...
Birikimli Oy  :
Her pay sahibinin şirket içerisinde seçimi yapılacak yönetici say ...
Birincil Piyasalar  :
Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin ...
Birleşme Oranı  :
Birleşmede kullanılacak yöntem esas alınarak hesaplanan oran
Birleşme ve Devralma  :
Birleşme, ortaklık devralma ve yeni ortaklık kurulması yoluyla bi ...
Black & Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli  :
1970’li yılların başında Fisher Black ve Myron Scholes adında iki ...
Blok Satış  :
Emir miktarı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin % 10’unu aş ...
Boğa Piyasası  :
Talebin arzdan daha çok olduğu ve borsada fiyatların tırmanışa ge ...
Borsa Eksperleri  :
Menkul kıymetlere ilişkin alım-satım emirlerinin ilgili iç yönetm ...
Borsa Emirleri  :
Müşteri emirleri, aracı kurum üye temsilcileri tarafından seans i ...
Borsa Fiyatı  :
Borsada belirli kurallara göre işleyen organize pazarlarda işlem ...
Borsa Payı  :
Borsa üyelerinin, Borsa’da gerçekleştirdiği işlem hacmine göre he ...
Borsa Teminat Takip Ücreti  :
Takasbank?ta, yatırılan vadeli işlem teminat hesaplarındaki nakit ...
Borsa Uyuşmazlığı  :
Borsa üyeleri arasında veya Borsa üyeleri ile müşterileri arasınd ...
Borsa Üyeleri  :
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi ve Borsa’dan üyelik be ...
Borsa Üyesi  :
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası?nda işlem yapmak üzere üye olan a ...
Borsa Yatırım Fonu  :
Bir endeksi baz alan , baz aldığı endeksin performansını yatırımc ...
Borsa  :
En genel adıyla, ticarette veya finansal işlemlerle uğraşan kişil ...