eng

Tecim, Maliye ve Güvence Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
1 sayılı vergi çizelgesi :
Yasasına göre bağımlı bulundukları vergi örgütlerine kazançlarını ...
açık aktarım :
Ödeğin, tecimsel belgitin arkasına ya da alacak aktarım belgesine ...
açık arttırma :
Malın gerçek değeriyle satılmasını sağlamak amacıyla alıcılar ara ...
açık borç belgiti :
Tümü ya da bir bölümü doldurularak bu durumu ile borçlusuna imza ...
açık borçlancılık :
Karşılık istemeden, borçlu adına, alacaklıya karşı borçlancı olma ...
açık çek :
Alacaklısının adı, soyadı ya da ödenecek para değeri doldurulmada ...
açık genel satak işlemleri :
Para ve sayca oylumunu genişletmek istediği zaman Merkez Bankasın ...
açık güvence ödeği :
1. Dokuncanın gerçekleşmesi anında değerlendirilecek ve niceliği ...
açık imza :
Bir tecim belgesine, o belgenin bir bölümü ya da tümü doldurulmad ...
açık işyeri :
Belirli ve örtülü bir çatı ya da yapı altında olmaksızın üstü ve ...
açık kabul :
Ödeği gönderenin imzası olmadığı halde, ödeyicisince yapılan kabu ...
açık kapı bırakma :
Bir iş ya da işlemin gelecekte sürüp gidebilmesi için bir olanak ...
açık kapı siyasası :
İçtecim bağışıklıklarından yabancı malları da yararlandırma ya da ...
açık öndelik :
Borçlanma sınırlandırılmadan yalnızca imza alınarak verilen öndel ...
açık satak belgiti :
Genelsatakda açıktan alınıp satılan indirimli belgit.
açık satış :
Kararlaştırılan bir ön değere göre satıcı ile alıcılar arasında a ...
açık sayca :
Borçlunun imzasından başka inancası olmayan ve borçlunun yalnızca ...
açık sayışım :
1. Gerçek ya da tüzel kişi adına açılmış, sonucu alınmayıp, işler ...
açık sözleşme :
İçine değer yazılmadan bağıtlanan sözleşme.
açık tutu :
Tutu karşılığında sınırı belirtilmeyen, gösterilmeyen para.
açık yarışım :
Tecimle uğraşanların, bu işlere ilişkin her türlü bilgileri karşı ...
açıkçı :
Borsada, pay ve borç belgitlerinin değerden düşmesi için çaba gös ...
açıktan alış :
İleride borsa ederlerinin yükseleceği umudu ile yapılan alım.
açıktan satış :
Elde bulunmayan bir mal ya da değerli kâğıtlar üzerine yapılan sa ...
ad damgası :
İlişkili olduğu iyenin adını taşıyan madenî damga.
ad ortağı :
Yalnızca kendi adıyla tecimsel deyiminin ortaklıkta kullanılmasın ...
ada yazılı :
Üzerinde taşıyanının adı yazılı olan.
ada yazılı borç belgiti :
İyesinin adına kütüğe geçirilmiş borç belgiti.
ada yazılı deniz taşıt belgesi :
Gönderilen adına düzenlenen ve başka bir kişiye aktarılamayan den ...
ada yazılı pay belgiti :
Belgit iyeliğinin saptanılması ve pay yazdıklarında gösterilmesi ...
adına :
Başkası adına işlem yapan aracı ya da temel kişi yetkilisinin işi ...
adına davranma :
Bir kişinin iş iyesi adına yetkili aracı olarak imza atmak yetene ...
adına imzalama :
Taşımakta olduğu sözlü ya da yazılı yetkiye dayanarak başkası adı ...
adlı ortaklık :
Bir ad altında tecimsel işlemler yapmak amacıyla kurulan, paydaşl ...
adres değişikliği bildirimi :
Bilinen iş ya da oturum yerlerini değiştiren yükümlülerin, yeni i ...
adresli ödek :
Üçüncü kişinin ve ilgilisinin aynı kentte oturmaları nedeniyle öd ...
ağır ve sakıncalı işler :
Yasasında ve tüzüğünde belirtildiği gibi yapımı yoğun insan gücü ...
ağır vergi :
Ağır bir akçalı yük getirdiğinden kişiyi çalışmaktan uzaklaştıran ...
ağırlık sınırı :
Ağırlığın ulaşabileceği en üstün sınır.
ağırlık üzerinden alınan gümrük :
Ağırlık üzerinden sayışımlanan gümrük vergisi.
aile ödencesi :
Gereksemeye göre ücret ilkesinden gidilerek işçinin geçindirmekle ...
aile yolluğu :
Görevlinin atanması, işyerinin değiştirilmesi ve işten çıkarılmas ...
akar mallar :
Sıvı durumundaki mallar.
Akçalı :
Para ve sayca konularına ilişkin özellikler.
akçalı durum :
Genel yöntemlere göre hazırlanmış bir dengelemde görülen varlık v ...
akçalı inanca :
Para ile karşılanan inanca.
akçalı işler :
Devlete ilişkin gelirlerin gerçekleştirilmesi yükümlülerinden alı ...
akçalı ödeneklik :
Gelecek bir dönemde elde edilecek ve harcanacak para niceliği üze ...
akçalı tekel :
Akçalı amaçlarla gelir sağlamak üzere hükümetçe bazı özdekler alı ...
akçalı yatırım :
Yeni bir anamal malının oluşumuna yol açmayan yatırım (kurulmuş b ...
akçalı yazanak :
1. İşletmenin çalışma sonuçları ve akçalı durumu hakkında düzenle ...
akçalı yıl :
Her zaman takvim yılı ile birleşmeyen çok kez 12 aylık süreyi kap ...
Akçe :
1. Durağan olan, olmayan eşya değerini ölçen değişim aracı. 2. Es ...
akımlı anamal :
Hazır, elde bulunan para.
aktaran :
Tecimsel belgitleri imzalayan, aktarımı yapan kişi.
aktarılabilir dışsayca :
Yararlanıcısınca başka bir ülkeye aktarılması olumlu sonuç veren ...
aktarılacak sayışım :
Kalıntıları nedeniyle başka sayışımlara aktarılmaları gereken değ ...
aktarılamayan haklar :
Yasa, sözleşme ya da işin gereği olarak başkasına aktarımı olumlu ...
aktarılan :
Tecimsel belgitlerin aktarımı yararına yapılan kişi.
aktarılır :
Alıp verilmesi olanaklı, aktarımı yapılabilir.
aktarılır belgeler :
Aktarımı ve dönüşümü olanaklı tecimsel belgit ve değerli belgeler ...
aktarılır ödenek :
Bir dönemden öbür döneme aktarılabilen ödenek.
aktarılır sayca :
Yararlanacak kişinin isteği üzerine, bir başkasına çevrilebilen s ...
aktarım eki :
Bir alacak ya da borç belgitinin altına aktarımı yapılmak ve imza ...
aktarım ya da borçlanıcılık ödemi :
Aktarım ya da borçlancılık yoluyla üstlenilen para.
aktarmak :
Tecimsel belgitlerden doğacak hakları bir başkasına geçirmek.
alacağı hızlandırma :
Borçlunun, anlaşmaya uymaması yüzünden, alacaklının, süreden önce ...
Alacak :
Çift yöntemli sayışımla verilen değerlerin alacaklı yönü, veznede ...
alacak hakkı :
Herhangi bir işlem sonucu doğan akçalı hak.
alacak üzerinde tutu hakkı :
Pay, borç ve alacak belgitlerini tutulayarak bunlara karşılık ban ...
alacak ve borçlar :
Tecimsel anamala ilişkin olsun ya da olmasın yazılıklarındaki değ ...
alacaklarıdırma :
Bir parayı, sayışımın alacaklı bölümüne yazma.
alacaklı :
1. Başkasına borç para ya da başka bir şey veren kişi. 2. Herhang ...
alacaklı indirimi :
Gecikme, açık verme ya da herhangi bir dokunca nedeniyle alacaklı ...
alacaklı kalıntı :
Sayışım ya da sayışımlardan arta kalan alacak.
alacaklı sayışım :
Genel olarak alacak kalıntısı veren sayışımlar.
alacaklı ulus :
Yurda mal getirme ve yurttan mal çıkarma konularında, alacakların ...
alacaklı ürem :
Dengelemde, alacaklar bölümündeki borçlu sayışımlara yürütülen kâ ...
alacaklılar sayışımı :
Bir işletmenin alacaklıları için açılan sayışım.
alacaklılarla anlaşma :
Borçlunun, batkınlık durumu dışında, alacaklısı ile ödeme kuralla ...
alacaklının direnmesi :
Kendisine yapılacak ödeme ya da verilecek nesne için borçlusunca ...
Alaşım :
İki ya da daha çok madenin birleşim ya da karışımından elde oluna ...
alıcı farkı :
Alıcının ödemeğe razı olduğu ederle gerçekten ödediği arasındaki ...
alıcı yitircesi karşılığı :
Ağırlık düşümü, tartı azalımı ya da başka tür etkenlerle alıcının ...
alıcılar çayımı :
1. Mal değerinde düşürüm sağlanıncaya değin alıcıların satın alma ...
alıcılar sayışımı :
İşletmenin alıcılarıyla olan ilişkilerini kolaylıkla ve açık bir ...
alıcının tekel ederi :
1. Alıcıların bir araya gelerek satın alma işleminde tek eder üze ...
alım öndeliği :
Yapılması kararlaştırılan her hangi bir işlemin belirli koşullara ...
alım öndeliği veren :
Bir satış sırasında alım öndeliği yükümlenen kişi.
alım özencesi :
İlkel özdek toplayan yapımcı işletmelerin ya da dışa satıcıların ...
alım satım aracısı :
Başkası adına mal alıp satan kişi.
alınabilir alacak :
Toplanabilmesi olumlu alacaklar ve belgitler.
alınan para :
Ödeme buyrukçusunun ödeyicisinden parayı aldığı zaman kambiyo bel ...
alındı :
Para ya da başka bir şeyin alındığını gösterir belge.
alıp verme yetkisi :
Alacaklarının elde olunabilmesi için kişinin bir başkasına verdiğ ...
alış değeri :
Satılan özdek karşılığında satış değerine eşit olan para.
alış ederi :
Bir mal için alım karşılığı ödenen para ve üretim gereçleri ederi ...
alış giderleri sayışımı :
Alınan mal satılabilir duruma gelinceye dek yapılan giderleri sap ...
alış sayışımları :
Satın alınan mala ilişkin tümdeğerin saptanabilmesi için tutulan ...
alışveriş :
Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi.