eng

Kamu İhale Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
3(G) Istisna Talepleri :
4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d ...
4603 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bankalar :
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Ş ...
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu :
Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan vey ...
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu :
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sö ...
Açık Ihale Usulü :
İhale konusu işin niteliklerinin gerektirdiği yeterliğe sahip büt ...
Açıklama :
İstekli olabilecekler, tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında ...
Aday :
Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların ...
Alt Yüklenici :
Sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici ile y ...
Alternatif Teklif :
İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir mal alımı ihalesin ...
Anahtar Teknik Personel :
Danışmanlık hizmet alımlarında gerçek veya tüzel kişinin, bünyesi ...
Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme :
Yapım işleri ihalelerinde uygulama projeleri ve bunlara ilişkin m ...
Analiz Formatı :
İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında; teklif birim fiyatlı ...
Analiz Girdileri :
İş kalemi/iş grubunun yapım şartlarına göre, idarece belirlenerek ...
Analiz Sunulmasına Gerek Olmayan Haller :
Yapım işleri ihalelerinde analizler ile hesap cetvelinin, teklif ...
Anlaşmazlıkların Çözümü :
Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğabilecek ...
Apostil Tasdik Şerhi :
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözl ...
Ara Denetim :
İmalat veya üretim süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmaya ...
Aritmetik Hata :
Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması ...
Asgari Işçilik Maliyeti :
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; ihale ...
Aşırı Düşük Teklif :
İhale komisyonu tarafından verilen tekliflerin değerlendirmesi ya ...
Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması :
İhale komisyonu tarafından sınır değerin altında olduğu tespit ed ...
ataşman defteri :
Denetim mühendisi veya yetki verdiği yardımcısı ile yüklenici vey ...
Ataşmanlar ve Ilgili Diğer Defterler :
İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kay ...
Atom Saati :
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayl ...
Avans :
Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde sözleşmenin yürütülmes ...
Avans Mahsubu :
Avans verilerek ön ödeme yapılan yükleniciler için düzenlenen hak ...
Banka Referans Mektubu :
Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilen yeterlik bel ...
Başvuru Belgesi :
Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan ada ...
Başvuru Ehliyeti :
İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir ...
Başvuru Mektubu :
Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik, pazarlık us ...
Başvuru Süreleri :
İhale sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı başvuruda bulu ...
Başvuru Teminatı :
Cumhurbaşkanı kararı ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunanlar ...
Başvurunun Reddi Kararı :
Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları üzerine ihaleyi yapan ida ...
Belgelerin Sunuluş Şekli :
İlgili Uygulama Yönetmelikleri gereği idareler; belgelerin aslını ...
Belgelerin Tasdik Işlemi :
Türkiye Cumhuriyeti’nin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri ...
Belli Istekliler Arasında Ihale Usulü :
Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin u ...
Benzer Iş :
Yapım işi ve hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu iş veya işin, ...
Bilanço veya Eşdeğer Belgeler :
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmak üzere; ilgili mev ...
Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması :
Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu h ...
Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı :
4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanunun uygulanmasında görevlile ...
Birden Fazla Idarenin Ortak Ihtiyaçları Için Ihale Yapılması :
Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarını, düzenleyecekleri bir p ...
Birim Fiyat Imalat Tarifleri :
Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak s ...
Birim Fiyat Sözleşme :
Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal ...
Birim Fiyat Teklif Cetveli :
Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde her bir iş ...
Cezalı Çalışma Süresi :
Yapım işlerinde varsa süre uzatımları da dâhil olmak üzere yüklen ...
Çalışılmayacak Günler :
Yapım işlerine ilişkin tip sözleşmenin 9 uncu maddesindeki havanı ...
Çerçeve Anlaşma :
Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli ara ...
Çevre Yönetim Sistem Belgesi :
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ...
Çevresel Etki Değerlendirmesi :
Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ...
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu :
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer ...
Danışman :
Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kulla ...
Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu :
Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, d ...
Danışmanlık Hizmetleri :
Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ö ...
Davet :
4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine ...
Davet Mektubu :
Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek ihal ...
Denetim, Muayene ve Kabul Işlemleri :
Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kab ...
depo :
Bir malın teslim alındığı ve muhafaza edildiği yer.
Dinamik Alım Sistemi :
İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süres ...
Dinleme Toplantısı :
İtirazen şikâyet başvurularının incelenmesinde Kurul tarafından g ...
Doğrudan Temin :
4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaç ...
Durum Tespit Tutanağı :
Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabının tasfiye edilmesi içi ...
Düzeltici Işlem Belirlenmesi Kararı :
Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları üzerine ihaleyi yapan ida ...
Düzeltme Kararı :
Kurul tarafından alınan kararlara ilişkin düzeltme olması durumun ...
Düzenleyici Karar :
Yönetmelik, Tebliğ vb. düzenleyici metinlerde yapılan değişiklikl ...
E-Anahtar :
Şifreleme ve/veya şifre açma verisi.
E-Imza :
15.01.2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 ünc ...
EKAP Akademi :
Her türlü ihale eğitiminin verilmesi sağlanarak, paydaşların günc ...
EKAP Protokolü :
Geçici teminat mektubu ile banka referans mektubunun aktif olarak ...
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif :
Sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakı ...
Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri :
Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için yeterlik kriteri ol ...
Elektronik Eksiltme :
Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksi ...
Elektronik Ihale :
Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihale. Bu ihalelerde, Ele ...
Elektronik Kamu Alımları Platformu :
İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ili ...
Elektronik Kamu İhale Bülteni :
İhalelere ilişkin ilanların yayımlandığı Kurum tarafından çıkarıl ...
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı :
Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgil ...
Endeks :
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici ...
Esaslı Unsur :
Proje bütünlüğü çerçevesinde yapının amacı ile işlevi ve/veya ger ...
Eşik Değer :
İlân ve davet süreleri ve kuralları ile ihale usulünün belirlenme ...
E-Şikâyet :
İhaleyi yapan idareye gitmeden elektronik ortamda EKAP üzerinden ...
E-Teklif :
Elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanarak istekli veya istek ...
Finansal Kiralama :
Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, 6361 s ...
Fiyat Dışı Unsur :
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat d ...
Fiyat Farkı :
Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemleri, uy ...
Fiziksel Muayene :
Malın fiziksel özelliklerinin görsel ve duyusal olarak kontrolü.
Geçici Hakediş Raporu :
Hizmet alımlarında sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından ...
geçici kabul :
Taahhüt edilen işin veya kısmi kabul öngörülen hallerde iş kısıml ...
Geçici Kabul Itibar Tarihi :
İşin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih. Söz ko ...
Geçici Kabul Noksanları Kesintisi :
Yapım işlerine ait Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesine göre, düzenl ...
Genişletilmiş Bakım Devresi Teminatını Içeren Sigorta :
Yapım işlerinde geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kada ...
Görevlilerin Ceza Sorumluluğu :
İhale yetkilisi, ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri, ihale i ...
Götürü Bedel Sözleşme :
Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı ...
Güncel Asgari Ücret :
Tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için idarece onaylanmı ...
Güncel Endeks :
Hizmet ve yapım işlerinde uygulama ayına ait endeks.
Güncel Endeks veya Fiyat :
Sözleşme hükümlerine göre malın idareye teslim edilmesi gereken v ...
Güvenli Elektronik Imza :
Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarr ...
Hakem Laboratuvar :
İhale dokümanında itiraz muayenesinin yapılacağı laboratuvar olar ...
Hesap Cetveli :
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluş ...
Hizmet :
Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve gelişt ...
Hizmet İşleri Genel Şartnamesi :
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağl ...
Hizmet Sunucularının Sorumluluğu :
Hizmet sunucularının taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standa ...