eng

Savunma Tedarik Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
ACİL HAREKÂT İHTİYACI :
Türk Silahlı Kuvvetlerinin; barışta, gerginlikte veya savaş halin ...
ÂCİR :
Kiraya veren kimse; kiralayan; mucir.
ACİZ VESİKASI :
İcra yoluyla alacağını alamayan alacaklıya, ödenmemiş alacağı içi ...
ACZ :
Düşkünlük; borçlarını ödeyememe; yeteneksizlik.
açık ihale usulü :
Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür.
Aday :
Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların ...
AĞIRLIKLI ORTALAMAYA GÖRE BİRİM FİYAT :
Aynı cins herhangi bir mal veya hizmetin güncellenen birim fiyatı ...
akreditasyon :
Akredite eden kuruluş tarafından laboratuvarların, muayene ve bel ...
Akreditif :
İthalatçının getireceği mallar için muteber bir banka kanalı ile ...
akreditif amiri :
Akreditif açtıran gerçek veya tüzel kişidir. ferit
alıcı :
Yükleniciyle sözleşmeye dayalı bir ilişki içerisinde bulunan ve ü ...
alım :
Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizme ...
ALIM ESAS NUMUNESİ :
Satın alınacak malın, teknik şartnamesinde sadece kendisine atıf ...
ALT SİSTEM :
1) Bir ana sistem içerisinde bir temel fonksiyonu yerine getirmek ...
Alt Yüklenici :
1) Sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici ad ...
Alternatif Teklif :
İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı istek ...
Amir Banka (Yetkili Banka) :
Akreditifi açan banka, ithalatçının bankasıdır. Akreditif şartla ...
Amortisman :
Borcun periyodik taksitler halinde ödenmesi; İşletmelerde kullanı ...
ANA MALZEME :
Müstakil olarak tek başına bir hizmet yapabilen markası, modeli, ...
ANA PARÇA (DÜZEN) :
İki veya daha fazla komple parçaların birleştirilmesinden meydana ...
ANA SİSTEM :
1) Alt yapı yatırımları dışında kalan, envanterdeki bir sistemi m ...
ANA TEDARİK SÖZLEŞMESİ :
Ülke savunma ve güvenliği ile ilgili ihtiyaç duyulan ürün ve hizm ...
ana yüklenici :
Bir ana savunma sistemini veya bir ana malzemeyi nihaî ürün olara ...
analiz :
Malzemenin, laboratuvarda mevcut cihazlar ile ulusal ve uluslarar ...
ANALİZ İSTEK YAZISI :
Analiz/Test yapılacak numuneye ait tanıtıcı bilgileri içeren, mua ...
ANALİZ UYGULAMA DEFTERİ :
Laboratuvarda yapılan çalışmaların detayları ile (ölçüm ve hesapl ...
ANİ ÇIKAN İHTİYAÇLAR :
Süreç içinde planlanmamış, ancak tehditte ve teknolojide meydana ...
antrepo :
Ticari malların korunması için kullanılan depo; ardiye, anbar, am ...
aplikasyon :
Mülkiyetin elde var olan sayısal verilerinin, bir takım ölçme tek ...
APPOSTİLLE :
1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre, bir belgenin yabancı bir ül ...
Ara Denetim :
İmalat veya üretim süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü olmaya ...
aracı banka :
Akreditifi lehtara ihbar veya teyit eden bankadır. Muhabir banka ...
araştırma :
Belirli bir konuda bilimsel nitelikli bilgi üretilmesi ya da üret ...
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ :
Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuru ...
Arazi :
Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırla ...
ARGE :
Belirli bir konuyu anlamak üzere bilgi üretilmesini, üretilen bil ...
ARGE’YE DAYALI TEDARİK :
Onaylanmış bir ihtiyacın karşılanması amacıyla, sistem konseptini ...
arsa :
Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında ...
ASKERÎ FONKSİYON :
Harekât birimleri tarafından yürütülen tanımlı temel görevlerdir.
ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ, ASKERİ YASAK BÖLGE :
2565 Sayılı Kanun kapsamındaki bölgeleri ifade eder.
avadanlık :
Alet ve edevat; zanaatkârın el aletleri.
AVANS TEMİNAT MEKTUBU :
İhaleyi alan kişi veya firmanın yüklendiği işi yapabilmesi için a ...
Avrupa Savunma Ajansı :
Ajansın amaçları; AB’nin kriz yönetimi alanında savunma yetenekle ...
AZİL :
Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması.
bakım :
Silah, cephane, malzeme, donatım ve tesislerin normal çalışmaları ...
Başvuru Belgesi :
Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan ada ...
Belirtilen Limanda Güvertede Teslim :
Yüklenici malın gemiye yüklenmesi için gerekli bütün işlemleri ya ...
BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ :
Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edil ...
BENZER İŞ :
İhaleye konu iş, hizmet veya alımla nitelik ve büyüklük bakımında ...
BİLA KAYDÜ ŞART :
Kayıtsız ve şartsız; hiçbir koşula bağlanmaksızın; mutlak.
BİNA TESİSATI :
Yeraltı ve yerüstündeki su, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, sıcak ...
BİNA-TESİS :
Destek ve özel tesislerde dâhil askeri amaç ve hizmetler için kul ...
BİRİM FİYAT :
Birbirine benzer parçalardan oluşan işlerde bütünün maliyet fiyat ...
Birim Fiyat Sözleşme :
Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal ...
BÖLGELER ARASI FİYAT MUKAYESESİ :
Her yıl aynı dönemlerin ihtiyacı olarak tüm MSB İç Tedarik Bölge ...
bölünebilir akreditif :
Malların birkaç firma tarafından temin edilmesi ve hazırlanmasına ...
BUTLAN :
Bir hukuki işlemin hüküm doğurması için uyulması gereken temel ve ...
BÜTÇE ÖN DİREKTİFİ :
Bütçe teklifinin oluşturulması hazırlıklarının ilgili Kanun, Yöne ...
BÜTÇELEME :
On Yıllık Temin/Tedarik Programlarında belirtilen muhtemel kaynak ...
BÜTÜNLEME İHTİYAÇ PARÇALARI :
Kadro ve tahsis listelerindeki malzemelerden tüketilen veya elden ...
büyük hata :
Şartname konusu ürünün kritik hatalarının dışında kalan, ancak ür ...
BÜYÜK UYGUNSUZLUK :
Emniyet, Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik, Birbiriyle Değiştireb ...
BWB (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung) ALIMLAR :
NATO anlaşmasından doğan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Alman ...
cari :
Uygulanan, yürürlükte olan.
cihet :
Yön; Yan, Taraf; Amaç.
Cins Tashihi :
Binalar, arazi ve arsalar ile yeraltı ve yer üstü düzenlerinin me ...
Çalıştay :
Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere belirli bir süre için bir a ...
çap :
Sadece bir parsele yönelik hazırlanan ve mülkiyet sınırlarını bel ...
Çapraz kur :
İki farklı ulusal para arasındaki değişim oranının her birinin üç ...
Çerçeve Anlaşma :
Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli ara ...
Çevresel Etki Değerlendirmesi :
Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ...
ÇOK ULUSLU SANAYİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU :
NATO üyesi ülkeler arasında oluşturulmuş bir çalışma grubudur. NA ...
Danışman :
Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kulla ...
DAVET ŞARTNAMESİ :
Alım konusu mal veya hizmetin miktarı ile teslim veya sunum şartl ...
DEF’ATEN :
Bir defada, birden.
değerlendirme :
Ölçme işlemleriyle varılan sonuçların, teknik şartnamelere ve ekl ...
DELALET :
Aracılık, kılavuzluk, yol gösterme.
Demonstrasyon :
Yeni üretilen veya üretimde olan bir/birden çok malzemenin (silah ...
DENİZ KONŞİMENTOSU :
Sevkıyatın deniz yoluyla yapılacağı şart koşulduğu zaman aranan b ...
depo :
Bir malın teslim alındığı ve muhafaza edildiği yerdir.
Devir :
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç kamu idarelerinin, görm ...
DEVLET KALİTE GÜVENCESİ (DKG) :
Sözleşmede yer alan kaliteye yönelik şartların yerien getirildiği ...
DEVLET KALİTE GÜVENCESİ TALEBİ (DKG Talebi) :
Satıcı konumundaki bir NATO Ülkesinin ya da dost ülkenin belirli ...
DEVLET KALİTE GÜVENCESİ TEMSİLCİSİ (DKGT) :
DKG.den sorumlu olup, Alıcı adına hareket eden bir personeldir.
devredilebilir akreditif :
Lehtar tarafından üçüncü bir şahsa devredilebilir akreditiftir. Y ...
DFAS-IN :
ABD Savunma Bakanlığı Savunma Finans Merkezini ifade eder.
DİĞER SİSTEM / TEKNOLOJİLER :
Güvenlik açısından risk taşımayan, genel olarak çift kullanımlı ( ...
Dinamik Alım Sistemi :
İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süres ...
Doğrudan Temin :
4734 sayılı Kanunda ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı e ...
DOĞRULAMA GEÇERLEME VE ONAYLAMA :
Geliştirilmekte olan veya hazır bir sistemin, sahip olması öngörü ...
Dönüşlü Akreditif (Kabili Rücu Akreditif) :
Amir ve akreditifi açan banka tarafından lehtara haber verilmeksi ...
Dönüşsüz Akreditif (Gayri Kabili Rücu Akreditif) :
Bildirilen akreditif şartlarına tamamen uygun olarak ve tayin edi ...
döviz :
Bütün yabancı ülke paraları ve bu paralarla ödemelerde bulunmayı ...
DÖVİZ İSTEK FORMU :
“Müsaadeye Tabi Mallar Listesi”nde yer alan malların ithal talepl ...
Döviz Kuru :
Dövizin fiyatı. Bir yabancı para ile ulusal para arasındaki değiş ...
DÖVİZ SATIŞ BORDROSU :
Transferin yapıldığını kanıtlayan aracı banka tarafından verilen ...
DÖVİZ TAHSİS BELGESİ :
Tahsisli ithal malları ve anlaşmalı memleketler kontenjan listele ...
DÖVİZ TAHSİS PLAN LİSTESİ :
Alımı programlanan malzemenin öncelik sıralarını belirleyen ve il ...
DSCA :
ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Teşkilatıdır.
DURUM MUAYENESİ :
TSK envanterinde bulunan malların nitelikleri hakkında bilgi edin ...