eng

SAYIŞTAY Denetim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
  Denetim Raporu :
Denetim kurumunun yada denetçinin, denetlenenin veya diğer yetkil ...
  Genel Denetim Hedefi :
Erken planlama aşaması sırasında denetçi tarafından belirlenen ve ...
 Denetim genişliği :
Önceden belirlenmiş denetim alanı. Denetimin kapsamı öngörülen de ...
 Denetim Metodları :
Denetimin ve denetimin yürütülme tarzının dayandırıldığı bütün pr ...
 Dış Denetim Aşamaları :
Bir dış denetim genellikle birbirini izleyen şu aşamalardan oluşu ...
 Örnekleme :
1. Bir örneğe dahil etmek üzere bir istatistiki ana kütleden kale ...
Akış Diyagramı :
Prosedürlerin, bilgilerin ve dokümanların akışını gösteren diyagr ...
Anahtar Denetim Noktaları :
Prosedürlerin ve işlemlerin çok önemli aşamalarındaki hataları ön ...
Analitik İnceleme Prosedürü :
Ek denetimler (örneğin, maddi doğruluk testleri) yapılması gereği ...
Bağımsızlık :
Bir denetim kurumuna ve denetçilerine, herhangi bir dış müdahale ...
Belirli Denetim Görevi :
Belirli denetim hedeflerini gerçekleştirmek üzere denetim program ...
Bildirim Mektubu :
Denetimin amacını ve kapsamını, yetkili denetçilerin isimlerini v ...
Bilgisayar Denetimi :
Veri taşıyıcılarında kayıtlı verilere ilişkin olan ve bilgisayar ...
Bilgisayar Uygulama Dosyaları :
Belli bir alana uygulanan program ya da program seti. Örneğin; bi ...
Bulgu Bildirimi :
Bakınız: Denetim Mektubu
bütçe :
Belli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilmesi öngörülen progra ...
Bütçe Kontrolu :
Bir kuruma bütçe veren makamın, bu bütçenin tahminlere, verilen i ...
Denetçi :
Denetimi yürütmekle ve bunu tamamladıktan sonra onun hakkında rap ...
Denetim :
Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve işlemlerinin hedeflere, bütçeler ...
Denetim Alanı :
Denetim konusunun ve periyodunun saptanması ve ayrıca uygulanacak ...
Denetim Bilgisayar Programı :
Denetçilere bilgisayar dosyaları üzerinde veri işleme çalışması ( ...
Denetim Bulgusu :
Sonuçlar çıkarılmak üzere denetim sırasında denetçi tarafından bu ...
Denetim Derinliği :
Bkz. Denetimin hassaslık derecesi
Denetim El Kitabı :
Denetçilerin uymaları gereken denetim metod ve teknikleri ile den ...
Denetim Hassaslık Derecesi :
Uygulanan denetim prosedürlerindeki kesinlik derecesi. Hassaslık ...
Denetim İzi :
Verilerin yönetim ve iç kontrol sistemine girişlerinden çıkışları ...
Denetim Kapsamı :
Bkz. Denetim genişliği.
Denetim Kapsamını Belirten Paragraf :
Denetim raporunun giriş paragrafı. Bu paragrafta denetçi, kendisi ...
Denetim Kurumu :
Görevlendirme, oluşturulma ve organize edilme şekline bakılmaksız ...
Denetim Mektubu :
Denetim kurumu olarak bir taahhüdü göstermeksizin denetçi tarafın ...
Denetim Planlama Notu :
Amaçları: genel denetim hedeflerini saptamak; genel yaklaşımı ve ...
Denetim Planlaması :
Denetim görevlerinin yönetimi için gerekli enstrümanların belirle ...
Denetim Programı :
Aşağıdaki unsurları belirleyen doküman: denetlenecek sistemler, d ...
Denetim Prosedürleri :
Faaliyetlerin kronolojik ve rasyonel bir düzene göre yürütülmesin ...
Denetim Riski :
Denetçinin bir hata ya da yolsuzluğu tasdik etme veyahut ortaya ç ...
Denetim Sahası :
Bakınız: Denetim Alanı
Denetim Sonuçları :
Kendi bulgularına açık bir atıfta bulunarak, denetlenen bilginin ...
Denetim Standartları :
Gerçekleştireceği hedefler, uygulayacağı denetim prosedürleri ve ...
Denetim Tavsiyeleri :
Denetim sırasında belirlenen zaafların giderilmesine yönelik olar ...
Denetim Teknikleri :
Denetçinin (denetim için) gerekli bilgileri toplamada yararlandığ ...
Denetim Testi :
Spesifik bir denetim hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek ...
Denetlenen :
Dış denetime konu olan organizasyon, program, fonksiyon ya da pro ...
Destekleyici Doküman :
İşlemlerin ve gerçekleşmiş ve/veya faaliyetlerin kaydedilmiş oldu ...
Dış Denetim :
Dış ve denetlenenden bağımsız bir organ tarafından yürütülen dene ...
Düzenlilik Denetimi :
Bakınız: Mali Denetim
Esasa İlişkin :
Hesaplara ve mali tablolara ilişkin bulgunun niteliğinin mali tab ...
Etkinlik :
Maliyet-etkin şekilde hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı.
Faaliyet Denetimi :
Bakınız: Performans Denetimi
Faaliyete Yönelik Denetim :
Özelliği olan faaliyete veya hata ya da yolsuzluk olasılığı çok y ...
Genel Araştırma :
Bu araştırma, ön incelemeden önce yapılır ve denetlenen kurumun g ...
Güncel Denetim Dosyası :
Denetçi tarafından toplanan bütün bilgileri içeren ve raporun haz ...
Harcanan Paranın Karşılığı Denetimi :
Bakınız: Performans Denetimi
Hesap Kontrolu :
Bir hesap üzerinde yürütülen (ve hesaba dahil) işlemlerin doğrulu ...
Hesap Verme Sorumluluğu :
Kendisine emanet edilen fonların, bu fonların verilme şartları çe ...
Hesapların Denetimi :
Bkz. Mali (finansal) denetim
Hesapların Tasdiki :
Bkz. Tasdik (doğrulama) fonksiyonu.
İç Denetim :
Kurum bünyesinde bulunan ve kurum yönetimi tarafından olası yolsu ...
İç Kontrol :
Bütçeye ve yürürlükteki kurallara uyulmasına, varlıkların korunma ...
İçinde Giderek İzleme Prosedürü :
Kayıtlı olduğu şekliyle bir sistem tasvirinin eksiksiz olup olmad ...
İnceleme Alanı :
Hem denetim faaliyet sahası hem de denetim kapsamı dikkate alınar ...
İnsan Kaynağı Bütçesi :
Yürütülecek denetimin çeşitli bölümlerini ve her bir denetim pers ...
İnsan Kaynağı Planlaması :
Bir kuruluşa, hedeflerini gerçekleştirmek üzere, öngörülen zamand ...
İnsan Kaynağı Tahsisi :
Bakınız: İnsan Kaynağı Bütçesi
izleme :
Belirli bir zaman diliminden sonra, denetlenenin denetim raporund ...
Kalite Kontrolu :
Denetim sonuçlarının sağlam biçimde temellendirildiğini ve deneti ...
Kamu Fonlarının Rasyonel Kullanımı :
Bkz. Mali yönetimin denetimi.
Kanıt :
Bir bulguyu ya da sonucu biçimlendirirken ve raporunu kaleme alır ...
Kapsamlı Denetim :
Mali denetimi ve performans denetimini eş zamanlı olarak yürütmey ...
Karşıt Görüş Prosedürü :
Belli bir zaman dilimi içinde yazılı cevap talebiyle (taslak) den ...
Koordineli Denetim :
Görevleri çakıştığında iş programlarının ve sonuçların karşılıklı ...
Maddi Doğruluk Testi :
Diğer testlere (örneğin, uygunluk testleri ve analitik kontrol pr ...
Mali Denetim :
Hesaplar ve mali tablolar ile işlemlerin düzenliliğinin ve mevzua ...
Mali Dokümanları İmzalama Yetkisi :
Bir ya da birçok kişiye tek başına veya birlikte kurum adına dış ...
Mali Yönetim Denetimi :
Bakınız: Performans Denetimi
Mevzuata Uygunluk Denetimi :
Bakınız: Mali Denetim
Muhasebe Kontrolu :
Varlıkların korunmasına, hesapların ve mali tabloların güvenilirl ...
Muhasebe Prensipleri :
Muhasebe standartlarına uyumla ilgili olarak mesleki kuruluşların ...
ön inceleme :
Denetlenecek kuruluş hakkında bilgi toplamak (ki toplanan bilgi s ...
önemlilik :
Ortaya çıkarılan bir ya da bir çok hatanın bir referans noktasına ...
Önemlilik Eşiği :
Denetçinin, incelenecek bir ana kütlede müsamaha ile karşılayabil ...
Performans Denetimi :
Yönetimin bütün kademelerini, bunların programlanmaları, uygulanm ...
Periyodik Rapor :
Denetlenenin büyüklüğü ve denetim kurumunun sahip olduğu kaynakla ...
Referans Ana Kütlesi :
Özel bir ilginin bulunduğu ve inceleme kapsamlı ise bulgunun daya ...
sistem :
Bir hedefi gerçekleştirmek üzere denetlenenin birbirleriyle ilişk ...
Sistem Tabanlı Denetim :
Denetçinin denetlenenin sistemlerini, özellikle iç kontrol sistem ...
Sistemlerin İncelenmesi :
Denetlenenin yönetim sistemleri ile iç kontrol sistemleri hakkınd ...
Spesifik Denetim Hedefi :
Bir genel denetim hedefinin, denetim sırasında kontrolu yapılacak ...
Stratejik Planlama Denetimi :
Kuruluşun ana (genellikle uzun vadeli) hedeflerinin gerçekleştiği ...
Sürekli Denetim Dosyası :
Önceki denetimlerin sonuçları dahil olmak üzere denetim için süre ...
Şekil yönünden kontrol :
Bir prosedürün ya da dokümanın şekil yönünden kontrolu. Örneğin. ...
Tamamlanan Denetimin Kalitesi :
Bkz. Denetimin tamamlanmasından sonraki kalite kontrolu
Tarafsızlık :
Denetçi ile denetlenen arasındaki ilişkilerde vazgeçilmez bir dav ...
Tasdik Fonksiyonu :
Yetkili bir dış denetçi tarafından hesaplar ve mali tablolar hakk ...
Telafi Edici Kontrollar :
Bir sistemdeki zayıflığı bir dereceye kadar telafi eden kontrolla ...
Temsili Örnek :
İçinden alındığı bütün ana kütle açısından tipik olduğu kabul edi ...
tolerans sınırı :
Bakınız: Önemlilik Eşiği
Tutumluluk :
Kalite ve miktar yönünden uygun malî, beşeri ve maddi kaynakların ...
uygunluk testi :
Sistem tabanlı denetimin bir parçası olarak kullanılan bu denetim ...
Verimlilik :
Mali, beşeri ve maddi kaynakların belli miktarda kaynakla çıktıla ...
Yapıcı Yaklaşım :
Denetlenenin durumunu ve yerine göre alınan düzeltici önlemleri d ...