eng

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açık Öğrenme :
Konuların, yerin, öğrenme hızının ve/veya yönteminin seçiminde öğ ...
Akran Öğrenme :
Öğrenenlerin kendi aralarındaki etkileşimin değerini artıran ve b ...
akreditasyon :
Bir kuruluşun ya da kişinin belirli görevleri yerine getirmeye ye ...
Anahtar Yetkinlikler :
Bilgi toplumunun gerektirdiği, tüm bireylerin sahip olması gereke ...
Avrupa Kredi Biriktirme ve Transfer Sistemi :
Bir yükseköğretim programının aşağıdaki amaçlarla program bileşen ...
Beceri :
Bir çalışma veya öğrenme alanında edinilen mantıksal, sezgisel ve ...
Beceri Açığı :
Bireyin işini doğru yapması için gerekli beceri düzeyine sahip ol ...
Beceri Analizi :
Kariyer projesi tanımlamak ve/veya mesleki yeniden yönelim veya e ...
Beceri İhtiyaçları :
Belirli tür bilgi ve becerilere işgücü piyasasında duyulan talept ...
Beceri Uyumsuzluğu :
Mevcut beceri seviyesinin ve türlerinin işgücü piyasası ihtiyaçla ...
Belgelendirme :
Bireyin edindiği öğrenme kazanımlarının belirlenmiş ölçütlere gör ...
Belgelendirme Kuruluşu :
Bireyin öğrenme kazanımlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve ba ...
Beşeri Sermaye :
Bireylerin sahip olduğu ve kişisel, sosyal ve ekonomik refahı teş ...
bilgi :
Bir çalışma veya öğrenme alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, ...
Çalışma Yükü :
Öğrenme kazanımlarının elde edilebilmesi için gerekli olan öğrenm ...
Çıraklık :
Sırayla bir süre iş yerinde, bir süre eğitim kurumunda ya da eğit ...
Dış Değerlendirme :
Eğitim kurumları veya belgelendirme kuruluşlarının yeterliliğe il ...
Diploma :
Yükseköğretim dâhil eğitim ve öğretim programlarından mezun olanl ...
Doğrulama :
Bir durum hakkında karar vermeye yardımcı olması ve bilgilerin gü ...
Düzenlenmiş Meslekler :
Erişilmeleri ve uygulanmaları, belirli yeterliliklere sahip olunm ...
Eğitim Düzeyi :
Bireyin tamamladığı en üst seviye eğitim veya öğretimdir.
Eğitim Kurum/Kuruluşu :
Genel, meslekî ve teknik eğitim alanında diplomaya ulaştıran orta ...
Eğitim Programı :
Eğitim ve öğretim hedeflerine (bilgi, beceri ve/veya yetkinlik ka ...
Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvencesi :
Eğitim ve öğretimin (programların içeriği, müfredat, öğrenme kaza ...
Eğitim ve Öğretime Erişim :
Eğitim kurumlarına veya programlarına kabul edilmeyi ya da katılm ...
E-Öğrenme :
İnternet/Intranet (yerel ağ ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, b ...
Europass :
Kişilerin yeterliliklerinin Avrupa’da açıkça ve kolayca anlaşılma ...
gözden geçirme :
Dış değerlendirmeyi gerçekleştiren ihtisas birimlerinin veya kuru ...
Hareketlilik :
Bireyin yeni mesleki ortamlara veya eğitim ortamlarına katılma ve ...
Hayat Boyu Öğrenme :
Kişinin yaşamı boyunca, gönüllü ve özgüdü temelinde kişisel veya ...
Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi :
Ulusal, uluslararası ve sektörel düzeylerde geliştirilen yeterlil ...
Hesap Verebilirlik :
Bir faaliyetin kabul görmüş kurallar ve standartlara uygun olarak ...
İstihdam Edilebilirlik :
Bireylerin istihdama doğru ilerlemesini veya istihdama girmesini, ...
:
Bireyin bir işveren için veya kendi hesabına çalışırken sergiledi ...
İşbaşında Öğrenme :
İş yerinde (dönüşümlü eğitim gibi veya bir mesleki eğitim kuruluş ...
Kalite Göstergesi :
Kalite performansını muhakeme etmek ve değerlendirmek üzere kulla ...
Kalite Güvence Belgesi :
Kalite güvence sistemini açıklamak ve sistemin işletilmesinde esa ...
Kalite Güvence Ölçütü :
Yeterliliklerden sorumlu kurumların, kurmak ve işletmekle yükümlü ...
Kalite Güvencesi :
Yeterliliklerin belirlenen kalite standart ve ölçütlerini karşıla ...
Kredi :
Tutarlı öğrenme kazanımları setinden oluşan yeterlilik biriminin, ...
Kredi Biriktirme :
Öğrenenlerin belirli bir program dâhilinde ve belirli bir tarihte ...
Kredi Değeri :
Öğrenme kazanımlarına dayalı öğrenen çalışma yükünün sayısal olar ...
Kredi Sistemleri :
Kredilerin tanınmasını kolaylaştırmak için kullanılan şeffaflık a ...
Kredi Transferi :
Bireyin bir öğrenme ortamında biriktirdiği kredilerin değerlendir ...
Meslek :
Temel görev ve işlemleri büyük benzerlik gösteren işler setidir.
Mesleki Eğitim ve Öğretim :
Bireyleri, belirli mesleklerin ya da daha genelde işgücü piyasası ...
Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi :
Bireylerin öğrenme kazanımlarının bir mesleki yeterlilik kazanmak ...
Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi :
Avrupa Birliği üye devletlerine ve sürece katılan ülkelere, kendi ...
Mikro Yeterlilik :
Kısa bir kurs ya da eğitim modülünün tamamlanmasının ardından ölç ...
Müfredat :
Öğrenme hedefleri, içeriği, yöntemleri (değerlendirme dâhil ve ma ...
Öğrenen :
Örgün ve yaygın eğitimde, işbaşında veya serbest öğrenme ortamlar ...
Öğrenme :
Bireyin bilgileri, fikirleri ve değerleri özümseyerek bilgi, tekn ...
Öğrenme İçeriği :
Bireyin veya öğrenen grubunun öğrenme süreci boyunca öğrenmesi be ...
Öğrenme Kazanımları :
Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bireyin sah ...
Öğrenme Kazanımlarının Belgelendirilmesi :
Bir bireyin elde ettiği bir dizi öğrenme kazanımının (bilgi, tekn ...
Öğrenme Kazanımlarının Değerlendirilmesi :
Bireyin bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yetkinliklerinin önce ...
Öğrenme Kazanımlarının Resmi Olarak Tanınması :
Başarılmış öğrenme kazanımlarına ileri öğrenimler veya istihdam a ...
Öğrenme Kazanımlarının Taşınabilirliği :
Bilgi, beceri ve yetkinliklerin yeni iş ve eğitim ortamlarında ku ...
Ölçme ve Değerlendirme :
Bireyin edindiği öğrenme kazanımlarının önceden belirlenmiş ölçüt ...
Önceki Öğrenmelerin Tanınması :
Bireyin bir yeterliliğe hak kazanması veya bir eğitim programının ...
Örgün Eğitim :
Okul merkezli eğitim olup, ulusal eğitim sistemi içindeki tanımlı ...
Öz Değerlendirme :
Eğitim kurumları veya belgelendirme kuruluşlarının, faaliyet ve s ...
Özel Eğitim :
Engelli veya en uygun ilerlemeyi engellediği bilinen birçok başka ...
portfolyo :
Doğrulamaya yönelik kanıtları dokümante etmek için en sık kullanı ...
program :
Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini ...
Rehberlik ve Danışmanlık :
Bireylere eğitim, mesleki veya kişisel kararlarını almada ve bunl ...
Serbest Öğrenme :
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilen eğitimle edinilmeyen ...
seviye :
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde bilgi, beceri ve yetkinlikler ...
Seviye Tanımlayıcıları :
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ndeki seviyelere ait bilgi, becer ...
Seviyelendirme :
Bir yeterlilik ve/veya bir yeterlilik türünün ait olduğu ulusal y ...
sivil toplum :
Toplumun, devlet ve iş gücü piyasası dışındaki ‘üçüncü sektörü’ o ...
Sorumlu Kurum :
Eğitim ve öğretim sistemindeki yeterliliklerin belirlenmesi, tanı ...
Sosyal Paydaş :
Sosyal diyaloğun taraflarını oluşturan, işçi ve işveren sendikala ...
Sürekli Eğitim ve Öğretim :
Temel eğitim ve öğretimden veya iş hayatına girişten sonra, birey ...
Temel Eğitim ve Öğretim :
Temel eğitim ve öğretim, öğrencilere iyi bir vatandaş olmak için ...
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi :
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlan ...
Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı :
Tüm yeterliliklerin öğrenme kazanımı yaklaşımına uygun olarak tan ...
Ulusal Meslek Standardı :
Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, Meslekî Yeterlili ...
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi :
Yeterliliklerin başarılan öğrenmelerin belirlenmiş seviyelerine y ...
Ulusal Yeterlilik Sistemi :
Eğitim ve öğretimi işgücü piyasası ve sivil topluma bağlayan, öğr ...
Uluslararası Yeterlilik :
Yasal olarak kurulmuş bir uluslararası kuruluş (birlik, örgüt, se ...
UZAKTAN EĞİTİM :
Kitap, radyo, TV, telefon, yazışma, bilgisayar veya video gibi il ...
Yaygın Eğitim :
Tanımlı ve sıralı eğitim sistemi içinde yer almayan, okulda veya ...
Yaygın Öğrenme :
Doğrudan öğrenme olarak belirtilmemiş olmakta birlikte (öğrenme h ...
Yaygın ve Serbest Öğrenmelerin Doğrulanması :
Bireyin yaygın ve serbest öğrenme ortamlarında edindiği öğrenme k ...
yeterlilik :
Sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli öl ...
Yeterlilik Birimi :
Bir yeterliliğin tutarlı bir bölümünü oluşturan bilgi, beceri ve/ ...
Yeterlilik Formu :
Yeterliliğe ilişkin amaç, öğrenme kazanımları, seviye, ölçme ve d ...
Yeterlilik Seviyesi :
Bir yeterlilik sisteminde veya yeterlilik çerçevesinde tanınan dü ...
Yeterlilik Türü :
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin aynı seviyesinde yer alan ve ...
Yeterlilik Türü Belirleyicisi :
Her bir yeterlilik türü içerisinde yer alan yeterliliklere özgü o ...
Yeterlilikler Veri Tabanı :
Yeterliliklerin görünürlüğünü artırmak, son kullanıcılara ulaştır ...
Yeterliliklerin Karşılaştırılabilirliği :
Yeterliliklerin (diploma, sertifika, belge seviye ve içerikleri a ...
Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması :
Bir veya daha fazla sayıda ülke veya kuruluş içinde (veya tarafın ...
Yeterliliklerin Şeffaflığı :
Yeterliliklerin içeriğinin ve işgücü piyasası ile eğitim ve öğret ...
Yetişkin Eğitimi :
Temel eğitim ve öğretimden sonra mesleki ve/veya kişisel amaçlarl ...
Yetkinlik :
Bilgi ve becerilerin bir çalışma veya öğrenme ortamında sorumlulu ...
Yönelim :
Yeterliliklerin ilişkili oldukları öğrenme süreçlerinin genel, me ...
Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği :
Yükseköğretimin kalite güvencesindeki bilgi, tecrübe ve iyi uygul ...
Zorunlu Eğitim :
Zorunlu okullaşmanın asgari yasal standartları ve süresidir.