eng

Ceza ve Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açık bildirme :
Duruşma sonunda yargıcın, karşıt yanlara yargıyı açık olarak ve y ...
açık deniz :
Her ülkenin, deniz kıyısına belli bir uzaklıktan geçen ve böylece ...
açık duruşma :
Yasada gösterilen nedenler dışında herkese açık olarak yapılan ya ...
açık saçık yayın :
Erteme (edebe) aykırı biçimde yazı, gazete, dergi, resim, fotoğra ...
açık yargılama :
Duruşmaların, belirli durumlar dışında herkese açık olması.
açıklattırma :
Duruşma sırasında tanık ya da bilirkişilerden, belli bir konuyu a ...
açıklık :
Türk yargılıklarında, kimi ayrılıklar dışında, duruşmanın herkese ...
açıklık ilkesi :
Kamu görevi yapan kimi kurumların gördükleri işlerin ve özellikle ...
adam öldürme :
Bir kimsenin yaşantısına son verme.
adamla getirtme :
Yöntemine göre duruşmaya çağrılan tanığın, uygun bir özüre dayanm ...
ağır ceza işleri :
Ölüm ve ağır kapatım ya da beş yıldan yukarı kapatım cezası uygul ...
ağır kapatım :
Cezalıya, kapatımevinde kapatım yoluyla ya da öbür kapatım cezala ...
ağır para cezası :
Cezalının, (10) liradan (25.000) liraya dek devlet kesesine ödeye ...
ağır suç :
Bilerek ve kötü bir amaçla işlenen ve kişilerin ya da toplumun tü ...
ağır suç atma :
Bir kimsenin, suçsuz olduğunu bildiği başka bir kişiye ağır suç y ...
ağır suç uydurma :
Bir kimsenin işlenmediğini bildiği bir suçu, kovuşturma yapmakla ...
ağır suça girişme :
Bir kişinin, işlemeyi amaç edindiği bir ağır suçu işlemeye başlay ...
ağır suçlara ilişkin davalar :
Ölüm, ağır kapatım ve beş yıldan çok kapatım cezalarını gerektire ...
akıl hastalığı :
İyiyi kötüyü, doğruyu eğriyi birbirinden ayırabilme, ayırt edebil ...
aklanma :
Sanığın yargılama sonunda, kendisinin üstüne atılan suçu işlemedi ...
anatüzük :
Tüzel kişilerin bir yandan yeterlik yetkilerini, bir yandan da ku ...
andiçirme :
Tanığın, bilirkişinin belli bir konuya ilişkin bildirilerinin doğ ...
Andiçme :
Bir kimsenin söylediği sözlerin doğruluğunu ve gerçeğe uygunluğun ...
andiçmeden kaçınma :
Yetkili yargılıkta kendisinden andiçmesi istenen kimsenin, andiçm ...
anlatma :
Verilmiş olan bir karar ya da yargıyı, yargıç ya da yargılık başk ...
Ant :
Bir işi ne olursa olsun yapmak için kendi kendine söz verme.
Ara :
Kimi nedenlerle duruşmanın bir süre bırakılması ile yeniden başla ...
ara kararı :
Duruşma sırasında, iki yanın dinlenmesinden sonra verilen karar.
arama :
Bir suçun kanıtlarını elde edebilmek için ilgili insanların barın ...
arama kararı :
Bir konutta ya da iş yerinde arama yapılması için verilen ön kara ...
aşağılama ve sövme :
Toplu ya da dağınık birkaç kişi ile birleşerek bir kimsenin onur ...
aşama :
Yargılıkların görev bakımından ayrıldıkları basamakların her biri ...
aşırtı :
Bir memurun görevi dolayısıyle kendisine devletçe verilmiş ve kor ...
ayırdetme gücü :
Yaşküçüklüğü, akılhastalığı, içki içme ve uyuşturucu nesneler alm ...
ayrışçı :
Çoğunlukla verilen karar ve yargılarda aykırı oy kullanan kişi.
ayrışçılık :
Çoğunlukla verilen karar ya da yargıya aykırı oy kullanma.
azınlık oyu :
Bir kurul ve toplu yargılıklarda verilen yargı ya da kararlarda, ...
bağlantı :
Bir suçta, suçluluk ve kişisel sorumluluk yönünden varolan bağlan ...
bağlantılı :
Her biri bağımsız birer suç olmakla birlikte bir kimsenin birkaç ...
bağlantılı suçlar :
Her biri tek başına bağımsız suç oldukları halde, aralarında bulu ...
başçık :
Yasaların tüzük ve yönetmeliklerin alt alta yargılarını göstermek ...
başka bilirkişi :
Yargıcın yeterli görmediği bilirkişi raporu üzerine, yeniden seçi ...
başsavcılık :
25/4/1962 gün ve 45 sayılı Yüksek Hakimler Kurulu Kanununa göre k ...
beden cezası :
Doğrudan doğruya insan gövdesi üzerinde uygulanan ceza. (Başta öl ...
bekçi :
Güneşin batmasından doğuşuna dek çalışan ve genel kolluk görevlil ...
Bekleme Süresi :
Yargının bildirilmesinden sonra, bu yargıya karşı bir hafta içind ...
belediye kolluğu :
Belediye sınırları içinde, belediye yasa ve yönetmeliklerinin uyg ...
belgelenmeye elverişli olma :
Kesin ya da saymaca kanıt olabilen ve karşı yanı bağlayıcı niteli ...
belgeler üzerine yargı :
Her iki yanın yazılı savlarına, savunmalarına ve dayandıkları bel ...
belirti :
Suçun, sanıkça işlendiği kanısını uyandıracak nitelikte olmakla b ...
biçimsel suç :
Tamamlanması, sonucunun doğmasına bağlı olmayan suç.
bildirme :
Bir kimsenin kendisine ya da başkasına karşı işlendiğini bildiği ...
bilimsel düşünce :
Uzmanlığa ve bilime dayanan düşünce.
Bilirkişi :
Özel bilgi ve görgüsü dolayısıyle, soruşturma ya da duruşma sıras ...
birleştirim :
Birbirinden tamamen bağımsız olan suçları bir araya getirme.
birlikte dava :
Yasada belli edilen nedenlere ve kurallara dayanarak, birden çok ...
birlikte yüklenci :
Birden çok kimsenin, parçalanacak durumda olan bir borcu, birlikt ...
borcun yenilenmesi :
Eski borcu sona erdirerek yeni bir borç oluşturma.
Borç :
İki ya da daha çok kimseler arasında, karşılıklı olarak doğan yük ...
bozma :
İlk yargılıkta verilen bir yargının, yasada gösterilen nedenlere ...
bozma nedenleri :
Ceza yargılama yöntemi yasasında, ilk yargılıkça verilen bir yarg ...
bozmayı gerektiren yasa nedenleri :
Bakınız: bozma nedenleri
bölüm :
Bir kamu kurumunun tüm görevlerini parça parça yapan iş yerlerini ...
bölümce :
Bir yasa başçıklarının ayrı ayrı parçaları.
bulunmama (bulunmazlık) :
Soruşturma ve yargılamada hazır bulunması gerekli olan yanın, bel ...
buyurucu kurallar :
Karşıt yanların istemleriyle değiştirilemeyen yasa kuralları.
cayma :
Bir kişinin görüş, karar ve düşüncesinden geri dönmesi.
ceza :
Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onu ...
ceza değerlemesi :
Sanığın kişisel durumuna, suçun işlenişindeki koşullara ve yasanı ...
ceza genel kurulu :
Görev ve yetkileri Yargıtay kuruluşu yasasında gösterilen ve Yarg ...
ceza kesimi :
Ceza yasasında gösterilen kurallara ve duruşmada toplanan kanıtla ...
ceza kovuşturması :
Suç işlediği sanılan bir kimsenin, üstüne atılan o suçu işleyip i ...
ceza kovuşturmasından vazgeçme :
Daha kesin bir yargı ile sonuçlanmamış kimi suçların ya da suçlul ...
ceza ruhbilimi :
Suçu ve suç işlemenin gerçek nedenlerini ve bunları zorlayan sosy ...
ceza tutumu :
Suç ve suçlularla en iyi, etkili ve önemli bir biçimde savaşmayı ...
ceza türesi :
Bir ülkede, uygulanan ceza kuralları ile ceza düzeninin ne yolda ...
ceza uygulaması :
Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı, kendisine ceza yasasında o s ...
ceza yargılama yöntemi :
Ceza türesinde suç olarak sayılan eylemler karşısında, kesin ve ç ...
ceza yargılığı :
Başkaca yetkili bir yargılık gösterilmemişse, genel ceza yasası y ...
ceza yasası :
Suç ve assuçları bunlara verilecek cezaları ve bu konudaki genel ...
cezaevi :
Özgürlüğü bağlayıcı cezaların yerine getirildiği yer.
cezaları toplama kuralı :
Birden çok suç işleyen bir kimsenin, her suçundan dolayı ayrı ayr ...
cezaların saptanması :
Duruşma sonunda suçu işlediği kanıtlarıyle anlaşılan sanığa, olay ...
cezanın çektirimi :
Kesinleşmiş olan ceza yargılarının savcı yönünden gereğince uygul ...
cezanın çektiriminde duraksama :
Bir ceza yargısında, kesin bir açıklık olmamasından ya da birden ...
cezanın değiştirilmesi :
Ceza yasasının bir başçığındaki en aşağı ve en yukarı sınırlar ar ...
cezanın düşmesi :
Ölüm, af (bağışlama), zaman aşımı gibi nedenlerle cezanın yerine ...
cezanın ertelenmesi :
Yasada belirtildiği biçimde, bir ceza çektiriminin belli koşullar ...
cezayı ağırlatıcı nedenler :
Bir suç için ceza yasasında gösterilip belirtilen ya da yargıcın ...
cezayı azaltan nedenler :
Bir suç için ceza yasasında gösterilip belirtilen ya da yargıcın ...
cezayı kaldıran nedenler :
Yasada gösterilen ölüm, zaman aşımı, bağışlama ve işlenen eylemin ...
cumhuriyet savcısı :
Adalet Bakanlığına bağlı, devlet adına suçları kovuşturmak ve cez ...
cumhuriyet savcısının katılmasını isteme :
Kişisel yakınmaya bağlı suçlarda, önceden C. Savcısına bir dilekç ...
Çağrı :
Yargılama, duruşma, soruşturma ile ilgili bir işlem dolayısıyle, ...
çağrı hakkı :
Kişisel davaya değgin yargılamada, davacı ve sanığın doğrudan doğ ...
çağrıya uymama :
Duruşmaya gelmeleri için yasada gösterilen yönteme göre çağrıldık ...
çekimser :
Oy vermesi gerekli olan bir kişinin, oyunu olumlu ya da olumsuz o ...
çekince :
Savcının yasada yazılı yetkilerine dayanarak, tüze işlerinden dol ...
çekinme :
Bir görevin yapılmasından, bir hakkın kullanılmasından çekinme.
çekişmesiz yargı :
Kişinin yararlarını korumak ya da kişinin birbiriyle çelişme duru ...