eng

Kentbilim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açık Alan :
İnsanın yaşantısını sürdürdüğü, üzerinde yapı yapılmış kapalı uza ...
açık alan katsayısı :
1. Bir kentteki açık ve yeşil alanların yüzölçümleri toplamının, ...
açık alan yoğunluğu :
Yapı yerbölümleri içinde kalan açık alanlarla, yerleşme bölgesi i ...
açık işsizlik :
Bir kentte ya da bölgede yaşayan çalışabilir nüfusun, iş aramalar ...
açık konut darlığı :
1. Bir kentte yaşayan ev halkı sayısı ile konut sayısı arasındaki ...
açık yapım :
Bir yapı adasındaki konutların ya da öteki yapıların, kümeler ara ...
açımlama :
Bakınız: belirtim
ada :
Çevresi yollarla çevrili, yerbölümlere ayrılmış kent toprağı ile ...
ağaçlı anayol :
Taşıt gidiş gelişine ayrılmış olmakla birlikte, ya iki yanında, y ...
ağaçlı yol :
Genellikle, kent ve kasabalardaki geziliklerin içinde ve yakınınd ...
ağıncak :
Bakınız: inerçıkar
ağır işleyim :
Büyük çapta işçi çalıştıran, yüksek düzeyde güç kullanan ya da be ...
ağır önyapım :
Önceden üretimlikte hazırlanmış çok büyük ve ağır yapı öğelerinin ...
ağırlık özeği :
Bir ülkede ya da bölgede, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğun ...
akçalı yardım :
I - Özeksel yönetimin, genellikle belli bir amaçla kullanılmak üz ...
aktarım :
Bir taşınmazın iyeliğinin, bir başka kimseye verilmesi ve bu işle ...
alabilirlik :
Bir yapının boyutları gözönünde tutularak saptanan ve barındırabi ...
alan örneklemesi :
Kentbilim araştırmalarında sık sık kullanılan ve elverişli bir ör ...
alçak düzen bölgesi :
iki kattan yüksek olmayan yapıların yer aldığı ve yapı düzeninin ...
alışveriş özeği :
Bir ailenin gereksinme duyduğu bellibaşlı malların özellikle tekt ...
almaşık yol :
Anayola koşut olarak uzanan, anayolun o yanındaki öteki yolları b ...
altgeçit :
Taşıtların ya da yayaların bir anayolun bir yanından öbür yanına, ...
alttutmanlık :
Bir tutmanın bir taşınmaz mal üzerindeki halklarından bir bölümün ...
altulaşım :
Kimi kez yer üstünden de gitmekle birlikte, genellikle yer altınd ...
ana çıkış yolu :
Bir kentin özeğinden çevresine, oradan da komşu ve uzak kentlere ...
ana düzentasar :
Bir kentsel yerleşmenin yerleşme ilkelerinin ve gelişmesinin nite ...
ana işler :
Bir kentin ya da bölgenin, o kent ya da bölgede yaşayanların gere ...
anakentleşme :
Bir ülkede, anakentlerin çoğalması ve alabildiğine büyümesi olayı ...
anayol :
Birçok yolu besleyen ve birbirine bağlayan, kentlerin yüksek yoğu ...
anıtların korunması :
Anıtların ve çevresinin bakım, onarım ve değerlendirilmesine iliş ...
arabalık :
Taşıtların kısa ya da uzun sürelerle konulması amacıyla yapılmış ...
arayol :
Anayolları birbirlerine bağlayan, onlara oranla daha dar ve daha ...
ardışım :
Bir yerleşim yerindeki nüfusun, düşün, uygulayım ve yaşam biçimle ...
arka komşu derinliği :
Bir yapının yüksekliğini aldığı yola bakmayan yüzü ile, bu yapını ...
arkdüzen :
Yaşam etkinliklerinin sonucu olarak ortaya çıkan sıvı ve atıklarl ...
arnavutkaldırımı :
Çoğu yuvarlak, kaba ve düzgün olmayan taşlarla yapılan yol ya da ...
artbölge :
Bir kenti, kentler dizisini ya da bölgeyi çevreleyen ve onunla ya ...
artık değer :
İyesinin hiçbir katkısı, emeği olmaksızın, kamunun etkinlikleri s ...
artık yığın :
Bir büyük anakentin yükünü yeğnilleştirmek için, kurulan uydukent ...
artıkalım :
1. Kentin düzentasarını daha kolay uygulayabilmek ve düzentasara ...
asalak kent :
Aşırı ölçüde büyümesi, işsiz oranının yüksekliği, üretim işlevini ...
asmakat :
Bir yapıda genellikle yer katı ile birinci kat arasında bulunan, ...
aşırı kalabalıklık :
Bir konutta yaşayan insan sayısının, genellikle benimsenmiş ulusl ...
aşırı kentleşme :
Gerçek bir işleyimselleşmeye dayanmayan, kentlerdeki işsiz ve giz ...
aşırı yığışım :
Bir kentte, nüfusun, genellikle benimsenen uluslararası yoğunluk ...
aydınlatma :
Bir yerleşim yerindeki konutların, konut dışında kalan yapıların, ...
aykırı kullanım :
Toprağın, bulunduğu kent kesiminde geçerli olan belgeleme kuralla ...
ayrallık :
Yetkili kamu kuruluşlarının, kimilerine belgeleme ya da yapı kura ...
Ayrıcalık :
Belli kamu işgörülerinin görülmesi amacıyla, kent yönetimince bel ...
ayrıcalıklı tutman :
Tutmanlık sözleşmesi sona erinceye değin, bir konutta tutman olar ...
ayrık ev :
Yalnız bir ailenin oturduğu, öteki evlerden ayrılmış ve dört bir ...
ayrık yapı düzeni :
Hiçbir yanından, komşu yerbölümlerdeki yapılara bitişik olmayan y ...
Ayrımcılık :
Belli insan öbeklerinin ayrımlaşmasını bilinçli bir biçimde gerçe ...
ayrımlaşma :
Belli insan öbeklerinin, yasalara, toplumsal baskılara ya da töre ...
ayrımlaşmış rant :
İşlenebilir ve kullanılabilir toprak parçalarının kimyasal, ve ta ...
ayrıntıtasar :
Büyük ölçekli düzentasarın, bir toprak parçasında, bugünkü ve gel ...
az gelişmiş bölge :
Bir ülkenin ya da kentin, nüfusu işsiz olan ya da boğaz tokluğuna ...
az yoğun gelişme :
Belli bir kentin, ortalama yapı yoğunluğunu alçak tutarak gelişme ...
bağımlı kentleşme :
İlk kez Fransız kentbilimcisi Manuel Castells'in incelediği ve az ...
bağımsız işleyim :
Pazarına ve özel kuruluş yeri etmenlerine bağlı kalmasına gerek d ...
bağlıbağış kurumu :
1. Bir taşınmazın gelirinin, iyesince, sürekli olarak, belli bir ...
bahçe yapıtasarcılığı :
Daha çok kırsal nitelik taşıyan alanların, kent içinde ayrılmış y ...
bahçeliev :
Bir bahçe içinde yapılmış bulunan, yaşayanların doğa ile ilişkile ...
barıncak :
1. Karşılığında bir gündelik ödenerek oturulan, kimisinde, yemek ...
barınma katsayısı :
Barınma yoğunluğunu ölçmeye yarayan ve bir konutta her odaya düşe ...
barınma koşulları :
Bir ülkede ya da kentte nüfusun yaşamakta olduğu konutların oda s ...
barınma yoğunluğu :
Belli bir oturma biriminde, genellikle bir konutta, odada ya da o ...
barksız odası :
Taşradan kente çalışmaya gelmiş, evli olmayan kimselerin kaldığı ...
Başkent :
1. Bir devletin yönelti ve yönetim özeği 2. Bir ülkedeki en büyük ...
bayındırılmış toprak :
Kentesl altyapısı, kolaylıkları sağlanarak görevlerini yerine get ...
bayındırım akçası :
İngiltere'de, toprak iyelerinin, kendi toprakları üzerinde bayınd ...
bayındırım dengelemi :
Kent tasarlarının ve izlencelerinin uygulanması sonucunda, kentte ...
bayındırım hakkının ulusallaştırılması :
Topraklarını bayındırma karşılığında elde edecekleri kazancın bel ...
bayındırım izlencesi :
Bir kentin ya da kasabanın düzentasarını uygulayabilmek için, yap ...
bedesten :
Değerli eşyanın satıldığı yer. bk. kapalı çarşı.
belirtim :
Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kull ...
berkitme :
Yerel yönetimlerin, özeksel yönetime, ona bağlı çeşitli kuruluşla ...
bırakılmış yapı :
İşe yaramaz bir duruma geldiği için kullanılmayan, yenilenmesi ya ...
bireşim belgesi :
Bir kentin ya da kasabanın düzentasarının hazırlanmasına yardımcı ...
bireysel bölgeleme :
Bakınız: tikel bölgeleme
bireysel konutlar bölgesi :
Bir kentte, toplu konutlar bölgesinden ve katkonutların yoğun old ...
biriktirim ödenci :
Genellikle konut ödenci vermek amacıyla bireylerin biriktirimleri ...
birimsel eşgüdüm :
Bir yapının çeşitli uzam ve yapı öğelerinin, yapı bileşenleri ile ...
birleşme :
Yeni ve daha etkin bir yerel yönetim birimi oluşturmak için, bir ...
birleştirim :
Yeni bir yapının ya da tasarının gerçekleştirilebilmesi için, ayr ...
birlikte oturma :
Bir ev halkının, gelir düzeyinin düşüklüğü ve gelirine uygun konu ...
birörnek olmama kuralı :
Kentlerde, oturma alanlarındaki konutların birbirine benzemesinin ...
birörneklik kuralı :
Oturma alanlarındaki yapıların birbirine benzemesini gerekli kıla ...
bitişik kümekent :
Geniş, tasarsız ve düzensiz birçok kentsel yerleşim yerinden oluş ...
bitişik yapı :
iki yanı, komşu yerbölümlerdeki yapılara tümüyle ya da yer yer bi ...
bitişik yapı düzeni :
İki yanı komşu yerbölümlerdeki yapılara tümüyle ya da yer yer bit ...
bitişik yerleşim :
Kentsel ya da kırsal alanlarda, yapıların, aralarında büyük uzakl ...
borçlanma gücü :
Bir kent yönetiminin, devletten ya da İller Banıkası'ndan alabile ...
boş konut :
Sürekli ya da geçici olarak oturulmadığı için, belli bir anda kon ...
boş konut katsayısı :
Belli bir kent bölgesinde, ya da kentin tümünde, boş konut biriml ...
boş sürey etkinlikleri :
İnsanların, çalışma, uyuma ve yemek saatleri dışında kalan, boş s ...
boşaltma :
Kimi koşulların varlığı durumunda, bir tutmanlık sözleşmesi sona ...
boz alan :
Bir ülkede, gelişmekle birlikte, gelişme hızı, yörenin kaynakları ...
bozma :
Bir konutun, çok sayıda ev halkının yararlanabileceği konut birim ...
bölge kullanım tasarı :
Bir kent içinde başlıca kullanımlar (işleyim, tarım, oturma, açık ...