eng

Tapu ve Kadastro Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
ada :
Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deni ...
AHZ-U KABZA :
“Bedeli tahsil etmeye” demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer, ...
Aile Konutu :
Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. M ...
AİLE YURDU :
Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmaz ...
AKİTLİ İŞLEMLER :
Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemler ...
AKİTSİZ İŞLEMLER :
Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulm ...
ALENİYET :
Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ...
ANA SİCİLLER :
Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur ...
APLİKASYON (YER GÖSTERME) :
Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde ...
APOSTİLLE :
5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden bir ...
Arazi :
Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırla ...
arazi kayması :
Bkz. MK.709.
arsa :
Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında ...
ARSA PAYI :
Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağıms ...
ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ :
Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edi ...
ASKERİ YASAK BÖLGE :
Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve böl ...
AYNİ HAKLAR :
Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve ...
AYNİ SERMAYE TAAHHÜDÜ :
Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulm ...
AZİL :
Vekaletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisi ...
bağımsız bölüm :
Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkul ...
BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR :
Bkz. Müstakil ve daimi haklar.
bakiye :
Kalan. Bir alacaktan geriye kalan miktar.
BAŞVURU FİŞİ :
Akitli veya akitsiz işlemler yaptırmak için tapu sicil müdürlüğün ...
beyan :
Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak ...
BİLA :
“siz, sız” şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz: faizsiz, Bila ...
BİLUMUM :
Bütün, tüm, tamamı.
bütünleyici parça :
Bir eşyayı tamamlayan ve asıl eşya zarar görmeden ondan ayrılmaya ...
CEBRİ İCRA :
Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü arac ...
CEBRİ SATIŞ :
Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz ma ...
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ :
Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapı ...
damga vergisi :
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda belirti ...
DEĞİŞİKLİK :
Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın sonrad ...
DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ :
Kadastro paftasında değişiklik yapılmasını gerektiren ayırma, bir ...
derece :
İpoteklerin tescil edildiği sıralama. İpoteklerin birbirine üstün ...
DEVLETİN SORUMLULUGU :
Medeni Kanunun 1007. maddesi uyarınca, tapu sicilinin tutulmasınd ...
DEVRE MÜLK :
Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölüm ...
DEVRE TATİL :
Mülkiyet payına bağlı olmayarak genelde turizm bölgelerinde belli ...
DÖNER SERMAYE ÜCRETİ :
TKGM. Döner Sermayesi İşletmesi hesabına, tapu işlemlerinden tahs ...
düzeltme :
Tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak ...
Düzenleme Ortaklık Payı (D.O.P.) :
İmar düzenlenmesine tabi tutulan yerlerde kamu yararına ayrılacak ...
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ :
Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun ...
EĞİTİME KATKI PAYI :
Sekiz yıllık eğitime katkı amacıyla her tapu işlemi karşılığında ...
eklenti :
Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel a ...
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ :
Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça ...
emlak beyan değeri :
Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz mal ...
erginlik :
Reşit olmak, rüşt. Bir kimsenin 18 yaşını bitirerek, 19 yaşından ...
EVRAK-I MÜSPİTE :
Resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri gibi tapu sicilind ...
FBK. :
İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirilinceye ...
FEK :
Terkin. Fek etmek: Terkin etmek.
Feragat :
Vazgeçme. Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.
ferağ verme :
Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde ba ...
feraiz :
İlk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği, 1926 yılından önce ülkemizd ...
FİİL EHLİYETİ :
Kendi fiiliyle hak edinebilme ve borç altına girebilme yeterliliğ ...
Finansal Kiralama :
Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden sa ...
fotogrametrik harita :
Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonuc ...
Gaiplik Kararı :
Bir kimsenin ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir durumda olmamakl ...
Garame Anlaşması :
İpoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacakl ...
gayrimenkul :
Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, ...
Gayrisahih vakıf :
Kuru mülkiyeti devlete yararlanma hakkı ise kişilere ait olan mir ...
gecekondu :
İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağl ...
geçici şerh :
Yapılacak olan bir tapu işleminde ayni hakkını ispat veya eksik b ...
Gerçek Kişi :
İnsanlardır.
Hak :
Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine b ...
HAK EHLİYETİ :
Hak edinebilmek, borç altına girebilmektir (MK.8). Bunun için ins ...
harç :
492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işl ...
Harita :
Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli ölçekte küçültülerek ...
HAYMATLOS :
Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi.
hazine arazisi :
Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi. Hazinenin tapu sicilinde te ...
HAZİNE-İ MALİYE :
Maliye Hazinesi.
heyelan :
Bkz. MK.710.
hısımlık :
Akrabalık (MK.17). Kan hısımlığı ve kayın hısımlığı olarak iki tü ...
hisse :
Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen pa ...
HİSSE TEVHİDİ :
Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerin ...
Hükmen İpotek :
Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipote ...
ifraz :
Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz mal ...
İHTİYARİ İHALE :
Bir idarenin kendi isteği ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa g ...
İKAMETGAHTA İŞLEM :
Tapuda işlem yaptıracak kişinin tapu idaresine gelmesine engel bi ...
iktisap :
Edinme, kazanma. İktisap sebebi: edinme sebebi, taşınmazın malik ...
İLAM :
Mahkeme kararı demektir.
İLMÜHABER :
Tapu sicilinde, kadastro sırasında yapılan bazı hataların düzelti ...
İMAR AFFI :
Ülkemizdeki yoğun nüfus artışının getirdiği konut ihtiyacına yöne ...
imar parseli :
İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar mevzuatı ve ...
imar planı :
İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk v ...
imar uygulaması :
Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağl ...
İmar-İhya :
Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ...
intifa hakkı :
Bir maldan tamamıyla yararlanma, onu kullanma hakkıdır.
İPKA :
“Geriye kalan hisse.” Hisseli devirlerde, devredilen hisseden ayr ...
İpoteğe Teminat İlavesi :
İpotek kapsamına yeni bir gayrimenkulun resmi senet düzenlenerek ...
ipotek :
Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence ol ...
İpotek Alacağının Temliki :
İpotek alacağının resmi senetle veya noterde düzenlenmiş bir sözl ...
İpotek Derecesi :
İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derecedir. İpoteklerin bi ...
İpotek İblağı :
Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senet düzenlenerek ...
ipotekli borç senedi :
Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline te ...
İpotekten Kurtarma :
İpoteğe dahil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsam ...
İRADİ MİRASÇILAR :
Kanun tarafından değil de miras bırakanın iradesi ile belirlenmiş ...
İRAT SENEDİ :
Şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen gayri ...
irtifak hakkı :
Sahibine hakkın konusu taşınmaz mal üzerinde kullanma ve yararlan ...
istimlak :
Kamulaştırma kelimesinin eski söylenişi. Bkz.Kamulaştırma.
işgal :
Tapu kütüğünde kayıtlı iken malikinin istemi ile terkin edilmiş b ...
iştira hakkı :
Bir taşınmaz malı belli bir bedelle, belli bir süre içinde maliki ...