eng

İç Denetim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
 Mesleki Yetkinlik :
İç denetim faaliyetinin standartlara uygun bir şekilde gerçekleşt ...
Ana Kütle :
Denetçinin denetlenen alanın tamamı hakkında bir sonuca ulaşmak i ...
Analitik İnceleme :
Verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere daya ...
Analitik Kanıtlar :
Mali ve mali olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi, ...
Anket :
Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzen ...
Ara Rapor  :
İvedi olarak işlem yapılması gereken bilgilerin iletilmesi, denet ...
Artık/bakiye Risk :
Yönetimin, olumsuz bir olayın etkilerini ve gerçekleşme ihtimalin ...
Azami Mesleki Özen :
Aynı veya benzer durum ve koşullarda, makul sınırlar dahilinde te ...
Bağımsızlık  :
Denetçinin üst yönetimin veya herhangi bir makamın etkisi ve yönl ...
Beklenen Hata  :
Daha önceki denetimlerde tespit edilen hata seviyeleri, kurumun s ...
Belge İncelemesi   :
Belgelerin içeriğinin ve kayıtlara uygunluğunun araştırılmasıdır. ...
Belgeye Dayalı Kanıtlar :
Denetim kanıtlarının en yaygın şeklidir. Anlaşmalar, sözleşmeler, ...
bilgi teknolojisi :
Bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yenid ...
Bilgi Teknolojisi Denetimi :
Bilgi sistemlerinin ve bu sistemlere ilişkin kontrollerin yeterli ...
Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri :
Denetimin verimliliğini arttırmak üzere, elle yürütülen denetim p ...
Bulgu Formu :
Denetçinin, denetim sırasında tespit ettiği hususları önem derece ...
Bulgu Riski :
Denetçinin, denetim teknik ve prosedürlerini uygulamasına rağmen ...
COSO Küpü :
İç kontrol unsurlarının, iç kontrolün amaçları ve idarenin faaliy ...
COSO Modeli :
COSO (The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway C ...
COSO Pramidi :
İç kontrol unsurlarının birbirleriyle ilişkisini gösterir. Kontro ...
Çalışma Kağıdı :
Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan tes ...
Çalışma/Performans Standartları :
İç denetim faaliyetinin aşamalarına ve sonuçlarının izlemesine yö ...
Çok Değişkenli Analiz :
Birkaç değişken arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan ...
Danışmanlık Faaliyeti  :
Kapsamı ve içeriği idare ile ortaklaşa belirlenen, idarenin hedef ...
Danışmanlık ve Benzeri Faaliyetler :
Bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen, icrai konularla il ...
Değer Katmak  :
İç denetimde güvence verme ve danışmanlık hizmetleri yoluyla, kur ...
Denetim Alanı  :
Denetim evreninin; birim, faaliyet, süreç, proje veya bunlardan b ...
Denetim Evreni :
Denetlenebilecek alanların tamamını ifade eder. Genel ilke, denet ...
Denetim Gözetim Sorumlusu :
Her iç denetim faaliyetinin denetim standartlarına uygun olarak p ...
Denetim Kanıtı   :
Denetim bulgularını ve denetim sonucunda denetçinin ulaştığı kana ...
Denetim Kontrol Listesi :
Ön çalışma aşamasında oluşturulan ve hem denetçiye denetim sırası ...
Denetim Kriterleri :
Sistem ve süreçlerin yeterliliğinin, faaliyetlerin verimliliği, e ...
Denetim Raporu :
İç denetçiler tarafından yapılan uygunluk, performans, mali, bilg ...
Denetim Riski  :
Denetçinin, yaptığı denetim çalışması sonucunda doğru olmayan bir ...
Denetim Standartları :
 Denetim hedefini gerçekleştirmede kullanılacak usullere ve denet ...
Denetim Testi  :
Denetim kapsamına alınmasına karar verilen hususlarla ilgili olar ...
Denetim Yönetimi Faaliyetleri :
İç denetim planlarının ve programlarının hazırlanması, denetim fa ...
Denetlenen   :
Denetlenen idarenin herhangi bir çalışanını, birimini, faaliyetin ...
Dış Değerlendirme :
İç denetim kalite güvence değerlendirmesinin bir aşamasıdır. Kuru ...
Dış Denetim :
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumlul ...
Doğrulama :
Denetçinin bir kaynaktan elde ettiği bilgilerin doğruluğunu, aynı ...
Ekonomiklik :
Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak i ...
Etki :
Mevcut durumun belirlenen kriterlerle aynı olmaması sebebiyle den ...
Etkililik :
Hedeflere ulaşma derecesiyle ilgili olup, istenilen etki ile gerç ...
Etkililik Denetimi :
Kurumsal amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının ve bu amaçlara ulaşmak ...
Etkinlik :
Kullanılan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılar ...
Fayda-maliyet analizi  :
Kamu ekonomisinde yatırım projelerini etkinlik yönünden değerlend ...
Fiziki Kanıtlar :
Genellikle kişilerin ve olayların gözlemlenmesi ya da varlıkların ...
Gelişigüzel Örnekleme :
Denetçinin örneklemi yapısal bir teknik kullanmadan, fakat ön yar ...
Görevler Ayrılığı İlkesi :
Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini aza ...
Görüşme :
Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl gerçekleşt ...
Gözetim Riski  :
Varlıkların kullanılmaz hale gelmesi, taşınması veya saklanmasınd ...
Gözlem :
Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl gerçekleşt ...
İç Değerlendirme :
İç denetim kalite güvence çalışmasının bir parçasıdır. İç denetim ...
İç Denetim :
Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için ka ...
İç Denetim Birim Yönergesi   :
Kamu kurum ve kuruluşlarının iç denetim birimleri tarafından Kamu ...
İç Denetim Birimi Yöneticisi :
İç denetim birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetinin, bağımsız v ...
İç Denetim Faaliyet Raporu :
İç denetim biriminin yıllık faaliyet sonuçlarını içeren rapordur. ...
İç Denetim Genel Raporu :
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, iç denetim raporları değerlend ...
İç Denetim Koordinasyon Kurulu :
İç denetim alanında merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu ifa etmek ü ...
İç Denetim Planı :
İç denetimin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yapılmasını ...
İç Denetim Programı :
En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti d ...
İç Denetim Strateji Belgesi   :
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, üç yıllık döneme ilişkin olara ...
İç Denetimin Bileşenleri :
Kontrol, yönetim ve risk yönetimi süreçlerini değerlendirmektir. ...
İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı :
Planlama aşamasında öngörülemeyen denetim ve danışmanlık faaliyet ...
İnceleme Raporu :
Danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırma ...
İstatistiki Örnekleme Yöntemi :
Bir ana kütleden tesadüfi olarak seçilen örneklerin incelenerek, ...
İş Akış Şeması :
Denetlenecek birimin iş süreçlerini ve bir faaliyetin başlangıcın ...
İş Programı :
İç denetçilerin; denetim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak şekil ...
izleme :
Belirli bir zaman diliminden sonra, denetlenenin denetim raporund ...
Kabul Edilebilir Hata :
İhmal edildiğinde dahi denetim sonuçlarını etkilemeyecek azami ha ...
Kalite Güvence ve Geliştirme Faaliyetleri   :
Kurum içi izleme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen sürek ...
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı :
İç denetim birimince ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunca, ilgili ...
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi :
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve kamu idar ...
Kamu İç Denetim Raporlama Standartları :
İç denetimde  raporlamaya ilişkin olarak uyulacak standart, esas ...
Kamu İç Denetim Rehberi :
İç denetim faaliyetine ilişkin olarak İç Denetim Koordinasyon Kur ...
Kamu İç Denetim Standartları :
İç denetimin planlanması, uygulanması ve raporlanması ile iç dene ...
Kanıt :
Bir konuda denetçinin görüş oluşturmasına yardımcı olan, denetlen ...
Katmanlama :
Her örneklem birimi sadece tek bir katmana girecek şekilde bir an ...
Kayıt Sisteminin Kontrolü :
Örneklemeler yoluyla kaynak belgelerin seçilmesi, bu belgelerden ...
Kontrol :
Üst yönetim ve ilgili diğer taraflarca risk yönetimini güçlendirm ...
Kontrol Çerçevesi :
Bir idarede olması gereken veya mevcut  tüm iç kontrolleri kapsay ...
Kontrol Ortamı :
COSO iç kontrol modelinin idaredeki kontrol faaliyetlerine ilişki ...
Kontrol Öz Değerleme  :
Bir kontrol çerçevesi kullanılarak genel veya belirli bir konuya ...
Kontrol Riski  :
İç kontrol sisteminin iyi tasarlanamaması, kurulamaması veya zama ...
Kontrol Süreçleri  :
Riskin, risk yönetim süreçleriyle belirlenen riske ait kabul edil ...
Kontrol Süreçlerini Değerlendirmek :
İdarenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak uygun bir iç kontrol ya ...
Kurumsal Risk Yönetimi :
İdareyi etkileyebilecek riskleri tanımlamak, bunları idarenin kur ...
Makuliyet Testi :
Kayıtlı miktarın, ilgili mali ve mali olamayan bilgilerin kullanı ...
Mali Denetim  :
Kamu idarelerinde uygulanacak iç denetim uygulamalarından birisi ...
Menfaat/Çıkar Çatışması :
Kişinin veya idarenin çıkarına olmayan veya menfaatine görünmeyen ...
Merkezi Uyumlaştırma Birimi :
Merkezi Uyumlaştırma Birimi; Maliye Bakanına bağlı ve tüm kamu se ...
Meslek Ahlak Kuralları  :
Kamu iç denetim uygulamalarında meslek ahlak kültürünün geliştiri ...
Nesnel Güvence Sağlama :
İdare içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olup olmadığ ...
Nihai Denetim Raporu   :
İç denetim sürecinin raporlama aşamasında iç denetçi tarafından h ...
Nitelik Standartları :
İç denetim birimi ve iç denetçilerin sahip olması gereken nitelik ...
olasılık :
Tek bir değişkenin değerindeki değişmeler yerine, bütün değişkenl ...
Oran Analizi :
Mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki oransal ilişkilere d ...
Ön Çalışma :
Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşamasıdır. Denetim faaliyeti ön ...
Önemlilik Seviyesinin Tespiti :
Hangi düzeydeki hata ya da yanlışların mali tabloların güvenirliğ ...