eng

TCMB Finans Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açığa Satış İşlemleri :
Açığa satış; yatırımcının elinde karşılığı bulunmamasına rağmen f ...
Açık Piyasa İşlemleri :
Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesi ...
Açık Pozisyon  :
Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahi ...
Akreditif :
İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şar ...
Aktarım Mekanizması :
Para politikası araçlarına yönelik alınan kararların çeşitli kana ...
Alım Opsiyonu  :
Opsiyon, sahibine, opsiyona konu olan kıymeti, kontratta yazan fi ...
Alış :
Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, m ...
Analitik Bilanço/TCMB Analitik Bilançosu :
Analitik bilanço genel bir ifade ile bilançonun aktif ve pasif ka ...
Arakazanç Ticareti :
Daha düşük getiri sağlayan bir para biriminden borçlanarak alınan ...
Ayı Piyasası  :
Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder.
Bankalararası Para Piyasası :
Bankalar arasında kısa vadeli fonların alınıp satıldığı piyasalar ...
Banknot :
Taşıyana, üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş ta ...
Basit Faiz  :
Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazan ...
Benchmark :
Ölçüm ve karşılaştırma kriteri anlamında kullanılmaktadır. Örneği ...
BIS :
Parasal ve finansal istikrarı sağlamaya yönelik olarak merkez ban ...
Bileşik Faiz :
Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yat ...
Birikmiş Faiz :
Bir yatırımın, yatırım dönemi içerisinde, ödeme tarihine kadar üz ...
Birincil Piyasa :
İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin ...
Boğa Piyasası  :
Fiyatların yükseldiği piyasayı ifade eder.
Bono :
Vadesi 1 yıldan kısa olan, çıkaran kurum tarafından öngörülen vad ...
Borçları Ödeyememezlik Riski :
Borcun geri ödenmeme riskini ifade etmektedir.
Broker :
Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık e ...
Bütçe Dengesi :
Bir işletmenin veya devletin gelir ve giderleri arasındaki farktı ...
Cari Açık :
Bir ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, ...
Cari Kur :
Döviz piyasalarında aynı gün takası gerçekleşen dövizin alım - sa ...
Çapa :
Ekonomik karar alma süreçlerinde referans olarak alınan büyüklükl ...
Çapraz kur :
İki yabancı para ve bu iki paranın her birinin bir üçüncü yabancı ...
Çekirdek Enflasyon :
Tüketici, üretici ve toptan eşya fiyat endeksleri gibi genel kull ...
dalgalı :
Kurun hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada oluşan arz ve tale ...
Dealer :
Alım-satım işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket eden kişi v ...
Deflasyon :
Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade etmekte ...
Deflatör :
Parasal terimlerle (nominal) ifade edilmiş olan bir iktisadi büyü ...
Değişken Faizli İhraçlar :
Getirisi, ihracı sırasında sabitlenmeksizin önceden belirlenen ba ...
Devalüasyon :
Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ...
Dezenflasyon :
Fiyat artış hızının azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasy ...
Disponibilite :
Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit ...
Dolarizasyon :
Bir ülkedeki yerleşiklerin değişim aracı, hesap birimi ve değer b ...
Dönemsel Faiz :
Bir yatırımın fiilen elde tutulma süresince getireceği faizi ifad ...
Döviz Kuru :
Ulusal bir paranın, diğer bir ulusal para cinsinden ifadesidir.
Döviz Kuru Rejimleri :
Döviz kurları günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için t ...
Dünya Bankası  :
1944 yılı sonrası, Avrupa’nın yeniden imarına yönelik olarak “Int ...
Efektif :
Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve boz ...
Elektonik Fon Transferi :
Fonların elektronik ortamda hesaplar arası aktarımının yapıldığı ...
Elektronik Menkul Kıymet Transferi :
Menkul kıymetlerin elektronik ortamda hesaplararası aktarımının y ...
Enflasyon :
Fiyatlar genel seviyesindeki değişimdir. Bugün için, parasal bir ...
Enflasyon Hedeflemesi :
Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politi ...
Enflasyon Risk Primi :
Enflasyonun, beklenen enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi halinde ...
Enflasyon Telafisi :
Yatırımcıların reel kayıplara maruz kalmamak için talep ettikleri ...
Enflasyon Vergisi :
Para, tedavüle çıkaran kurum açısından yükümlülük, talep eden, el ...
Enflasyona Endeksli Tahvil :
Anapara ve faiz ödemeleri belirli bir fiyat endeksine bağlı olan ...
Euro Bonolar :
Çıkaran ülkenin veya kuruluşun, kendi ulusal para birimi dışındak ...
Euro Dolarlar :
Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bankalarda veya ABD bankala ...
Faiz :
Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ...
Faiz Dışı Bütçe Dengesi :
Bütçeden gerçekleştirilen faiz ödemeleri hariç tutularak ulaşılan ...
Faktoring :
Yurtiçi ve yurtdışı piyasalar için mal ve hizmet satımı faaliyeti ...
Federal Fon Oranları :
Amerika Birleşik Devletleri'nde finansal kurumların gecelik bazda ...
Finansal Bulaşıcılık /Yayılma :
Ülkelerin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan sorunlar yüzünden ...
Finansal Derinleşme :
Toplumun her kesimine daha geniş hizmet seçeneklerinin ulaşabilme ...
Finansal Kiralama :
İşletmelerin orta vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ku ...
Fiyat İstikrarı :
Para politikasının uzun dönemli temel amaçlarına (büyüme ve istih ...
Forfaiting :
Özellikle mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme p ...
Forward :
İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden b ...
Forward-Forward :
Sözleşmeye konu olan örneğin bir para piyasası işleminde vade, fa ...
Future :
İleri tarihli işlemler anlamındadır. Belli bir kıymetin önceden b ...
Hesaben Saklama :
Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder. Ö ...
ihale :
İhale, İngilizce “auction” auctio kökünden gelmekte olup kelime a ...
İkincil Piyasa :
Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifa ...
Kaldıraç Oranı  :
Borcun öz sermayeye ya da toplam sermayeye oranıdır. Kaldıraç ora ...
Kesin Alış :
Bir menkul kıymetin doğrudan alımıdır. Merkez Bankası tarafından ...
Kesin Satış :
Bir menkul kıymetin doğrudan satımıdır. Merkez Bankası tarafından ...
Konsolidasyon :
Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü ola ...
Konvertibilite :
Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile ...
Kredi Arzı Daralması :
Ekonomide likiditenin azaldığı, yatırım sermayesi elde etmenin zo ...
Kuponlu İhraçlar :
Bir menkul kıymetin dönemsel olarak faiz ödemesini ifade eder. Ör ...
Kur Riski :
Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar son ...
LIBID :
Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek banka ...
LIBOR  :
Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek banka ...
Likidite Riski :
Sahip olunan varlıkların nakit talebini karşılayamaması riskidir. ...
Likidite Senetleri :
Piyasadaki likiditeyi düzenlemek ve açık piyasa işlemlerinin etki ...
Likidite  :
Döviz, menkul kıymet, gayrimenkul gibi herhangi bir aktifin kısa ...
Maliye Politikası :
Hükümetlerin, istihdam, büyüme ve enflasyon gibi belli amaçları g ...
Merkez Bankası Bağımsızlığı :
Kavramsal olarak merkez bankalarının kararlarında dış faktörlerde ...
Merkez Bankası Müdahalesi :
Merkez Bankalarının kısa ve uzun dönemli para politikaları amaçla ...
Morotoryum :
Borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümü ...
NASDAQ :
Tezgah üstü piyasalarda (resmi bir düzenleyicisi olmayan) işlem g ...
net bugünkü değer :
Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa f ...
Nominal Değer :
Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, Hazine Müşteşarlığ ...
Operasyonel Bütçe Dengesi :
Faiz hariç ve dahil bütçe dengesini gösteren geleneksel tanımları ...
Opsiyon :
Belirli bir kıymeti, önceden belli bir vade ve fiyattan alma-satm ...
Oynaklık :
Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir. Çoğunlukla sta ...
Ödemeler Bilançosu :
Bir ülkenin, belirli bir dönem içinde, mal, hizmet ve sermaye akı ...
Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri :
TÜFE'den bazı alt kalemlerin çıkarılması yoluyla ulaşılan endeksl ...
Para Kurulu :
Döviz kuru rejimlerinden biridir. Bu tür bir uygulamada, ulusal p ...
Para Piyasası :
Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüks ...
Para Politikası :
Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedefler ...
Para Politikası Kurulu - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası :
Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve strat ...
Paranın Dolaşım Hızı :
Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine i ...
Parasal Büyüklükler :
Parasal büyüklük, dolaşımdaki para ile finansal kuruluşların para ...
Parite :
Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke parasının bu esas alı ...
Petro-dolar :
Petrolün dolar cinsinden fiyatlanması suretiyle petrol satışların ...