eng

DSİ Hidroloji Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Acı Su :
Belirgin şekilde deniz suyundan az tuz konsantrasyonuna sahip su. ...
açık kanal akışı :
Yüzeyi atmosfere açık akan su.
açısal düzeltme :
Akış istikametinin kesite dik olmadığı durumlarda gözlenen hız üz ...
adveksiyon :
Atmosfer hız alanı vasıtasıyla hava kütlesi özelliklerinin taşınm ...
aerobik koşullar :
Aerobik bakterilerin faaliyetlerini sürdürmelerine yetecek miktar ...
agradasyon :
Sediment birikimi sonucu arazi yüzeyinin yükselmesi işlemi.
ağır su :
Hidrojenin daha ağır (kararlı ve radyoaktif) izotopları (döteryum ...
ağırlıklı eşel :
Sabit bir noktanın altındaki su derinliğini belirlemek üzere ince ...
ağırlıklı ortalama :
Nispi önemlilik derecelerinin gereği gibi aksettirilmesi için ağı ...
akarsu (1); akım (2) :
1) Genellikle doğal bir yüzeysel kanal içerisinde akan su kütlesi ...
akarsu akımı :
Bir akarsu veya nehir yatağında akmakta olan su için kullanılan g ...
akarsu başlangıç :
Bir nehrin kaynağını oluşturan akarsular.
akarsu birleşmesi (1); akarsu kavşağı (2) :
1) İki veya daha fazla akarsuyun birleşmesi. 2) İki veya daha faz ...
akarsu dinamiği :
Yüzey akış hidrolojisinin nehir yatağı malzemeleri üzerinde etki ...
akarsu geçidi :
Bir akarsuyun araçla veya yaya olarak geçilebildiği sığ yer.
akarsu kapması :
Genellikle bir akarsuyun membaında kısmında yer alan su akımının ...
akarsu kolu :
Daha büyük bir su yoluna veya bir göle boşalan su yolu.
akarsu mertebesi :
Bir akarsu sisteminde dallara ayrılma derecesini ifade eden sayı.
akarsu morfolojisi :
Yatak ve taşkın yatakları formasyonu ve su etkinliğiyle oluşan ak ...
akarsu profili :
Bir akarsu akımının akış ekseni boyunca uzanan yatak profili.
akarsu sıklığı :
Belirli bir havzada bütün seviyelerdeki akarsu kolları sayısının ...
akarsu yatağı :
Nehir yatağının, içerisinde esas akımın yer aldığı en derin kısmı ...
akarsu yatağının düzenlenmesi :
Akımı yönlendirmesi veya akımın belirli bir yatak içerisinden akm ...
akarsu yüzeyine yağış :
Bir akarsu yatağı içerisindeki suyun yüzeyine düşen yağış.
akarsuyun aşağı kısmı :
Bir drenaj havzasının aşağı kısımlarında bulunan akarsu yatağı pa ...
akarsuyun yukarı kısmı :
Bir drenaj havzasının yukarı bölümünde yer alan akarsu yatağı par ...
akıcı kum :
Belirli bazı durumlarda akıcı duruma gelen kum, kumlu tın vb gibi ...
akım ağı :
Akım ve eşpotansiyel çizgilerinden oluşan sistem. Komşu eşpotansi ...
akım çizgisi :
Hareketli bir akışkan sürekliliği içerisinde belirli bir akışkan ...
akım gözlem :
Bir akarsu veya nehirde gözlenen bir seviyedeki debinin belirlenm ...
akım gözlem kesiti :
Üzerinde derinlik ve hız ölçümleri yapılan açık kanal kesiti.
akım hattı :
Hareketli bir su parçacığı tarafından çizilen eğri.
akım katsayısı :
Gözlenen veya gerçek akımın kuramsal olarak hesaplanmış akıma ora ...
akım merkez çizgisi :
Bir akarsuda birbiri ardına gelen en kesit merkezlerini birleştir ...
akım paterni :
Belirli bir andaki akım çizgileri seti.
akım tübü :
Kapalı bir eğri (kendisi bir akım çizgisi olmayan) içerisinden ge ...
akım-süreklilik eğrisi :
Kronolojik sıra dikkate alınmaksızın bir akarsuyun akımının veril ...
akış :
Yağışın akarsu akımı olarak ortaya çıkan bölümü
akış hızı :
Hareket eden bir sıvının, örneğin suyun bir noktadaki hız ve yönü ...
akış katsayısı :
1) Yüzey akış derinliğinin yağış derinliğine oranı. 2) Rasyonel y ...
akışbilim :
Sürekli ortamlar mekaniğinin bir maddenin gerilim, deformasyon ve ...
akışkanlaşma :
Hareketli bir sıvı içerisinde askıda duran ve sıvıyla birlikte ha ...
akışsız alan :
Yüzeysel drenajdan hemen hemen tamamen yoksun alanları belirtir.
aktif algılama sistemi :
(1) Kendi elektromanyetik ışıma kaynağına sahip algılama sistemi, ...
aktif depolama hacmi :
Bir göl veya rezervuarın maksimum ve minimum işletme seviyeleri a ...
aküfer :
Kullanılabilir miktarlarda su verebilen geçirimli, su taşıyıcı fo ...
aküfer deneyi :
Aküfer sınırlarının oluşum ve yapısı da dahil olmak üzere aküferi ...
alan :
İçerisindeki her noktanın bir skalar(örneğin basınç), vektör(örne ...
alansal düzeltme katsayısı (yağış) :
Belirli süre ve yinelenmeli alansal bir yağışın aynı alanın aynı ...
alansal yağış :
Belirli bir alanda, bu alanın üzerine yayılmış ortalama su derinl ...
alan-yükseklik eğrisi :
Bir nehir havzasında belirli bir kotun yukarısındaki alanı göster ...
alarm seviyesi :
Taşkın açısından tehlikeli olarak nitelendirilen ve uyarma işleml ...
alçalma eğrisi :
(1) Bir depresyon konisinin merkezinden geçen düşey kesit. (2) Su ...
alçalma konisi :
Yeraltı suyu piyezometrik yüzeyinin bir kuyu etki alanını belirte ...
alg patlaması :
Bir su kütlesinde alglerin birdenbire çoğalması.
alkali su :
pH değeri 7’nin üzerinde olan su.
alt akım :
Suyun nehir yatağının altında geçirimli bir tabaka içindeki akışı ...
alt toprak :
Toprağın altında sığ bir derinlikte bulunan ve toprak işlemeyle e ...
altüst olma :
Termal açıdan tabakalanmış su kütlelerinde tabakaların tersine çe ...
alüvyal :
1) Alüvyondan oluşmuş, alüvyonla ilişkili veya alüvyon içeren; ak ...
alüvyal ova :
Daha yüksek kotlarda bulunan alanların aşınmasıyla ortaya çıkan m ...
alüvyon :
Suyun biriktirdiği kil, silt, kum, çakıl, taş ve jeolojik aşınma ...
alüvyon konisi :
Yüksek eğimli bir yatakta akan bir akarsuyun düz bir ovaya çıktığ ...
alüvyonlu kanal :
Gevşek sediment malzemesi içerisinde yer değiştirebilir bir yatağ ...
amprik taşkın formülü :
Pik debiyi su toplama alanı ve diğer faktörlerin bir fonksiyonu o ...
anaerobik koşul :
Aerobik bakterilerin faaliyeti açısından çözünmüş oksijen miktarı ...
anafor :
Bir su kütlesindeki büyük çevrinti veya girdap.
anahtar eğrisi :
Hidrometrik bir istasyonda bir akarsuyun su seviyesi ile debisi a ...
anahtar eğrisi şifti (kayması) :
Seviye-debi ilişkilerinde meydana gelen değişiklik.
analog model :
Fiziksel bir sistemin (prototipin) analog bir fiziksel sistemle t ...
ani akarsu kabarması :
Kuvvetli yağışlar veya kar erimesi nedeniyle bir akarsuyun taşmas ...
ani dalga :
Açık bir kanalda akım koşullarında meydana gelen ani bir değişikl ...
ani seviye değişimi :
Su seviyesi veya akımda meydana gelen hızlı alçalma veya yükselme ...
ani taşkın :
Nispeten yüksek bir pik debisi olan kısa süreli taşkın.
anlık birim hidrograf :
Sonsuz küçüklükte bir zaman süresi içerisinde bir drenaj havzasın ...
anoksik :
Çözünmüş oksijen konsantrasyonunun, belirli bazı mikroorganizma g ...
arıtma :
Zararlı ve arzu edilmeyen fiziksel özelliklerin değiştirilmesi, z ...
aritmetik ortalama :
1) X1,X2,….Xn gibi değerlerden oluşan bir değer setinin toplamını ...
artezyen aküfer :
Piezometrik yüzeyi yer yüzeyinin üzerinde bulunan aküfer (bu teri ...
artezyen kaynak :
Suyu, genellikle aküferin üzerini örten sınırlayıcı tabaka içinde ...
artezyen kuyu :
Basınçlı veya artezyen bir aküferi delen ve statik su seviyesi ye ...
artezyen yükü :
Bir artezyen aküferde, piezometrik yüzeyin belirli bir referans n ...
artezyenik havza :
İçinde artezyen basınç altında tutulup sınırlanan su bulunan, gen ...
artık :
1) Veriler üzerine uygulanan bir model sözkonusu olduğunda hesapl ...
artık yağmur :
Bir sağnağın sonunda infiltrasyon kapasitesinden daha düşük bir h ...
asılı akarsu :
Altında bulunan yeraltı suyundan suya doygun olmayan materyallerd ...
asılı su :
Doymamış bölgedeki su.
asit yağmuru :
Oluşumu sırasında atmosferdeki kimyasal elementler ve kirleticile ...
asitleme :
Bileşenlerinin bir kısmını çözerek geçirgenliğini arttırmak üzere ...
askıdaki sediment yükü :
Akan suda önemli bir süre akarsu yatağı ile temas etmeden veya çö ...
aşınma :
Sürtünme ile meydana gelen aşınma faaliyeti, aşınma işlemi veya s ...
aşırı soğutulmuş su :
Katılaşma veya kristalleşme olmaksızın donma noktası altında bir ...
aşırı su çekimi :
Bir su kaynakları sisteminden optimal verimin üzerinde çekilen su ...
aşırı tuzlu su :
Genellikle deniz suyunun donması veya buharlaşması ile meydana ge ...
atık su :
Atıkları yani bir imalat sürecinde faydasız olarak nitelendiriler ...
atıksu kuyusu :
Kirli suların, drenaj sularının ve acı suların tahliyesinde kulla ...
atmosfer yıkaması :
Katı ve sıvı yağışın atmosferdeki toz, aerosol ve gaz gibi maddel ...
atnalı şeklinde kıvrım :
Akarsuyun yeni ve daha kısa bir mecra oyarak terkettiği daha önce ...
aykırı değerler :
Gözlemlerden oluşan bir örnekte sınırlı sayıda birkaç gözlemin gr ...