eng

Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
abadî :
Hindistan'ın Devlet-Âbad kentinde yapıldığı için abadî adı verile ...
abeceli sayısal dizin :
Konuları sözcük başlıkları altında ele alıp, her konunun ayrıntıl ...
abeceli sayısal simge :
Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı s ...
abecesel katalog :
Yazar, kitap adı, çeviren, resimleyen vb. için çıkarılan fişlerin ...
abecesel konu kataloğu :
Kitabın içeriğini konu başlığı, vurgu sözcük, anahtar sözcük vb. ...
abecesel sınıflamalı katalog :
Konu fişlerinin tek bir abecesel düzende olması yerine, belli bir ...
abecesel sıralama :
Fişleri harf ya da sözcüklere göre abecesel bir düzenle sıralama.
aboneli kitaplık :
Üyelerine para karşılığı ödünç kitap veren bir tür kitaplık.
acem kösteği :
Eski yazmalarda kitap dikildikten sonra cilde dibinden ve iç tara ...
açık dizin :
Yayın denetim kartlarının kolaylıkla görülebilmesini sağlayan diz ...
açıklayıcı ad :
Kitabın genel olarak bilinen ve çoğunlukla değişik puntolarla bas ...
adilşahî :
Hicrî Xl'inci (İ.S. XVII) yüzyıl başlarında kullanılan bir tür ya ...
ahar :
Eski çalışma (meşk) kâğıtları üzerine sürülen, nişasta ve yumurta ...
aharlı kâğıt :
Eski hattatların kullandıkları renkli ve cilalı bir kâğıt türü. ( ...
akademik kitaplıklar :
Bakınız: üniversite kitaplığı
akkase ebru :
Metnin yazılacağı yer ile onun dışında kalan kenarların ayrı renk ...
aklam-ı sitte :
Sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevki, rık'a gibi yazı türlerini ...
aktarma :
Bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü bir başka yapıta değiştirme ...
albüm :
İçinde plak, yazılı yaprak ya da resim bulunan korumalık.
alfabetik katalog :
Bakınız: abecesel katalog
alfa-sayısal dizin :
Bakınız: abeceli sayısal dizin
alfa-sayısal simge :
Bakınız: abeceli sayısal simge
almanak :
Türlü konularda bilgi veren bir tür yıllık.
alt bölüm :
Yazmalarda bölüm içinde yer alan küçük ayırımlardan her biri.
altı aylık :
1. Altı ayda bir yayımlanan (süreli yayın). 2. Altı ayda bir yayı ...
altın tozu :
Çoğunlukla buyrultularda (fermanlarda) kullanılan altın tozundan ...
altlık :
Hattatların yazı yazarken kâğıdı üzerine koydukları destek.
anahtar sözcük :
Bir kitabın ya da yazının konusunu belirlemek için kullanılan ve ...
anahtar sözcük kataloğu :
Anahtar sözcüklerin abecesel olarak düzenlenmesinden oluşan konu ...
anahtar sözcük kaynak dizimi :
Bakınız: konu kaynak dizimi
anı kitabı :
Bakınız: armağan
Anket :
Bakınız: soruşturu
anonim :
Yazarı belli olmayan, bilinmeyen.
anonim klasik :
Yazarı hiç bilinmeyen ya da kesin olarak saptanamamış olan, yılla ...
arakapak :
Kitabın cilt arakapağı ya da dışkapak ile içkapak arasında buluna ...
araştırma kitaplığı :
Araştırma kurumlarına ya da kümelerine hizmet etmek amacıyla kuru ...
arka dışkapak :
Dışkapağın kitabın arkasına gelen bölümü, bk. dışkapak.
arkayüz :
1. Bir kitapta, genellikle çift sayılarla numaralanan ve sol yand ...
Armağan :
1. Bir kişiye duyulan saygıyı belirtmek üzere, çok kez o kişinin ...
artık sayı :
Dermedeki bir yapıtın birden çok olan her sayısı.
aşırmacılık :
Yapıt hakları yararına uyan bir yapıtın, ya yazarından izin alınm ...
atlama şiraze :
Formaya dikilmeyen, yalnızca yapıştırılan süs niteliğindeki şiraz ...
Ayak :
Yazmalarda bir sayfayı ötekine bağlayan bir sayfanın sonunda ve i ...
ayarlanır raf :
Kitap boyuna göre yeri değiştirilebilen raf.
Aylık :
1. Ayda bir yayımlanan (süreli yayın). 2. Ayda bir yayımlanan sür ...
Ayraç :
Kaynakçasal kimlik verilirken, içkapak dışından sağlanan bilgiyi, ...
ayrıbasım :
Genellikle süreli yayınlardaki yazıların ya da birden çok yazarı ...
ayrılmış kitap :
1. Kısa sürede birçok okuyucunun yararlanmasını sağlamak amacıyla ...
ayrılmış kitap dermesi :
Ayrılmış kitapların oluşturduğu derme. bk. ayrılmış kitap.
ayrılmış kitap okuma salonu :
Büyük üniversitelerde yalnız ayrılmış kitaptan yararlanmak için k ...
ayrımsal biçimli sınıflama :
Sınıflama dizgesinde yer almamış özel bir konunun, türlü öğelerde ...
ayrımsal dizinleme :
Sözcüklerin, abecesel sıralanması yerine birincil, ikincil, üçünc ...
ayrımsal fiş :
Süreli yayınlardaki her yazar ya da birden çok yazarı olan kitapl ...
ayrımsal kataloglama :
Ayrımsal fişin hazırlanmasında yarar sağlayan kataloglama türü. b ...
ayrımsal kaynakça :
İçerdiği kitapların kaynakçasal kimlikleri yanında kitabın formal ...
ayrımsal not :
Ayrımsal fişte, parçanın alındığı bütünle ilgili bilgiyi veren bö ...
ayrımsal yöntem :
Sınıflandırmada, belli bir konuyu parçalara ayırıp, bu parçalarla ...
ayrıntılı sınıflama :
Belli bir sınıflama yönteminde kitaplar için verilen sınıf numara ...
bacon sınıflama yöntemi :
Francis Bacon'un Advancement of Learning (1605) adlı kitabında bi ...
bağdat kâğıdı :
Bağdat'ta yapılmış olan eski bir yazı kâğıdı türü.
bağıntılı dizin :
1. Sınıflama yöntemlerinde aranan konuların ya da simgelerinin da ...
bağlantı kataloğu :
Bakınız, "ayrıca bakınız" fişleriyle konular arasında bağlantı sa ...
bağlantılı dizinleme :
Bilgi ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, aranan bilgiyi verebilec ...
bağlantılı sınıflama :
Konuların sıralanmasında genel konuların ve bunlarla ilişkili ola ...
bap :
Bakınız: bölüm
basılı katalog :
Kitaplıktaki dermeyi belirleyen ve basımı yapılan katalog, bk. ki ...
basılı kitap :
Herhangi bir konuda ya da türde hazırlanan, basılarak ya da fotoğ ...
basım :
1. Kâğıt, kumaş vb. üzerine birtakım kalıplardan yararlanarak ell ...
basım yeri :
Herhangi bir kitabın basıldığı yer (il, ilçe vb.).
Basımevi :
Basım işi yapılan yer.
baş sayfa :
Kitaplarda metnin ilk sayfası. (Yazmalarda ve kimi basma kitaplar ...
battal boy :
1. Çok büyük boy kâğıtların bir kez katlanarak iki yaprak oluştur ...
battal ebru :
Büyük boy kâğıtlarla yapılan ebrulara verilen ad.
battal kâğıt :
Yazmalarda büyük boy kâğıt için kullanılan ad.
belge :
Bir olguyu ya da bir savın doğruluğunu gösteren, basılı da olabil ...
belgebilim :
1. Düşün ürünü olan bütün bilgileri toplama, sınıflama ve kolayca ...
belgebilim görevlisi :
Belgebilim eğitimi görmeden belgebilim merkezlerinde çalışan kişi ...
belgebilim uzmanı :
Belgebilim eğitimi gören ve ayrıca konusunda uzmanlaşan kişi.
belgebilimci :
Belgebilim eğitimi görmüş ve belgebilim merkezlerinde çalışan kiş ...
belgelik :
Ferman, berat, mektup, evrak vb. yazılı belgelerin saklandığı yer ...
belgelik görevlisi :
Bir belgelikte çalışan kişi.
belgelik uzmanı :
Belgelikte çalışan ve belgelik yönetiminden sorumlu olan kişi. bk ...
beyaza çekme :
Yazma müsveddesini kopya edip çoğaltma.
bezeme :
Çoğunlukla yazma, kimi de basma yapıtlarda görülen bezek, minyatü ...
bibliyografya :
Bakınız: kaynakça
bildiri tutanağı :
Bilimsel toplantılarda verilen bildirileri saptayan tutanak.
bilgi bankası :
Bilginin depolandığı ve gerektiğinde kolayca ulaşılmak üzere düze ...
bilgi işlem :
Bilginin herhangi bir yolla saptanması ve istendiğinde doğrudan y ...
bilgi toplam ve ulaşım yöntemi :
Bilgiyi, istendiğinde yeniden elde etmek üzere toplama, kaydetme ...
bilgi-ulaşım :
Belirli bir düzen içinde toplanan ve saklanan bir bilgiyi, istend ...
bilimsel tez :
Bilimsel bir araştırmanın sonucu olan ve genellikle bitirme, dokt ...
birim fiş yöntemi :
Kitaplıktaki gereçler için çıkarılan fişlerde kaynakça yönünden b ...
birim kayıt dizini :
Tanıtaçlardan oluşan, belgelerle ilgili gerekli bilgiyi de veren ...
biscoe tarih tablosu :
W. S. Biscoe'ca hazırlanmış kitap fişlerinin dizimlerde, kitaplar ...
bitim imi :
Eskiden kitapların sonuna yazılan ve metnin bittiğini belirten im ...
blok kitap :
Hollanda ve Almanya'da 1410'da tahta blok tekniğiyle basılmaya ba ...
bookamatic :
İşlem kartlı ödünç verme için kullanılan terimsel ad. bk. işlem k ...
boy sıralaması :
Raf yüksekliğinden yararlanmak amacıyla kitapların raflarda boyla ...
boy simgesi :
Kaynakçasal kimlik saptanırken kitabın boyunu gösteren "santim" y ...
bölüm kitaplığı :
Üniversite kitaplıklarında, merkez kitaplığı dışında, belli konul ...