eng

Bilişim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
abece :
Bir dilde kullanılan yazaçların sıralanmış tüm takımı.
abecesayısal düğüm :
Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği ...
abecesel damga dizgisi :
Yalnız belli bir abece'nin yazaçlarından oluşan dizgi.
abecesel damga takımı :
Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş d ...
abecesel düğüm :
Verilerin bir abecesel damga takımı kullanılarak gösterildiği düğ ...
abecesel sözcük :
Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük.
abecesel veri :
Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri.
adres :
Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu ...
adresleme :
Özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi ...
:
Birçok nokta ile bunlar arasındaki bağlantılarla gösterilebilen b ...
ağaç :
Çizimsel gösterimi, bir dizi dallanmalardan oluşması bakımından, ...
ağırlık :
Bir konumsal gösterimde, her bîr basamağın, gerçek sayıya eklenen ...
aib :
bk. Ana işlem birimi. Merkez işlem birimi anlamında MIB kısaltmas ...
akış çizeneği :
Bir sorun'un tanımı, çözümlenmesi ya da çözüm yönteminin çizimsel ...
akış çizeneği simgesi :
Bir akış çizeneği üzerinde, işlemleri, veriyi, akışı ya da donanı ...
akış çizgisi :
Bir akış çizeneği üzerinde, akış çizeneğî simgelerini birbirlerin ...
akış yönü :
Bir akış çizeneği üzerinde, simgeler arasında öncel-ardıl ilişkis ...
aksaklık :
Bir dizgenin işleyişini engeller nitelikte herhangi bir bozukluk.
aksaklık giderici bakım :
Koçuyucu bakım ya da sürekli bakım hizmetleri dışında, saptanan a ...
aksaklık süresi :
Bir dizgenin herhangi bir nedenle kullanılamaz durumda bulunduğu ...
aktarma :
Kaynak verilerde hiçbir değişiklik yapmadan, verileri bir veri or ...
alçak düzeyli dil :
Her komutun genellikle bir tek makine komutunu karşıladığı simges ...
algol :
Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma ta ...
alındı damgası :
Bir duraktan, bağlantı kurulan başka bir durağa, karşıdan gönderi ...
altdizge :
Bir dizge oluşturmak üzere başka nesneler ya da altdizgelerle etk ...
altılı :
Altı ikili öğeden oluşan çoklu.
amaç izlence :
Bir izlenceleme dilinde yazılmış kaynak izlencenin derlenmesiyle ...
ana bellek :
Bir bilgisayarın ana işlem birimince yürütülen işlem dizilerinin ...
ana işlem birimi :
Bir bilgisayarda, komutların yorumlanmasını ve uygulanmasını gerç ...
ana kütük :
Bir işte başvurulacak yetkili kütük olarak kullanılan ve -içeriği ...
anahtar :
(I) Bir veri kümesi içerisinde ya da buna bağlı olarak, veri küme ...
anahtarlama :
1. Bir veri iletişim dizgesinde, gönderici ve alıcı uçlar arasınd ...
anahtar-sözcük :
Bilgi erişimde, bir deyim ya da örü içinde yer alan ve konu ya da ...
anlambilim :
Dilleri oluşturan simgelerle anlamları arasındaki ilişkileri ince ...
anlamlı sayamak :
Bir sayıtta, belli bir amaç için gerekli sayamak özellikle, belli ...
anlamlı sayamak yitimi :
Bir sayının doğruluğunu ya da duyarlığını bozacak biçimde, anlaml ...
anlamlılık :
Bilgi erişimde, kullanıcının sorusuyla belirlediği bir kavram ya ...
anlayışlı uç :
Bellek ve birtakım veri işleme olanaklarıyla donatılmış bilgisaya ...
anma :
Bilgi erişimde, erişilen anlamlı belge sayısının derlemde bulunan ...
arabirim :
İki dizge ya da altdizge arasında öngörülen ilişki ya da iletişim ...
aralık damgası :
Teknik nedenlerle bir bilgisayar sözcüğünde yer alan fakat veri g ...
arama :
Bir öğeler kümesinin, belirtilen bir özelliği taşıyan bir ya da b ...
arama anahtarı :
Bir arama yürütülürken her bir öğenin belirlenmiş bir kesimi ile ...
arama dönüşü :
Bir aramanın, bir öğenin yerini bulup bunun üzerinde birtakım kar ...
ardıl sıralı bilgisayar :
Uygulanacak bir sonraki komutun bellek yerini belirten bir sapma ...
arı ikili sayılama dizgesi :
0 ve 1 sayamaklarıyla 2 kökünü kullanan bir değişmez köksel sayıl ...
aritmetik-mantık birimi :
Bilgisayarın toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karşılaştırma gibi ...
aritmetiksel kaydırma :
Herhangi bir sayısal veriyi, sayılama dizgesinde kullanılan köke ...
artık bilgi :
Gösteriminde artıklık bulunan bilgi.
artıklık :
Bir verinin doğruluğunun korunup korunmadığını sınama olanağı ver ...
artımlı bilgisayar :
Özünde, bir artımlı gösterim dizgesinin kullanıldığı bir bilgisay ...
artımlı gösterim :
Değişkenlerin, değerleriyle değil de, değerlerindeki değişmelerle ...
atlama :
Bir kart delgi makinesi ya da yazı makinesi gibi damga damga iler ...
ayıklamak :
Öğeleri, belirlenmiş ölçütlere göre öbeklere ayırmak. Ayıklamak b ...
ayıklayıcı :
Veri tutanaklarını taşıyan delikli kart destelerini ayaklayan ele ...
ayrıştırıcı :
Bir tümceyi, dilin biçimbilgisi, sözdizimi, gerekirse anlambilgis ...
Bağ :
Bir veri tutanağını başka bir veri tutanağına bağlamak üzere kull ...
bağdaştırıcı :
Değişik büyüklük ve yapılardaki elektro-mekanik öğelerin uyumunu ...
bağımlı kütük :
Ana kütük olarak adlandırılan bir başka kütüğe başvurulmaksızın k ...
bağlaç :
Başka bir yerde sürecek bir akış çizgisi'ndeki kesilmeyi gösteren ...
bağlam :
1. Bir sözcüğün, tümce içinde birlikte geçtiği ve anlamının belir ...
bağlam içinde anahtar-sözcük dizini :
Belgelemede, anahtar-sözcüklerin abece, sırasında ve bağlamlarıyl ...
bağlayıcı :
Bir izlencenin ayrı ayrı yazılıp derlenmiş kesimlerini birleştire ...
basamak :
Bir konumsal gösterimde, bir damganın bulunabileceği ve bir sıra ...
Basıc :
Uzakta bulunan bir bilgisayar dizgesine bağlı bir uç üzerinde kon ...
basılı örnek :
Verilerin işleneceği yerlerin, basılmış başlıklarıyla belirtilmiş ...
basma çevrim :
kullanılan birleşenler arasındaki bağlantıların, yalıtkan bir ger ...
başarı ölçümü :
Bir dizgenin altdizgeleri arasındaki etkileşimi de göz önünde tut ...
baud :
İkil /saniye olarak deyimlenen oluk sığa birimi.
bayt :
Bir birim olarak işlem gören, genellikle sözcükten daha kısa, öze ...
belge :
Genellikle kalıcı nitelikte ve kişi ya da makinece okunabilen bir ...
belge okuyucu :
Kâğıt yaprak ortamındaki belgeleri optik damga tanıma ya da optik ...
belgeleme dizgesi :
Bir bilişim dizgesine, bir bilgi erişim dizgesine ya da genel ola ...
belgelik :
Belgelerin ya da bunların mikrofiş / mikrofilm ortamındaki kopyal ...
bellek atama :
Bir bilgisayar dizgesinin bellek kaynaklarını görevlerin gereksem ...
bellek binişimi :
Bellekteki ardışık adreslerin ayrı bellek birimlerinde yer alacak ...
bellek dökümü :
Belli bir izlenceye atanmış bir bellek kesiminin, izlence durduru ...
bellek erişim yazmacı :
Veri alma ya da Veri aktarma yapılacak bellek konumuna ilişkin ad ...
bellek korunum :
Bir bilgisayarda, bir izlenceye atanmış bellek alanlarının, dizge ...
bellek sayfası :
Sayfalama düzenli bellek atama yöntemini uygulayan bir işletim di ...
bellek sığası :
Bellekte saklanabileceği öngörülen verinin bellek yeri olarak ölç ...
bellek veri yazmacı :
Bellekten alınan ya da belleğe aktarılacak veriyi saklamaya adanm ...
bellek yeri :
Genellikle bir sekizli (kimi bilgisayar dizgesinde bir altılı) sa ...
bellenir simge :
Kişi belleğine yardımcı olmak üzere seçilmiş simge. örn. "topla" ...
benzeteç :
Fiziksel ya da soyut bir dizgenin davranış özelliklerini gösteren ...
benzetim :
Fiziksel ya da soyut bir dizgenin davranış özelliklerinin başka b ...
beşli :
Beş ikili öğeden oluşan çoklu.
beşten ikisi düğümü :
Her bir onlu sayamağın, ikisi bir türden (genellikle 1 ler) üçü ö ...
biçim :
Verinin önceden düzenlenmiş görünümü. Bilgisayar belleğinde ya da ...
biçimleme :
Veriyi, daha sonraki bir işlem için hazırlama. Biçimleme verinin ...
biçimsel dil :
Sözdizim kuralları hiçbir belirsizlik içermeksizin tanımlanmış, b ...
bilgi :
Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kiş ...
bilgi ayırıcı damga :
Belli bir bilginin bulunduğu, genellikle değişken boyda bir veri ...
bilgi bankası :
Bakınız: veri bankası
bilgi işlem :
Veri üzerinde işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi, örn. kişi e ...
bilgi işlem dizgesi :
Belirli birtakım bilgi işlem görevlerini sağlamak üzere örgütlenm ...
bilgi saklama :
Bilginin sayısal veriler biçiminde, bellek olarak işlev gören her ...
bilgi saklama yoğunluğu :
Bakınız: veri saklama yoğunluğu
bilgi ver damgası :
Bağlantı kurulan bir duraktan yanıt istemek üzere kullanılan bir ...
bilgisayar çevrimi :
Bakınız: Bilişim Ağı