eng

Eğitim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
abece :
1. Bir dilin seslerini gösteren harflerin kararlaşmış bir sıraya ...
abece öğretimi :
Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel ...
abece yöntemi :
Önce harflerin, sonra ab, ac, ad gibi bileşimlerin ve en sonunda ...
acıyitimi :
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma ve donma gibi nedenlerle acı duyum ...
açık hava okulu :
Çocukların, temiz havadan ve güneşten bol bol yararlanmalarını sa ...
açık hava oyun araçları :
Çocukların açık havada oynadığı salıncak, tırmanma merdiveni, kay ...
açık hava öğretimi :
Öğretim programlarında yer alan kimi derslerin ya da ders konular ...
açık oturum :
Küçük bir konuşmacı öbeğinin bir konuyu ya da sorunu doğal bir or ...
Açıklama :
Bir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalını ...
açıklama yöntemi :
Bir olayı yaratan gerçek nedeni ya da nedenleri ortaya çıkarmayı ...
açımlama :
Bir konuyu, bir sorunu ya da bir yazıyı ayrıntılarına değin gözde ...
aday öğrenci :
Bir eğitim kurumuna geçici olarak alınan, ancak kesin yazılma içi ...
adaylık eğitimi :
Belli bir görev dalında çalışmak ya da görevle ilgili bir san kaz ...
ağaç işleri :
Genellikle ilk ve ortaokul öğrencilerine resim-iş dersi çerçevesi ...
ağır derecede geri zekâlılar :
Zekâ bölümü türlü ölçeklerde sürekli olarak 40 ile 45'in altında ...
ağrı duymazlığı :
Bakınız: acıyitimi
ahlak :
1. Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eyl ...
ahlak eğitbilimi :
Genel ahlak ilke ve kurumları ile uğraşan, ahlakın eğitimle olan ...
ahlak olgunluğu :
Bir kimsenin ya da bir topluluğun ahlak ilkelerine göre doğru ve ...
ahlakçı :
1. Eylem, davranış ve düşüncelerinde ahlak kurallarına çok önem v ...
ahlakçılık :
1. Eğitim ve öğretim çalışmalarında ahlaka üstünlük tanıma. 2. To ...
aile bilgisi :
Öğrencilere günlük ev işlerini yapmanın yollarını öğretmek mutlu ...
aile eğitimi :
1. Aile kurmuş olan kadın ve erkeklere, aile mutluluğunu gerçekle ...
akademi :
1. Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yü ...
akademik anıklık :
Okuldaki akademik çalışmalarda başarı göstermek için gerekli olan ...
akademik hazırlık :
1. Belli bir bilim ya da meslek dalında çalışmak için gerekli öğr ...
akademik zekâ :
Soyut kavramları kolayca kavramaya yatkın zekâ.
akıl yürütme :
Bakınız: usavurma
akılcılık :
Bakınız: usçuluk
akşam erkek sanat okulu :
İlkokulu bitirip de herhangi bir sanat sahibi olmayan ya da çalış ...
akşam kız sanat okulu :
Öğrenim çağını geçirmiş ya da bu çağda olmakla birlikte durumları ...
akşam lisesi :
Öğrenimlerini gündüz sürdüremeyenler ile yaşları öğrenim çağını a ...
akşam okulu :
Öğrenim çağını geçirmiş olan genç ve yetişkinlerin genel eğitim y ...
akşam ortaokulu :
Öğrenimlerini gündüz sürdüremeyenler ile yaşları öğrenim çağını a ...
akşam sanat okulu :
Öğrenim çağını geçirmiş ya da öğrenim çağında olmalarına karşın o ...
akşam ticaret lisesi :
Ortaokulu bitirdikten sonra çalışmak zorunda kalarak gündüz öğren ...
alan incelemesi :
1. Bir sınıf ya da bir okul yerine daha geniş kaynaktan, örneğin ...
algılatma aygıtı :
Bir göstericiye takılarak kullanılan, sayı ya da sözcüklerin görü ...
alışkanlık :
1. Bir edim ya da etki karşısında canlı bir varlığın kazanmış old ...
alıştırı :
1. Herhangi bir işte kendiliğinden ve hızla doğru sonuca ulaşmayı ...
alıştırma :
1. Üzerinde çalışılmış bir konunun daha iyi anlaşılması amacıyla ...
alıştırma etkisi :
Önceden uygulanan bir testle ilgili olarak edinilen deneyin, daha ...
alıştırma kitabı :
Ders kitaplarına eşlik edecek biçimde hazırlanan, öğrencilerin de ...
alt özel sınıf :
Ağır öğrenen ve öğretilebilir geri zekâlı çocuklardan ilköğrenim ...
altyapı :
Eytişimsel dünya görüşüne göre toplumun temelini oluşturan ve siy ...
Amaç :
1. Eğitim alanında bir etkinliğe, bir eyleme ya da bir işe başlar ...
amaçlı öğrenme :
Ereği ve yöntemi önceden belirlenmiş olan isteğe dayalı öğrenme.
anaokulu :
Genellikle 4-6 yaşlarında bulunan ve daha ilköğrenim çağına erişm ...
anasınıfı :
Genellikle beş yaşını bitirmiş olan çocukları ilkokul öğrenimine ...
andırış :
1. İki şey arasında kimi yönlerden uygunluk durumu. 2. Bir ya da ...
anıklık :
Kişinin, belli bir alanda öğrenme gücünün bulunduğunu gösteren ya ...
anıklık testleri :
Öğrencilerin akademik konularda, resim ve müzik gibi alanlarda ya ...
anımsama :
Önceden öğrenilmiş bir şeyi zihinde yeniden canlandırma.
anımsatma maddesi :
Sınava giren kimsenin (öğrencinin), doğru yanıtını ancak kendi be ...
Anlatım :
1. Tasarlanan düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak ortaya koyma. ...
anlatma :
Öğretmenin belli bir konuyu anlatıp açıklaması ilkesine dayanan, ...
anlatma yöntemi :
Sınıf içi çalışmalarda öğretmenin daha çok etkin olmasını gerekti ...
anlayış :
1. Bir kimsenin anlama biçimi ya da anlama gücü. 2. Bir kimsenin ...
anlık :
1. Usavurma, yargılama ve anlama gücü. 2. Duyu ve istençten ayrı ...
anlıkçılık :
Anlıksal olayların, duygulara ve istence göre, önceliğini ve üstü ...
ansiklopedicilik :
1. Bütün bilgi alanlarında bilgi edinme ve edinilen bilgileri çoğ ...
aralıklı yineleme :
Alıştırma saatlarının aralıklı olarak düzenlenmesi ilkesine dayal ...
araştırma :
Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek ve eldeki veri ...
araştırma filmi :
Herhangi bir bilimsel araştırmanın yapılışını, bu araştırmada baş ...
aristo yöntemi :
Belli olgu ve olayları önceden kabul edilmiş ilkeler, yasalar vb. ...
aritmetik :
Matematiğin sayılarla ilgili bölümünü temel alan, sayıların özell ...
aritmetik ortalama :
Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer ala ...
artık gereç :
Elişi çalışmalarında kullanılan kutu, ip, şişe, mantar, parça kum ...
asil öğretmen :
Yetişmenlik dönemi sonunda olumlu tutumu ve öğretim yeteneği okul ...
askerî lise :
Öğrencileri harp okullarına hazırlayan, programlarında fen dersle ...
askerî okul :
Başlıca amacı, orduya astsubay ya da subay yetiştirmek olan ve öğ ...
askerlik dersi :
Bakınız: millî güvenlik bilgisi
askerlik eğitimi :
1. Bir askerî okulda verilen ve daha çok akademik yönü önem taşıy ...
askerlik ruhbilimi :
Silâhlı kuvvetlere alınacak kimselelerin seçiminde, yetiştirilmes ...
astsubay okulu :
Ordunun astsubay gereksemesini karşılamak üzere ortaokul ya da de ...
aşama sırası :
1. Önem ve değer bakımından giderek yükselen basamaklar dizisi. 2 ...
aşırıbellem :
1. Belleme yetisinin olağanüstü biçimde gelişmiş olması. 2. Unutu ...
ayıklama :
1. Toplum yaşamında bireylerin ya da kümelerin, yetenek ve güçler ...
ayıklanma :
1. Bireylerin ya da kümelerin doğal olarak işbölümü yapması. 2-Ca ...
ayırma gücü :
Bir test maddesinin, kimi özellikleri bakımından kişiler arasında ...
ayırtma :
Sınavlarda, soruların hazırlanmasından notların verilmesine dek t ...
ayırtmanlık :
Sınavlarda ders ya da sınıf öğretmeni ile birlikte değerlendirme ...
az görenler :
Bütün düzeltmelere karşın her iki gözündeki görme gücü onda üçten ...
az görenler dersliği :
Tavan, duvar ve mobilyanın rengi, aydınlatma özellikleri, sıralar ...
azınlık okulu :
Soy, dil ve din bakımından azınlık niteliği gösteren herhangi bir ...
bağımlı çocuk :
1. İstenilen yönde gelişebilmek için ana babası ve çevresindeki b ...
bağımlılık :
1. Karlaşılan sorunları yalnız başına çözmek ve kendine yön seçme ...
Bağımsızlık :
1. Ekonomik ve ruhsal desteğe gereksinme duymak, ilgi görmek ve y ...
bağıntı :
1. Bir ya da birkaç şeyin bir ya da birkaç şeye karşı olan durumu ...
bağıntıcılık :
1. Saltık bilginin olamayacağını, bütün bilgimizin göreli olduğun ...
bağıntılılık kuramı :
Herhangi bir şeyin ya da durumun niteliğinin ve anlamının, başka ...
bağlılaşma :
1. Karşılıklı bağıntı. 2. Birbiriyle eşleştirilen iki küme ölçü s ...
bağlılaşma katsayısı :
1. İki gözlem dizisi arasındaki ilişki gücünü gösteren ölçü. 2. İ ...
bakanlık denetmeni :
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullar ile yüksek o ...
bakanlık disiplin komisyonu :
M.E.B. Müsteşarlarının başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, ilgil ...
başarı testleri :
Bir öğrencinin ya da bir öğrenci topluluğunun belli bir konuda, g ...
başarı yaşı :
Bir başarı testinde gerçek ya da yaklaşık olarak ortalamayı göste ...
başdenetmen :
Meslek alanındaki bilgisi, görgüsü ve olgunluğu ile sivrilmiş, üs ...
başöğretmen :
Bir ilkokulun yönetiminden sorumlu olan kimse ilkokul yönetmeni.
bebek :
Henüz süt emme çağında bulunan çocuk genellikle bir yaşından daha ...