Rekabet Terimleri Sözlüğü

Rekabet Kurumu

İlk baskısı Mart 2009’da yayımlanan Rekabet Terimleri Sözlüğünün temel amacı, tarihsel olarak Batı dillerinde geliştirilmiş olan rekabet hukuku terim ve kavramlarının Türkçe karşılıklarının ve açıklamalarının derlenmesi, terminolojinin yeknesaklaştırılması ve geliştirilmesi olmuştur. Bugüne kadar Rekabet Kurumu’nun içinden ve dışından yapılan katkılar sonucunda Rekabet Terimleri Sözlüğünün gözden geçirilmiş iki baskısı daha yayımlanmıştır.

1997 yılında faaliyete geçen Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u uygulamanın ve bu Kanun’un kendisine verdiği görevleri yerine getirmenin yanı sıra, gerçekleştirmiş olduğu bilimsel etkinlikler ve yayımladığı eserlerle toplumda rekabet kültürünün ve bilincinin yerleşmesini amaçlamaktadır. Nitekim kuruluşundan bugüne kadar geçen on yedi yılda, Kurumumuz, rekabet ihlallerine yönelik soruşturmalar ve birleşme/devralma işlemlerine ilişkin kararlar ile rekabet hukuku ve politikası alanında uygulamayı belirginleştirip içtihat oluşturmuş ve yeni yaklaşım ve değerlendirmeler içine girmiştir. Ayrıca, rekabet savunuculuğu bağlamında hazırlanan görüşler ve sektör incelemeleri, farklı kamu kurumlarının mevzuat hazırlama süreçlerine verilen katkılar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle yürütülen ortak faaliyetler zemininde yürütülen kurumsal etkinlikler, rekabet bilgisi ve kültürünün toplumsal hayatın bir parçası olmasına katkıda bulunmaktadır.

Ülkemiz ekonomik hayatında önemi giderek artan rekabet hukuku ve politikasının kamuoyu tarafından doğru bir şekilde anlaşılarak benimsenmesi ve sağlıklı bir şekilde uygulanması açısından Rekabet Terimleri Sözlüğü atılmış önemli bir adımdır.

Rekabet Terimleri Sözlüğünün önceki baskılarında Rekabet Kurumu bünyesindeki uzmanlık tezleri, OECD ve Avrupa Birliği Komisyonu sözlükleri ile çeşitli akademik yayınlardan yararlanılmıştır. Gözden geçirilmiş beşinci baskıda, Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) metinleri taranmış, kavramların net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla, bazı açıklamaları geliştirici yönde değişiklikler yapılmış, kaynakça ve içerik mevzuat bağlamında güncellenmiştir. Beşinci baskının esas katkısı, iktisadi bakış açısı çerçevesinde araştırma ve analiz tekniklerinin teorik ve uygulamadaki anlamlarına yer vermek olmuştur. Bu doğrultuda, eklenen terimlerin açıklamaları yapılırken yabancı kaynaklardan yararlanmanın yanı sıra, Rekabet Kurulu’nun son dönemlerde iktisadi analiz tekniklerini kullandığı kararlar da dikkate alınmıştır.