eng

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
`göster bana` ölçeri :
Göstersel çıkarımcı yordamlar arasında yer alan ve bireylere çeşi ...
`kestir kim` ölçeri :
Verilmiş yargılar niteliğinde uyaranlar sunarak ve bu yargıların ...
`önce` gözlemi :
Bir deneylemede deneysel değişkenin etkilerini karşılaştırmalı ol ...
`önce-sonra` deney düzeni :
Bakınız: ardaşık deney düzeni
`öteki durumlar öyle kaldığında` :
Bir gözlem ve deneyleme durumunda bağımsız değişken dışındaki etk ...
`sonra` gözlemi :
Bir deneylemede deney ya da denetim kümesi üzerinde deneysel deği ...
`ve` bağlacı :
Olasılık kuramında bağlaşık ilişkiyi dile getirmek üzere kullanıl ...
`ya da` bağlacı :
Olasılık kuramında ayrık ilişkiyi dile getiren ve bağdaşamaz olay ...
abba düzeni :
Bir deneylemede deneysel değişkenin sunuluşunda izlenen sıra düze ...
abeceli döker :
Yanlı kaynak ya da belgeleri abece sırasına göre dizinleyen dizel ...
açıkdavranış :
Bir gözlem durumunda gözlenen kişinin söz, yazı ya da eylemlerle ...
açıklama örnekçesi (TÖ Kalıbı) :
İki değişken arasında gözlenmiş bir bağıntı, bir üçüncü etken kar ...
açıklanmamış sapma :
İki değişkene ilişkin gözlemlerin birlikte dağılımını veren bir s ...
açıklanmış sapma :
İki değişkene ilişkin gözlemlerin birlikte dağılımını veren bir s ...
açıklayıcı belgeler :
Örnekolay incelemesinde kişisel yazışmalar, günceler, özgeçmişler ...
açıktopluluk :
Kent, bölge, alan, ulus ya da ülke kesitleri gibi örgütlenme ve t ...
açıkuçlu görüşme :
Tüm içerimleriyle önceden saptanıp soruya dönüştürülemeyen sorun ...
açıkuçlu soru :
Soru sorulan kişileri, yanıt seçenekleri sunmaksızın yanıtlarında ...
açılım :
(a+b)2 gibi bir - topluterimin bileşenlerine ya da öğelerine ayrı ...
açımlama :
Bir bilimsel sürecin, tanıtlayıcı bilgilerden yola çıkarak ve ola ...
açınlayıcı araştırma :
Olgular arasındaki örtük ilişkileri ortaya koyan ve gözlenen birl ...
açınlayım :
Varlığı bilinmeyen olgusal bir durumu ya da olgular arasındaki bi ...
adçekimi :
Yalınç rastlantılı örneklemede, nicelenmiş evren birimleri dizelg ...
adlandırma :
Bir ölçme aracını, ölçüm konusunun içerik çözümlemesiyle niteleme ...
adlayıcı ölçek :
Nesneleri özelliklerine göre belli adlar altında toplayan ya da ö ...
adsızlık :
Bir gözlemde, bilgi istenen kişilerin duruma katılmasını kolaylaş ...
ağırlık noktası :
Bir araştırma ya da gözlem sürecinin temel bilgi konusu ya da bir ...
ağırlıklarına :
Bir ölçme aracını oluşturan sınar ya da ayrıçlara taşıdıkları ağı ...
ağırlıklı kesitaraştırma :
Bir araştırma evreninin göreli olarak küçük bir kesimini oluşturm ...
ağırlıklı ortalama :
Bakınız: tartılı ortalama
ağırlıksız kesitaraştırma :
Bir araştırma evreninin her alt kesimine toplam içindeki göreli p ...
akçalama :
Bir izlence, çizenek ya da herhangi bir uygulamanın, gider ya da ...
akış çizgesi :
Bir oluşum, süreç ya da izlenceli bir işleyişin, yalın çizimsel a ...
aksaklık :
Bir başarı ya da beceriyi engelleyici olumsuz özellik.
aksar ölçek :
Birden çok boyutu birlikte ölçen ya da tutarlı yanıt kalıpları el ...
alan araştırması :
Bir toplumsal konu ya da sorunun tek tek birimlerin gözlenmesiyle ...
alan bağlamı :
Bir olay ya da durumun doğal olarak belirdiği bağlam ya da kendil ...
alan çalışması :
Gözlem yordamlarına başvurularak alanda gerçekleştirilen bilgi de ...
alan deneyi :
Yapay deneylik koşullarından çıkarılarak, alanda gerçek yaşam koş ...
alan eşgüdümü :
Bir alan araştırmasında konu ve alana göre eğitilmiş görüşmeciler ...
alan gözlemi :
Bir olayı doğrudan, yerinde ya da taşıyıcı birimlerle tek tek ve ...
alan kuramı :
Toplumsal kümeleri, çeşitli güçlerin etkileştiği bir özdeksel ala ...
alan olasılık örneklemesi :
Örneklenecek evren birimlerini, alanda kendiliğinden kümelendiren ...
aldatı :
İlk bakışta inandırıcı görünmekle birlikte geçerlenemeyen ve olgu ...
algı :
Olay, nesne ve durumlar karşısında duyumlar aracılığıyla kazanıla ...
algı bozukluğu :
Ayrıksı bir özellik olarak olgusal durumların aykırı ya da aldatı ...
alımcı :
Yazışmalı soruşturuda, kendilerine postayla ya da elden soru çizi ...
Alıntı :
Yararlanılan bir kaynağın adını anma ya da bir kaynaktan bölüm ya ...
alışcıl :
Alışılmış süreç ya da davranışlara ilişkin.
alışı :
Bir araştırma sürecinde, yöntemin uygulanması ve yordamların kull ...
alıştırma :
Bir alan gözlemcisine uygun gözlemler yapacak biçimde deneyim ve ...
almaş :
Bir ölçme aracında, aynı ölçüm boyutuna ilişkin çeşitli sınarları ...
almaşık :
Bir soru ya da sınarın alabileceği olanaklı yanıt ya da değerlerd ...
altbölüm :
Gözlemlerin birden çok değişkene göre dağılımını veren bir çapraz ...
altevren :
Bir gözlem evreninin, gözlem konusuna ilişkin- ayrıtlar bakımında ...
altık :
Bir olgu ya da sürecin temelinde yatan, hazırlayıcı koşul niteliğ ...
altküme :
Bir kümeyi oluşturan bireylerin aralarındaki kısa çevrimli ilişki ...
altlama :
Bir görüşmede sorular dile getirilirken, yanlış anlamalara yol aç ...
Amaç :
Bir edim, işlem ya da sürecin yöneldiği ve gerçekleştirmek istedi ...
An :
Olay, nesne ya da durumlar karşısında kavramsal ayrıştırma ve bir ...
ana denetim çizini :
Bir alan uygulamasında araştırma alanının ilgili özelliklerini gö ...
anaçerçeve :
Bir işlem ya da süreci ana çizgileriyle kısaca tasarlayan özet ta ...
anaevren :
Bir örnekleme işleminde, araştırma sorununa ilişkin ayrıtsal özel ...
anaörnek :
Bir araştırmada ön sınama işlemlerinden sonra gözlem evreni olara ...
ancak sezilebilen ayrım :
Ölçüm konusunu oluşturan çeşitli nesneler ya da bir ölçek sürekli ...
anlak :
Öğrenme, araç geliştirme ve çevreye uyma olanağı sağlayan, bellek ...
anlak bölümü :
Genel anlak ölçerinde, yaşla birlikte değişen bir nicelik görünüş ...
anlak ölçeri :
Bakınız: genel anlak ölçeri
anlak yapısı biçesi (Guilford) :
Anlağı, "İşlem, ürün ve içerik"ten oluşmuş üçboyutlu bir olgu ola ...
anlama :
Bir kavramın öğelerini birleştirerek anlamlı bir bütün oluşturma ...
anlamlılık :
Gözlemle elde edilmiş bir ölçümün, ilgili işlemler yoluyla sınama ...
anlamlılık düzeyi :
Bir gözlemsel ölçümün, anlam taşıma değeri ya da salt rastlantıya ...
anlamlılık ölçümü :
Bir ölçüm sonucunun ya da bir katsayının, çeşitli düzeylerde anla ...
anlamlılık sınaması :
Sayımbilimde gözlem sonucu bulunmuş bir değerin olasılık dağılıml ...
anlamsal çelmece :
Dilin yapısından ya da değişik dil düzeyindeki sözcük ya da terim ...
anlamsız bağıntı :
Değişkenler arasında gözlenmiş olan ve tam bağıntı durumunu dile ...
anlamsız doğruluk değeri :
Çağdaş mantıkta bir nesne ya da özelliğin başka bir dil düzeyinde ...
anlamsız yanıt :
Belli bir seçenek içinde yer alacak,açıklıktan yoksun olan ve anl ...
anlamsızlık :
Anlamlılık sınamasından geçirilmiş bir ölçümün, sayıltılı değer s ...
Anlaşma :
Benzer yaklaşımlar içeren tutum ya da görüş birliği.
anlaşma katsayısı :
Sıralayıcı ölçekle elde edilmiş ölçümler arasindaki uyuşma düzeyi ...
anlaşmazlık :
Karşıt yaklaşımlardan kaynaklanan köklü tutum ya da görüş ayrılığ ...
anlatımlı ölçek :
Sınarları yanıtlayıcı kişilerce onaylanıp yadsınacak olumlu ya da ...
anlayış :
Ansal işlemlerin kendine özgü biçimlenişinden oluşmuş ve yargısal ...
ansal :
An etkinliğinin ürünü olan kavramsal işlevlere ilişkin.
ansıtaç :
Bir görüşme sırasında beliren durumları saptamak ve ilerde anımsa ...
ansıtma :
Bir görüşmede belli soruların olanaklı yanıt seçeneklerinin görüş ...
apaçık içerik :
Bir anlatım ya da yanıtın içerdiği açık ve dış anlam.
aracı değişken :
İki değişken arasında bir ilişkinin kurulmasında ya da bağımsız d ...
araç :
Bilgi üretmek üzere seçilen yordamların öngördüğü işlemleri yerin ...
arakestirim :
İki ucu belli çoğa değerleri dizisine dayanarak bir ara değeri ke ...
aralıklı dizi :
İncelenen değişkene ilişkin gözlem sıklıklarını değer aralıkları ...
aralıklı ölçek :
Nesne ya da özellikleri sıraya dizmekle kalmamayıp bunlar arasınd ...
aralıksız dizi :
İncelenen değişkene ilişkin gözlem sıklıklarını tek tek değerler ...
arantı :
Bir alan araştırmasında görüşmeci olarak kullanılacak kişilerle, ...
araştırma :
Belli yöntem ve yordamlara başvurarak, bir tasarı uyarınca bilims ...
araştırma aşamaları :
Bir alan araştırmasında izlenen varsayım, tasarımlama, açıklama, ...
araştırma evreni :
Bir araştırmada bilgi sağlamak üzere başvurulan ve üzerinde gözle ...
araştırma gideri :
Bir araştırmanın işmen, gereç, zaman vb. bakımlardan gerektirdiği ...
araştırma konusu :
Araştırmada, elde edilecek bilgilerin sınırını çizen kavram çerçe ...