eng

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
acur :
Bakınız: kafes oyma
açık kompozisyon :
(Resim) Betilerin tüm olarak tablo sınırı içine sığmadığı kompozi ...
açıkhava resmi :
(Resim) Konu olarak doğayı gösteren resim.
açıkhavacı :
(Resim) Açıkhava resmi yapan sanatçı.(Resim) Açıkhava resmi yapan ...
açık-koyu :
(Resim) Resimde belirtilecek önemli yerlerin koyu-açık lekeler zı ...
ağaç heykelciliği :
(Heykel) Ağaç tomruğundan heykel yontma işi.
ağaç kaplama :
İnce tahta latalar ile yapılan duvar kaplaması. Mermer benzetleme ...
ağaç oyma :
(Resim) Oymabaskı sanatlarından bir düzbaskı tekniği. Düz yüzeyli ...
ağırlama günü :
(Resim) Bir serginin kamuya açılmadan önce, çağrılanlara gösteril ...
ağtonoz :
(Mimarlık) Gotik mimarlığında kullanılmış, ağ biçiminde parçalı t ...
aıca :
(Resim, Heykel, Mimarlık) Uluslararası Sanat Eleştiricileri Derne ...
ak boya :
(Resim) Süt rengindeki boya. a. bk. kurşun beyazı, çinko beyazı.
akaçlama :
(Mimarlık) Birikmiş suları akaçlar açarak akıtma işi.
akademi :
(Resim, Heykel, Mimarlık) 1. Eski Atina'da Platon'un öğrencilerin ...
akademici :
(Resim, Heykel) Kurallara bağlı resim ya da heykel çalışması yapa ...
akademisel :
(Resim, Heykel) Geleneksel bir görüş içinde yapılmış, kişilikten ...
akım :
(Resim, Heykel, Mimarlık) İlk kez 19. y.y.'ın birinci yarısında b ...
akrolit :
(Heykel) Eski Yunan'da vücut kısmı yıldızlanmış tahtadan baş, el ...
akvatinta :
Bakınız: lekebaskı
Al :
(Resim) Nar çiçeği rengi, alev kırmızısı.
alaca :
(Resim) Resimde, birbiri ile uyuşması düşünülmeden sürülmüş birço ...
alçak kabartma :
(Heykel) Heykel sanatında, yüzeyden dışarı çıkıntısı az olan kaba ...
alçak kemer :
(Mimarlık) Yüksekliği açıklığının yarısından daha küçük olan keme ...
alçı kalıp :
(Heykel) Bir şeyin üzerine alçı dökülerek alınan kalıp. Bu kalıbı ...
alçı kazıma resim :
(Resim) (İtal. : sgraffiare = kazıma) Alçı üzerine yapılan kazıma ...
alem :
(Mimarlık) Minarelerde külâhın tepesine, camilerde de esas kubben ...
alemci :
(Mimarlık) Camilerin kubbelerine, minarelerine alem yapan ve taka ...
alınlık :
(Mimarlık) Yunan ve Roma yapılarının ön yüzlerinde, çatı üçgeni i ...
alınlık tablası :
(Mimarlık) Kemerli pencere ya da kapıların silmeli çerçevelerinin ...
alizarin kırmızısı :
(Resim) bk. kökkırmızısı.
alkazar :
(Mimarlık) Endülüs Araplarından kalma saraylara İspanyolların ver ...
almaçlı düzen :
(Mimarlık) Roman bazilikalarında, ortasahınları yansahınlardan ay ...
altgergi :
(Mimarlık) Çatımakası üçgeninde iki üstbaşlığı alttan birbirine b ...
altınkesit :
Bir doğru parçasının eşit olmayan iki parçaya bölünmesi, öyleki k ...
altlık :
(Heykel) Baş, gövde ya da boy heykellerinin yerden yüksekçe durma ...
amfiprostilos :
(Mimarlık) bk. dört sütunlu.
ampir üslûbu :
(İçmimari) Mısır ve Roma ev eşyalarının biçimlerinden esinlenerek ...
ana duvar :
(Mimarlık) Bir yapının dört bir yönünü çevreleyen kalın dış duvar ...
ana kapı :
(Mimarlık) Bir yapının zengin biçimde süslenmiş, büyük önkapısı.
ana kubbe :
(Mimarlık) Camilerde ayaklar ya da ana duvar üzerindeki kasnağa o ...
ana motif :
(Resim, Heykel, Mimarlık) Bir eserde sık sık tekrarlanarak ona öz ...
ana renk :
(Resim) Sarı, kırmızı ve mavi.
ana yapı :
(Mimarlık) Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakımından g ...
anıt :
(Heykel, Mimarlık) Bir kişi ya da bir olayın anısı için dikilen y ...
anıt-mezar :
(Mimarlık) Görkemli, anıtsal mezar.
anıtsal :
(Resim, Heykel, Mimarlık) Anıta benzer, anıtla ilgili.
anten tapınağı :
(Mimarlık) Ön ve arka yüzünde ikişer sütun bulunan Yunan tapınağı ...
antik :
(Heykel, Mimarlık) İlkçağdaki büyük uygarlıkların, özellikle eski ...
antika :
Eskiden kalma eşya. a. bk. antik.
antikacı :
Eski, sanat değeri olan eşyaları satan kimse.
antikçağ :
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ.
apadana :
(Mimarlık) Pers imparatorlarının saraylarında, tavanı sütunlar üz ...
apsis :
(Mimarlık) Kiliselerde koronun arkasındaki yarım çember tasarlı b ...
apter :
(Heykel, Mimarlık) 1. Kanatsız olarak yapılmış utku heykeli 2. Ya ...
ararenk :
(Resim) Bir tabloda, en açık renk ile en koyu renk arasındaki ort ...
araton :
(Resim) Aynı tonda olmayan iki renk arası renk tonu.
arıkil :
Porselen yapımında kullanılan, içinde alüminyum, silis ve potas b ...
arıtmacılık :
Işık ve gölgenin göze hoş gelen, aldatıcı etkilerini bir yana bır ...
arkosolyum :
(Mimarlık) Katakomplarda ölülerin içine dikine yerleştirildiği du ...
arnavut bacası :
(Mimarlık) Tavan arasının ışık aldığı çatı penceresi. a. bk. dam ...
artizlenimcilik :
(Resim) İzlenimcilerden sonra doğayı yapısal bir kururuluş içine ...
askıçelenk :
(Süsleme) Yaprak, çiçek, meyve örgelerinden yapılan ve iki yanınd ...
Askıya Almak :
(Mimarlık) Alt bölümlerinin onarılması gereken bir yapının üst bö ...
asklepieion :
(Mimarlık) Tıp tanrısı Asklepios adına yapılmış tapınak.
asma kandillik :
(İçmimari) Camilerde kubbelerin kilit taşından ya da yerlerinden ...
asma kat :
(Mimarlık) Bir yapıda iki kat arasında sıkıştırılmış, tavanı alça ...
asmabahçe :
(Mimarlık) Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslarda yapılmış b ...
asmalık :
(İçmimari) Boyaresim asmak için düz yüzey.
astar boyası :
(Resim) Üzerine resim yapılacak bezin yağlıboyayı emmemesi için b ...
aşıboyası :
(Resim) Demir oksidinden yapılan bir tür kırmızı boya.
aşıkyolu :
(Süsleme) 1. Dik köşeli çizgilerin içe ve dışa bükülerek meydana ...
aşk tanrısı :
(Resim, Heykel) Yunanlıların Eros dedikleri tanrı. Resimlerde, ta ...
ateş tapınağı :
(Mimarlık) Zerdüşt dininden olanların ateşe tapmak için kurduklar ...
atmeydanı :
(Mimarlık) Bizanslıların araba ve at koşuları için yaptıkları ala ...
atnalı kemer :
(Mimarlık) Sütunlar üzerine binen bölümü yarım çemberden büyük ke ...
atriyum :
(Mimarlık) Eski Roma evlerinde etrafı odalarla çevrili, üstü açık ...
avlu :
(Mimarlık) Bir yapının ortasında, önünde ya da arkasında duvarlar ...
Ayak :
(Mimarlık) Kemer ve kubbe ağırlığının üzerine bindirildiği sütun ...
ayazma :
(Mimarlık) Bizanslılarda, kentlerin kuşatılmaları sırasında su sı ...
ayça :
(Süsleme) Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki aylı yıldızlı ...
aydınlık :
(Mimarlık) Bir yapının ortasına gelen oda ve diğer bölümlerin ışı ...
ayna :
(Süsleme) Yunan tapınaklarında üçüz yivlerin aralarındaki kare bi ...
aynaduvar :
(Mimarlık) Mimarlıkta çevresi silmeli düz yüzey.
aynalı tonoz :
(Mimarlık) Manastır tonozunun üst bölümünü yatay bir yüzeyle kese ...
aynataşı :
(Mimarlık) Çeşmelerde üzerine musluğun takıldığı taş.
ayrık temel :
(Mimarlık) Bir yapı sağlam arazide ayaklar üzerine oturtulmak ist ...
ayrıntı :
(Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel ya da mimarlık yapıtların ...
ayrıntılı çizim :
Yapı ve döşeme eşyası yapımında temel olacak, ölçüdeki ayrıntılı ...
baba :
(Mimarlık) Mahya kirişini dikey olarak alttan tutan kalın, kare k ...
baca kaşı :
(Mimarlık) Anadolu evlerindeki ocakların duvarındaki öne doğru çı ...
bağdadi :
(Mimarlık) Kalastan duvar dikmelerinin dışa ve içe gelen yüzleri ...
bağlama merteği :
(Mimarlık) Damın tepesinden oluğa kadar uzanan ve üzerlerine kire ...
bağlantı taşları :
(Mimarlık) Bir duvara eklenecek ikinci bir duvarın sağlam bağlanm ...
bağlayıcı tuşlar :
(Resim) Bir tablonun en egemen renginin resim yüzeyinde dolaşan l ...
bahçe mimarlığı :
(Mimarlık) Bahçe yapılacak yerin topografyasına göre durum tasarı ...
bahçeli ev :
(Mimarlık) Tek aile için bahçe içinde kurulmuş, bir ya da iki kat ...
balçık :
(Heykel) Heykelci çamuru. a. bk. kil.
balkon :
(Mimarlık) Giriş katı üstündeki katlarda, yapı bedeni içinde ya d ...
balmumu heykelciliği :
(Heykel) İnsanı canlıymış gibi gösteren balmumu heykeller yapma s ...
baraka :
(Mimarlık) Tek katlı, bodrumu olmayan, genellikle çok yoksul, haf ...