eng

TDK Kimya Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
1,1-difloroetilen :
Bakınız: vinilidin florür
1,2-dimetoksibenzen :
Bakınız: veratrol
1,3,5-trikloro-s-triazine-2,4,6-trione :
Bakınız: trikloroizosiyanürik asit
1,3-bütadien :
Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.
1-hidroksi-2-propanon :
Bakınız: Asetol
1-kloronaftalin :
Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldır ...
2,2,2-trikloroetilalkol :
Bakınız: trikloretanol
2,4,6-triklorofenol :
Formülü C6H2Cl3OH, yoğunluğu 1,675 g/mL, e.n. 61 °C, k.n. 248 °C ...
2-vinil-5-etilpiridin :
Bakınız: Vinil Etil Piridin
3-(alfa-asetonilbenzil)-4-hidroksikumarin :
Bakınız: varfarin
abieninik asit :
Formülü C13H20O2, mol kütlesi 208,2 g olan bir asit.
abiyetik asit :
Formülü, C20H30O2 e.n. 161 °C olan , kolofan ve çam reçinesinden ...
abrodil :
Kimyasal yapısı sodyum monoiyodometan sulfonat olan ve röntgen fi ...
absorban :
Bakınız: soğurucu
absorbans :
Bakınız: soğurum
absorpsiyon cihazı :
Bakınız: soğurma cihazı
absorpsiyon filtreleri :
Bakınız: soğurma süzgeçleri
absorptivite :
Bakınız: soğurganlık
acı badem yağı :
Acı bademden elde edilen yağ. Açık sarı renkte bir sıvı, esas ola ...
açık borusal kolon :
GLC****de durgun fazın, bir destek maddesi filmi üzerine veya kol ...
açısal dispersiyon :
Işının, bir prizma veya optik ağ tarafından yansıtılma veya kırıl ...
açil :
Bir hidroksilin organik bir asitten uzaklaşması ile oluşan kök, g ...
açilleme :
Yer değiştirme yöntemi ile bir açil gurubunun bir moleküle eklenm ...
adamantan :
Formülü C10H16, e.n. 269 °C olan , hidrokarbonlarda iyi çözünen, ...
adezyon :
Farklı molekülleri birarada tutan çekim veya kuvvet.
adi maden kömürü :
İçinde fazla miktarda hidrokarbon içeren uzun alevli kömür.
adlandırma :
Bir bilim dalı için ortak dil oluşturmak üzere tüm öğeler, bileşi ...
adsorplanma :
Katı , sıvı, gaz moleküllerinin, atom veya iyonların katı veya sı ...
adsorplanma ısısı :
Bir bileşiğin bir katı yüzeyinde adsorplanması veya yoğunlaşması ...
adsorplanma kromatografisi :
Durgun fazın çok ince öğütülmüş bir katı olduğu bir ayırma tekniğ ...
adyabatik :
Isı alışverişi olmayan bir değişiklik.
adyabatik sistem :
Çevresi ile ısı dışındaki diğer enerji alışverişlerini yapan, mad ...
Aerosol :
Gaz içerisinde dağılmış ve gazla sarılmış 10 mikrometreden daha k ...
agar agar :
Özellikle Asya denizlerinde yaşayan çeşitli kızıl su yosunlarında ...
agar-agar jeli :
Gelidium türlerinden, Hint ve Pasifik okyanuslarından elde edilen ...
agat :
Formülü SiO2 olan renkli tabakalardan veya bulutlardan oluşmuş ya ...
ağartıcı :
SO2, CL2, H2O2 ve CaCLO2 gibi ağartma görevi yapan yükseltgen ya ...
ağartma :
Doğal katışkıların fiziksel ya da kimyasal aracılarla giderilmesi ...
ağı :
1. Bir organizmayı tedirgin eden ya da öldüren özdek. 2. Bir meta ...
ağılı :
Bir canlı ya da cansız özdek üzerinde ağı etkisi yapan (özdek).
ağır hidrojen :
Bakınız: döteryum
Ağır Metaller :
Görüngeleri karmaşık, renkli tuzlar oluşturan, dönek özellikli, b ...
ağır su :
D2O yapısında hidrojen yerine döteryum içeren su. (molekül ağırlı ...
ağırlık titrimetrisi :
Gravimetrik titrimetri ile eş anlamlı olan bir titrasyon yöntemi.
ağırlıköıçüm :
Özdekleri oluşturan kimi bileşenlerin niceliklerini, özel ayıraçl ...
ağırlıksal çözümleme :
Özdeklerin kimyasal bileşimlerini, ağırlıkölçüm yoluyla nicel ola ...
akaroit reçinesi :
Avustralyada yetişen Xanthorrhoca hastilas ağacından elde edilen ...
Akaryakıt :
Gazyağı, mazot, benzin vb. sıvı yakacaklara verilen genel ad.
akım :
Elektrik yükünün aktarım hızı.
akım denetleci :
Elektrikle ayrışım devresine belirli ve saptanmış akım verebilen ...
akım verimi :
Bir elektrotta gerçekleşen elektrokimyasal değişimin, Faraday yas ...
akım yoğunluğu :
Bir elektrot yüzeyinin birim alanından aktarılan akım.
akım-gerilim eğrisi :
Çeşitli elektrokimyasal yöntemlerde ölçülen akım büyüklüklerinin ...
akımölçer :
Elektrik akımının yeğinliğini ölçen ve ölçeğinde akım büyüklüğünü ...
akımölçümsel eşdeğerleyim :
Polarografi yöntemiyle eşdeğerleyim yapılırken, akım yeğinliğini, ...
akım-potansiyelölçüm :
Çeşitli elektrikle ayrışım işlemlerinde elde edilen akım-gerilim ...
akıntı potansiyeli :
Bir sıvının bir kılcal boru dizgesinden akışı sırasında oluşan po ...
akış :
Akıcı özelliği olan özdek ya da erkenin yer değiştirme olayı.
akış çizgesi :
Bir süreçte, işlemlerin dizisini ve birbirine bağımlılığını göste ...
akış durdurmalı enjeksiyon :
HPLC****de, çözücü akışını geçici şekilde durdurarak, numunenin k ...
akışkan :
Gazlar, sıvılar ve camsı yapılılar gibi akma özelliği gösteren öz ...
akıtaç :
Sıvı aktarımı için kullanılan oylumu belli, ince cam boru.
Akik :
Kimyasal bileşimi SiO2, sertliği 7 olan , çeşitli renklere sahip ...
akkor :
Yüksek sıcaklıkta bulunması nedeniyle, ısı, ışık ya da ikisini bi ...
akma :
Düşük karbonlu çeliklerde görülen ye esneklik sınırına erişildiği ...
akmazlık :
Bir akışkanın çekim ve sürtünme kuvvetleri nedeniyle akma eğilimi ...
akmazlıköıçüm :
Sıvıların akmazlıkları ile bileşimleri ve başka fiziksel özellikl ...
akmazlıkölçer :
Arı sıvı ve çözeltilerin akmazlıklarını, genellikle bir kılcal bo ...
aktarım :
Erke ya da özdeğin bir yerden başka bir yere götürülmesi.
aktif olmayan :
Asimetrik bir karbon atomuna sahip, fakat optikçe aktif olmayan b ...
aktiflenme enerjisi :
Taneciklerin çarpışarak kimyasal tepkimeyi oluşturmaları için ger ...
aktiflenmiş kompleks :
Tepkime oluşumunu incelerken çarpışan taneciklerin birleşmesi içi ...
Aktiflik :
Bir kimyasal dengede yer alan bir türün aktiflik katsayısı ile mo ...
aktiflik giderilmesi :
Kimyasal ve fiziksel yollarla bir katalizör veya bir serumun etki ...
aktiflik katsayısı :
Sayısal değeri, bir çözeltinin iyon şiddetine bağlı birimsiz bir ...
akü asidi :
Akünün enerji üretebilmesi için içine konulan seyreltik sülfürik ...
akümülatör :
Bakınız: akü
akvamarin :
Beril mineralinin, mücevher olarak kullanılan soluk mavi-yeşil re ...
Alaşım :
İki ya da daha çok metalden, kimi durumda da metallerle C,P, Te g ...
alaşım çeliği :
Çeliğin molibden, tungsten, vanadyum, zirkonyum gibi diğer metall ...
alçı :
CaSO4.1/2 H2O ısıtılınca (100-200°C) suyunun 3/4****ünü yitirerek ...
alçı taşı :
CaSO4. 2 H2O 120°C****a dek ısıtılınca suyunun 3/4****ünü yitirer ...
aldehit :
Yapısında -CHO grubu olan organik bileşiklerin genel adı.
aldehitler :
Bir (R) alkil köküne ya da hidrojene bağlanmış, (-CHO) formil kök ...
alev :
Yanma olaylarında, yüksek sıcaklığa ısınmış katı taneciklerin ve ...
alev alan :
Kolayca alev alan.
alev alma noktası :
Maddenin yanmaya başladığı sıcaklık.
alev denemesi :
Bunsen alevi ile yapılan nitel analiz.
alev emisyon spektroskopisi :
Bir analitin karakteristik emisyon spektrumu yaymasını sağlamak i ...
alev fotometrik dedektör :
Kükürt ve fosfor içeren bileşiklerin pirolizi sonucu oluşan soğur ...
alevde iyonlaştırma dedektörü :
Organik bileşiklerin pirolizinden oluşan iyonların iletkenliğine ...
alfa bozunması :
Alfa taneciklerinin yayınladığı radyoaktif bozunma. Bir elementin ...
alfa değerleri :
[ alfa değerleri α ] Özel bir türün derişimi ile bu türün tür ...
alfa demir :
Demirin 906 °C****dan aşağılarda kararlı olan polimorfik şekli.
alfa parçacığı :
x ışınetkin parçalanmada yayımlanan , güçlü yükünleştirici özelli ...
alfa taneciği :
Bazı elementlerin radyoaktif izotoplarının (Ra226, Rn222, Po210, ...
alfa uranyum :
662 °C****a kadar kararlı ve yoğunluğu 19,12 g/mL olan, ortorombi ...
alfiller :
Hem aromatik, hem alifatik yapıya sahip benzil (C6H5COCOC6H5) gib ...
alıkonma süresi :
Numune enjeksiyonu ile analit pikinin dedektöre ulaşması arasında ...
alifatik bileşikler :
Düz ya da dallanmış karbon iskeletinden türemiş olan hidrokarbonl ...