eng

Endüstri İlişkileri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
624 Sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu :
1965-1971 yılları arasında yürürlükte kalan, kamu personelinin ör ...
Absolüte :
Bakınız: mutlak
Absürd :
Bk. Absurt
Absürt :
Anlamsız.
Acenta :
Belirli sınırlar içinde bir başkasına vekalet ederek iş bulmaya, ...
Acil Tedavi :
Gerekli eğitimi almış kişiler tarafından gerekli donanımla yapıla ...
acil yardım :
Bakınız: İlkyardım
Açık Sayım Ve Döküm İlkesi :
Oyların sayımının aleni yapılması.
Açık Toplum :
Toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda tam serbestliğ ...
Açık Yakalılar :
Kravat takan yöneticiler yerine işe rahat gelen kişiler.
Açlık Grevi :
Çalışanların barışçı çözüm yollarının tükendiğine inandıkları dur ...
açlık sınırı :
Bir kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için satın alması gerekl ...
Aday Çırak :
Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce ...
adi ortaklık :
İki veya daha çok kimsenin ortak bir amaca ulaşmak için emeklerin ...
adi şirket :
Bakınız: adi ortaklık
Ağır Sanayi :
Ekonominin ihtiyaç duyduğu temel girdilerin diğer sanayilerin kur ...
Ağır Ve Tehlikeli İşler :
Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğinde yüz elliüç madde halinde s ...
Ağır Ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği :
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla ...
ahlak :
1) Huy, karakter, mizaç, tabiat. 2) İyi vasıflar, güzel huylar, f ...
ajitatör :
Tahrikçi, ortalığı karıştırıcı, kışkırtıcı.
akçalı hak :
Parasal hak.
Akord Ücret :
İşçinin bir kök ücretinin bulunduğu, verimliliğine bağlı olarak b ...
alan çalışması :
Bir olayın veya durumun, içinde yer aldığı bütünlükten koparılmad ...
Âli İktisat Meclisi :
1927-1935 yılları arasında iktisadi gelişmeleri izlemek ve iktisa ...
alkol :
1) Mayalanmış sıvıların damıtılmasıyla elde edilen sıvı madde. 2) ...
Alt İşveren :
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ili ...
amele :
İşçi, emekçi.
Amele Siyanet Cemiyeti :
1921 ilkbaharında İstanbul’da Tramvay Şirketi işçilerine, Türkiye ...
Amele-İ Osmani Cemiyeti :
1894-1895 yıllarında İstanbul’da Tophane Fabrikası’nda gizli olar ...
Amelperver Cemiyeti :
1866’da İstanbul’da kurulmuş Türkiye’nin ilk işçi örgütü olarak k ...
Amme Hizmeti :
Bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrudan doğruya veya böyle ...
ampirik :
Deneme ve gözleme dayanan usul.
Analık İzni :
Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta o ...
analitik :
Tahlili, çözümsel.
Anayasa :
Bir devletin idare şeklini belirleyen ve o devletin temel müesses ...
Anayasa Mahkemesi :
Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet ...
Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar :
a) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ö ...
apriori :
Hiç denemeye dayanmayan, akıl yoluyla bulunan.
ara dinlenmesi :
Çalışma süresinden sayılmayan, günlük çalışma süresinin ortalama ...
arabulucu :
Toplu iş uyuşmazlıklarında uyuşmazlığın çözümü için tarafların ba ...
arabuluculuk :
Toplu iş uyuşmazlıklarında uyuşmazlığın çözümü için başvurulan ba ...
Arabulucunun Çalışma Süresi :
Uyuşmazlığın tespitini takiben görevli makam veya görevli makamın ...
aracı :
Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı görevini yürüten, Türkiye İş K ...
araç :
1) Alet, vasıta, taşıt. 2) Arada bulunan, araya giren, aracı. 3) ...
Asbest :
Ateşe dayanıklı, oldukça yumuşak madeni bir madde.
Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik :
Asbest veya asbestli malzeme ile yapılan çalışmalarda asbest tozu ...
Asgari Gelir Düşüncesi :
Sosyal dışlanma ve uzun süreli işsizlik vb. kalıcı sosyal sorunla ...
Asgari İşçilik Tespit Komisyonu :
Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeterli işçilik tutarının bildirilmiş o ...
asgari ücret :
İş kanunlarının kapsamında olsun veya olmasın işçilerin ekonomik ...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden ...
Asgari Ücret Yönetmeliği :
Asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, komisyonun ...
Asıl İş :
Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş.
Asıl İşveren :
Alt işverene iş veren işveren.
Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi :
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişk ...
Asıl Ücret :
Bakınız: Çıplak Ücret
Asıl-Vekil Teorisi :
Kamuda ve özel sektörde yöneticilerin, işletmenin veya işletme sa ...
Askeri İş Müfettişi :
Nitelikleri, işe giriş sınavları ve çalışma usul ve esasları Mill ...
Askeri İşyeri :
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve H ...
Askerliği Meslek Edinmiş Kişiler :
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup subay ve astsubay rütbesindeki ...
Aşırı İstihdam :
1) Özel sektörde göstermelik olarak gerekenin üstünde yapılan ist ...
Atama :
Tayin etme.
Atölye :
Terzi, marangoz gibi el işleriyle uğraşanların bir arada çalıştık ...
Avans :
İlerde alacağına sayılmak üzere önceden verilen para.
avlu :
Evin veya bir binanın ortasında veya önünde duvarlarla çevrili üs ...
Avrupa Birliği :
Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak 1957 yılında Roma Antlaşması ile ...
Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı :
Avrupa Birliği üyesi devletlerin altı ay süre ile dönüşümlü olara ...
ayı piyasası :
Stratejilerin, fiyatların düşeceği beklentisine dayandırılarak be ...
ayni hak :
Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde doğrudan doğruya egemenlik ...
Ayni Ücret :
Genellikle az gelişmiş ekonomilerde ücretin para ile değil mal ol ...
Ayrımcılık :
Ayırma, dışlama, kısıtlama, veya ırk, renk, cinsiyet, cinsel yöne ...
Bağımlı Çalışan Yabancı :
Gerçek veya tüzel kişiliği haiz veya birden fazla işveren emrinde ...
Bağımsız Çalışan Yabancı :
Başka şahısları istihdam etsin veya etmesin kendi ad ve hesabına ...
bağış :
1) Bağışlamak işi veya biçimi. 2) Bağışlanan şey, hibe, teberru.
Bağlı Kuruluş :
Bakanlıkların hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütm ...
bağlı ortaklık :
Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne ...
Barem :
Ücretli kamu personelinin kıdem ve çalışma koşullarına göre düzen ...
Barışçı Yol :
Toplu iş uyuşmazlıklarında grev-lokavt aşamasına gelinceye kadar ...
Barth Ücret Sistemi :
Garanti saat ücreti olmayan, özellikle işe yeni başlayan ve işe a ...
Baskı Grubu :
Siyasal karar organlarını belirli amaçlar doğrultusunda etkileyip ...
Bedaux Ücret Sistemi :
Kesin iş ölçümü, analitik iş değerlendirmesi ve analitik verim ko ...
Bekleyen İşsizler :
Ücretlerin yüksekliğinden etkilenerek sendikasız kesimdeki işini ...
Belirli Süreli İş Sözleşmesi :
Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya beli ...
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi :
İş ilişkisinin belirli bir süreye bağlanmadığı iş sözleşmesi türü ...
Beşeri Sermaye :
1) İnsanların üretim sürecine daha verimli bir şekilde katılmalar ...
beyaz yakalılar :
İdari pozisyonlarda, ofislerde çalışan işçiler.
Bilanço :
Bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bunların sağla ...
bilgi toplumu :
Bilgi üretim ve akışının, hem birey hem de kurumlar arası ilişkil ...
Bir Yıldan Az Süreli Toplu İş Sözleşmesi :
Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere, bir yı ...
Bireysel İş Hukuku :
İşçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkinin temeli olan iş sözle ...
Birleşme Kararı :
Sendika veya konfederasyonun genel kurulunun üye veya delege tam ...
Birleştirici Müzakere :
Tarafların azami çıkar sağlamak üzere bir anlaşma çerçevesinde iş ...
biyoloji :
Bitki ve hayvanların doğma, büyüme ve üremesi ile ilgili konularl ...
biyolojik :
Biyoloji ile ilgili.
Biyolojik Etkenler :
Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabil ...
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik :
İşçilerin biyolojik etkenlere maruziyetten kaynaklanan veya kayna ...
boğa piyasası :
Stratejilerin, fiyatların yükseleceği beklentisine dayandırılarak ...
Bono :
Bakınız: emre muharrer senet
Bordro :
Ücret veya maaş karşılığı yapılacak ödemeyi ayrı ayrı ve detaylı ...
Boş Kadro :
Bütçeden maaş ve diğer özlük hakları ödemelerinde kullanılan kadr ...
Boulwarism :
İşçi sendikalarına karşı uzlaşmaz bir tutum takınma şekli.