eng

Kimya Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
?-potansiyeli :
Bkz. Zeta potansiyeli
1 Atmosfer Basıncı :
76 cm (760 mm) yüksekliğindeki cıva sütunun uyguladığı basınçtır.
absorbans :
bir numune tarafından absorbe edilen ışığın miktarının ölçüsüdür.
Absorpsiyon spektroskopisi :
sıvının dalga boylarının emilmesine dayanan bir numunenin konsant ...
adlandırma :
Element ve bileşiklerin kimyasal formül veya sembollerle, bazı si ...
adsorpsiyon :
bir kimyasal türün bir yüzeye yapışması.
Aether :
18. ve 19. yüzyılda ışık dalgaları taşıdığına inanılan bir ortam.
Ağ katı :
yinelenen kovalent bağlı atomların bir dizisinden oluşan malzeme.
Ağır Metal :
düşük konsantrasyonlarda toksik olan yoğun bir metal.
akım :
elektrik akış hızı.
akışkan :
sıvılar, gazlar ve plazma dahil uygulanan kayma gerilimi altında ...
aktif taşıma :
moleküllerin veya iyonların düşük konsantrasyonlu bir bölgeden da ...
Aktiflik :
Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğili ...
aktinitler :
Aktinyum (57Ac) elementinden sonra gelen ve 4f orbitallerinin dol ...
aktinyum :
atom numarası 89 olan elementin ismi ve Ac sembolü ile gösterilir ...
aktivasyon enerjisi :
Ea  – kimyasal bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gereken minimum ...
Akut sağlık etkisi :
bir kimyasal maddeye ilk maruz kalmanın neden olduğu etki.
Alaşım :
en az birinin metal olması gereken iki veya daha fazla elemanın b ...
Alev testi :
bir alevdeki emisyon spektrumlarına dayanarak iyonları tanımlamak ...
alfa bozunması :
bir alfa parçacığı veya helyum çekirdeği üreten kendiliğinden rad ...
alfa parçacığı :
İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeğidir.
Alfa radyasyonu :
bir alfa partikülü yayan radyoaktif bozunumdan salınan iyonlaştır ...
Alifatik amino asit :
bir alifatik yan zincire sahip amino asit.
Alifatik bileşik :
düz zincirlere, dal zincirlerine veya aromatik olmayan halkalara ...
alkali metal :
1A grubundaki hidrojen dışındaki metaller.
Alkalilik :
bir çözeltinin bir asidi nötrleştirme yeteneğinin kantitatif bir ...
Alkalin :
pH değeri 7’den büyük olan sulu bir çözelti.
Alken :
bir çift karbon-karbon bağı içeren bir hidrokarbon.
Alkenil grubu :
bir hidrojen atomu bir alken grubundan çıkarıldığında oluşan hidr ...
Alkoksi grubu :
oksijene bağlı bir alkil grubu içeren fonksiyonel grup.
Alkoksit :
bir metal ile reaksiyona girdiğinde bir alkolün hidroksil grubund ...
alkol :
bir hidrokarbona bağlı bir -OH grubu içeren bir madde.
Allotrop :
Fiziksel özellikleri ve kristallerinin uzayda dizilişleri birbiri ...
altın :
sarı renkli geçiş metali sembol  Au ve atom numarası 79’dur.
alüminyum :
atom numarası 13 olan elementin ismi ve Al sembolü ile gösterilir ...
amalgam :
Civanın diğer metaller ile oluşturduğu alaşımlar.
ametal :
Metalik karakter göstermeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki e ...
Amfiprotik :
bir proton veya hidrojen iyonu hem kabul edebilen hem de bağışlay ...
Amfoter oksit :
Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler.
amfoterik :
bir asit veya bir baz olarak etki yapabilen madde.
Amfoterik oksit :
bir tuz ve su üretmek için bir tepkimede bir asit veya baz olarak ...
amorf :
kristal yapıya sahip olmayan bir katıyı tanımlayan terim.
ampirik formül :
bir bileşikteki elementlerin oranını gösteren, ancak bir molekül ...
Amu :
atomik kütle birimi veya bağlanmamış bir karbon-12 atomunun kütle ...
Ana likör :
kristallerin bir kristalizasyon çözeltisinden çıkarılmasından son ...
Analitik Kimya :
Malzemelerin kimyasal bileşimlerini ve bunları incelemek için kul ...
Angstrom :
10 üzeri  -10 metreye eşit uzunluk birimi.
Ani olmayan reaksiyon :
harici çalışmalara girmeden gerçekleşemeyen kimyasal reaksiyon.
Anlamlı sayılar :
Doğru bir şekilde yapılmış ölçümü ifade eden sayılar.
antimon :
Antimon, Latince adı stibium olduğu için sb simgesiyle temsil edi ...
anyon :
Negatif (-) elektrik yükü olan iyon.
Aqua regia :
altın, platin ve paladyum çözme yeteneğine sahip hidroklorik ve n ...
argon :
Argon,  atom numarası 18 olan öğenin adıdır ve Ar simgesiyle tems ...
aril :
halkadan bir hidrojen çıkarıldığında basit bir aromatik halkadan ...
Aromatik bileşik :
bir benzen halkası içeren organik bir molekül.
Arrhenius asit :
suda proton veya hidrojen iyonları oluşturmak için ayrışan türler ...
Arrhenius bazı :
suya eklendiğinde hidroksit iyonlarının sayısını artıran türler.
asidik çözelti :
pH 7.0’dan daha az olan sulu bir çözelti.
Asil gaz :
periyodik tablonun Grup 8’deki elemanı (örneğin, xenon, argon).
Asil gaz çekirdeği :
önceki asil gaz konfigürasyonunun parantez içindeki element sembo ...
Asit :
Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum i ...
Asit anhidrit :
asidik bir çözelti oluşturmak için suyla reaksiyona giren metal o ...
asit ayrışma sabiti :
Ka  – Bir asidin ne kadar güçlü olduğuna dair kantitatif bir ölçü ...
Asit baz titrasyonu :
denklik noktasına ulaşılıncaya kadar bilinen bir konsantrasyonun ...
Asit oksit :
Suda çözündüğünde ortama asit çözeltisi veren ya da baz veya bazi ...
Asit-baz göstergesi :
sulu bir çözeltide hidrojen veya hidroksit iyonlarının konsantras ...
Astatin :
Astatin,  atom numarası 85 olan elementin adıdır ve At sembolü il ...
aşırı doymuş çözelti :
Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çöz ...
Ateş noktası :
bir buharın başlayacağı ve yanmaya devam edeceği en düşük sıcaklı ...
Atmosfer Basıncı :
Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava bas ...
Atom :
bir elementin tanımlayıcı birimi, kimyasal yollarla bölünemez.
atom ağırlığı :
bir elementin ortalama atom kütlesi.
Atom hacmi :
oda sıcaklığında bir elementin bir molü tarafından kapsanan hacim ...
Atom kütlesi :
Bir atomun atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir.
atom numarası :
Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Yada nötr bir atomda ...
Atom yarıçapı :
bir atomun boyutunu tanımlamak için kullanılan değer, genellikle ...
Atom–gram :
Bir mol atomun kütlesidir.
atomik kütle birimi :
Bir karbon (126C) atomunun kütlesinin tam olarak 1/12 sine eşitti ...
ATP :
ATP, adenosin trifosfat molekülünün kısaltmasıdır.
Aufbau yöntemi :
Elektronlar atomik orbitallere enerjileri en düşük olacak şekilde ...
Avogadro kanunu :
Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekü ...
Avogadro sayısı :
126C elementinin 12 gramındaki kesin atom sayısıdır. (6,02.1023 t ...
avogadro yasası :
tüm gazların eşit hacimlerini belirten ilişki, aynı basınç ve sıc ...
Avogadro’nun sayısı :
bir maddenin bir molündeki partiküllerin sayısı; 6.0221 x 10 üzer ...
ayırma :
Karışımı oluşturan maddeleri fiziksel yöntemlerle ayrıştırma.
Ayırtedici özellik :
Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik
ayrımsal damıtma :
Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktala ...
Ayrımsal kristallendirme :
Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından yararl ...
Ayrışma reaksiyonu :
tek bir reaktifin iki veya daha fazla ürün verdiği kimyasal reaks ...
azeotrop :
damıtıldığında kimyasal bileşimini koruyan bir çözelti.
Azimut kuantum sayısı :
bir yörüngesinin şeklini belirleyen, bir elektronun açısal moment ...
azot :
Azot,  atom numarası 7 olan elementin adıdır ve N sembolü ile tem ...