eng

Sosyal Politika Kavramları Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Aktif İşgücü Piyasası Politikaları :
İşgücü piyasalarındaki işleyiş bozukluklarını iyileştiren, meslek ...
aktif nüfus :
Nüfusun 15-64 yaşları arasındaki kısmıdır.
arızi işsizlik :
İnsanların bir işten ya da meslekten diğerine geçişleri sırasında ...
asgari ücret :
Ücretli çalışanların yaşamlarını insan onuruna yaraşır biçimde sü ...
Ayrımcılık :
Bir kişiye ya da sosyal gruba, dini inancı, siyasi görüşü, etnik ...
Bağımlı Nüfus :
Nüfusun 0-14 yaş aralığındaki ve 65 yaş üzerinde kalan kısmıdır.
Beşeri Sermaye :
Bireylerin bilgi, yetenek ve tecrübelerinin bileşiminden oluşan v ...
bilgi toplumu :
Teknolojinin bireysel, sosyal ve profesyonel aktivitelerde yaygın ...
Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı :
Erkek ve kadın kazançları arasındaki farkın erkek kazancının yüzd ...
Çalışan :
Ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsi ...
çocuk :
Yaşı 0 ile 18 arasında bulunan kişidir.
Engelli :
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, r ...
esnek çalışma :
İşverenin ve çalışanın toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdi gibi ...
Eşit İşe Eşit Ücret Ödeme İlkesi :
Aynı işyerinde, aynı değerde işleri, aynı verimle görenlerin ücre ...
fırsat eşitliği :
Eğitim, istihdam, terfi, temel haklar, kaynak dağılımı ve diğer a ...
Gelir Dağılımı :
Bir ülkenin toplam gayri safi yurtiçi hasılasının, o ülkede yaşay ...
Genç :
Yaşı 15 ile 29 arasında bulunan kişidir. 15-24 şeklinde de kullan ...
gizli işsizlik :
Herhangi bir işyerinde ya da sektörde bir miktar işgücü üretimden ...
göçmen :
Mülteci tanımında bulunan nedenlerin dışında, çoğu zaman ekonomik ...
göreli yoksulluk :
İçinde yaşanılan toplum tarafından makul olarak nitelendirilen ya ...
hanehalkı :
Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta ...
Hayat Boyu Öğrenme :
Kişisel veya mesleki amaçlara yönelik olarak, içsel bir motivasyo ...
İnsan Onuruna Yaraşır İş :
Adil düzeyde gelir, iş güvenliği ve sosyal koruma sağlayan; çalış ...
İstihdam Edilebilirlik :
Bir insanın mevcut bilgi, yetenek ve tecrübesi ile iş bulabilme v ...
iş gücü :
Ha^lihazırda istihdam edilen veya iş arayan insanların tamamıdır.
İş Güvenliği Ve Sağlığı :
İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebi ...
işgücüne katılım oranı :
Ha^lihazırda istihdam edilen veya iş arayan insanların kurumsal o ...
işsiz :
Belirli bir referans dönemi içinde istihdamda olmayan, iş aramak ...
işsizlik :
Belirli bir meka^nda ve belirli bir zaman dilimi içinde, cari ücr ...
Kaçak Göçmen :
Gittikleri ülkenin otoritelerine kendilerini bildirmeden veya izn ...
Kayıtdışı İstihdam :
Niteliği itibarıyla resmi kayda tabi işlerde çalışarak istihdama ...
Kayıtdışı Sektörde İstihdam :
Resmi bir kaydı ve tüzel kişiliği olmayan, üretiminin en azından ...
Kent :
İdari statüsüne bakılmaksızın 20.001 ve daha fazla nüfusu bulunan ...
kentleşme :
Bir ülkede kent sayısının (kapsanan toplam kentsel alan artarak) ...
Kır :
İdari statüsüne bakılmaksızın 20.000 ve daha az nüfusu bulunan ye ...
kırılganlık :
Bireylerin, hanehalklarının ve sosyal grupların gelecekte yoksull ...
konjonktürel işsizlik :
Ekonominin küçülme dönemlerinde üretim hacminin daralmasının işgü ...
Kronik Yoksulluk :
Bir kişi, hanehalkı ya da topluluğun maruz kaldığı yoksulluğun uz ...
Kurumsal Kapasite :
Genel anlamıyla bir kurumun istediği çıktıları üretebilme kapasit ...
Memnuniyet :
İhtiyaçların ve isteklerin karşılanmasından doğan tatmin duygusud ...
Mesleki Hareketlilik :
Çalışılan iş ya da meslek bırakılarak, yeni bir iş ya da meslekte ...
Mevsimsel İşsizlik :
Belli ekonomik aktivitelerin gerektirdiği işgücü ihtiyacının mevs ...
mutlak yoksulluk :
Yalnızca yaşamaları için gerekli olan asgari düzeydeki barınma, g ...
mutluluk :
Acı, keder ve ızdırabın yokluğu ve bunların yerine sevinç, neşe v ...
mülteci :
Ülkesinde dil, din, ırk, etnik köken, siyasal düşünce ya da sosya ...
Özel İhtimam/İlgi/Politika Gerektiren Sosyal Gruplar :
Toplumun çoğunluğunun sahip olduğu siyasi, ekonomik ve sosyal hak ...
refah :
İnsanlara rahat, sağlıklı ve güvenli bir hayat temin edebilecek ç ...
sığınmacı :
Ülkesinde dil, din, ırk, etnik köken, siyasal düşünce ya da sosya ...
Sosyal Bütünleşme :
Tüm bireylerin ırk, cinsiyet, dil ve din farkı gözetilmeksizin ha ...
Sosyal Dayanışma :
Bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki yakınlaştırıcı bağlar ve ...
Sosyal Dışlanma :
Bireyin toplumla bütünleşmesini sağlayan medeni, siyasi, ekonomik ...
Sosyal Esenlendirme/Rehabilitasyon :
Hedeflenen bir topluluğun sosyal (ve ekonomik) yeterliliğin artır ...
Sosyal Gelir :
Yeterli bir gelir güvencesi bulunmayanların yaşamları boyunca sür ...
Sosyal Girişimcilik :
Toplumsal bir problemin çözümü için yeni bir ürün/hizmet, süreç y ...
Sosyal Güvenlik :
Hastalık, işsizlik, yaşlılık ve ölüm gibi risklerin doğrudan bire ...
Sosyal İçerme :
Bireylerin, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata ve kamu hizmetler ...
sosyal kalkınma :
Kalkınmanın; sürdürülebilir, farklı toplum kesimleri için eşit ve ...
Sosyal Koruma :
Hastalık, doğum, engellilik, yaşlılık, işsizlik, ekonomik kriz ve ...
Sosyal Politika :
Bir ülkede yaşayan tüm bireyler için, özellikle de ayrıca bakıma ...
Sosyal Sermaye :
Bir grubun üyeleri tarafından benimsenen, grubun ortak amaçları i ...
Sosyal Uyum :
Bir toplumun tüm sosyal gruplarında tanınma, aidiyet, da^hil olma ...
sürdürülebilir kalkınma :
Kalkınma sürecinde insan ihtiyaçları için kullanılan kaynakların, ...
sürdürülebilirlik :
Mevcut sistem çerçevesinde belirli bir durum ya da sürecin devam ...
teknolojik işsizlik :
Emek yoğun üretim metotlarından sermaye yoğun üretim metotlarına ...
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği :
Kadın ve erkeğin toplumsal ve özel hayatın her alanında eşit şeki ...
Toplumsal/Sosyal Baskı :
Bireyin doğuştan getirdiği özellikleri, ait olduğu kültürün gelen ...
Yapısal İşsizlik :
İşgücü arzının bilgi, yetenek, tecrübe, meslek ve coğrafi dağılım ...
Yaşam Kalitesi :
İnsanların ve toplumların, gelir düzeylerinin, iş kalitelerinin, ...
Yaşlı :
65 yaşın üzerindeki kişilerdir.
Yoksulluk :
Gıda, temiz içme suyu, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel insan ...
Yönetişim :
Karar verme ve bu kararları uygulama süreçlerine ilgili paydaşlar ...