eng

Genetik Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açık Okuma Çerçevesi :
Bir genin asıl kodlayan bölgesidir. Normalde okuma çerçevesini bo ...
Ailevi Kanser :
Kanserin nedeninin genetik yatkınlık olması durumudur. Tüm kanser ...
Akrosentrik :
Akrosentrik kromozomlar, kromozomun kısa (p) kolu çok kısa hatta ...
Allel :
(İng. allelomorph) Bir genin anneden ve babadan gelen alternatif ...
Allel Özgün Melezleme :
ASO, PZR ve jel elektroforezi kullanarak aranan mutasyonun varlığ ...
Allelik Dışlama :
Bir genin iki allelinden yalnızca birisi ile ifade edilmesi, diğe ...
Allelik Heterojenite :
Allelik çeşitlilik, tek bir gen lokusundaki farklı mutasyonlar so ...
Alternatif Kırpılma :
Tek bir gen kodlayan genin farklı mRNA kırpılmaları ve sonucunda ...
amplifikasyon :
(Lat. amplificãtiõ) Ontogeni ve filogenide yapısal ve görevsel ko ...
anafaz :
Mayoz veya mitoz bölünme sırasında görülen kromozomların ayrılıp ...
Anafaz lag :
Anafazda geç kalma, mayoz bölünmenin anafaz evresinde birinci mit ...
anlamsız mutasyon :
Erken “dur” kodonu oluşturup protein sentezini sonlandıran mutasy ...
Anlatım Vektörleri :
Bir geni ya da DNA parçasını, bir hücreye vermek için kullanılan ...
annealing :
Primerlerin DNA’nın açılmış sarmal yapısında, eşleniği olan bölge ...
Anozomi :
Kromozom setinde kardeş kromatidlerden ikisinin de olmadığı durum ...
Anöploid :
Diploid sayıdaki artış ya da eksilmelerdir. Hücre bölünmesi sıras ...
antikodon :
mRNA da bir kodona karşılık gelen 3 bazın, tRNA üzerindeki eşleni ...
Antisens RNA :
(Lat. anti+sensus) mRNA’yı engellemek için aktarılır. Genetik KO ...
Antisipasyon :
(Lat. anticipãtiõ) Bazı genetik hastalıkların yeni kuşaklarda dah ...
asentrik :
Sentromeri olmayan kromozomlara verilen addır. Hücre bölünmesi sı ...
Aso :
Allel spesifik oligonukleotidler, tek baz değişimlerinin belirlen ...
Bağlantı Analizi :
(Lat. linchinus+aticum) Bağlantı analizlerinde bir hastalığın bil ...
Bağlantı Eşitsizliği :
Genetikte iki veya daha fazla lokusun alellerin rastgele olmayan ...
Bakteriofaj :
(Lat. bacterio+phage) Bakterileri enfekte eden bir çeşit virus. G ...
Barr cisimciği :
Somatik dişi hücrelerindeki inaktif X kromozomuna verilen addır. ...
Baskın Negatif Mutasyon :
Antimorfik mutasyonlar, sonucunda oluşan ürün yabani tip gen ürün ...
başlangıç kodonu :
Santral dogma DNA üzerinden bir genden RNA ara molekülü kullanıla ...
baz çifti :
Birbirine ters doğrultudaki DNA veya RNA zinciri üzerinde bulunan ...
Bioinformatik :
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin, tıp ve biyoloji alanında ...
cap :
mRNA dizinin 5’ ucunda bulunan kimyasal grup.
CAT kutusu (CAAT) :
Yazılımın başangıç noktasından 75-80 nükleotid yukarıda bulunan C ...
C-bantlama :
Sentromer bantlama, heterokromatin bölgelerin analizi için kullan ...
cDNA :
Tamamlayıcı DNA, ters transkriptaz ve DNA polimeraz enzimleri kul ...
cDNA Kütüphanesi :
Belirli bir türe, belirli bir dokuya ya da hücreye ait tüm RNA’nı ...
CGH Mikrodizilim :
Karşılatırmalı Genomik Hibridizasyon, temeli FISH’e dayanan, fark ...
CNV :
Kopya sayısı değişiklikleri, genomdaki yapısal değişikliklerdir. ...
CpG adacığı :
CG adaları, genomda sitozin ve guanin sıralı ikilisin sıklıkla bu ...
çerçeve kayması mutasyonu :
Delesyon ya da insersiyonlar sonucu oluşan ve translasyonda okuma ...
Çift Vuruş Hipotezi :
Knudson Hipotezi, tümor baskılayıcı genlerin kansere yol açması i ...
delesyon :
Kromozomun bir parçasının kopup kaybolmasıyla meydana gelen kromo ...
denatürasyon :
Protein ya da nükleik asidlerin ikincil ve üçüncül yapılarını kuv ...
Derin Dizileme :
Yeni nesil dizileme teknolojileri ya da yüksek çözünürlüklü dizil ...
dHPLC :
Denature edici yüksek performanslı sıvı kromatografi, HPLC tekniğ ...
Dideoksi “Sanger” Dizileme :
Yöntemin temeli DNA replikasyonuna ve modifiye dideoksinükleotidl ...
Dinamik Mutasyon :
İki-üç ya da dörtlü nükleotid tekrar dizilerinin tekrar sayıların ...
Diploid :
2n (2 x n) sayıda kromozom içerme durumu.
disentrik :
Disentrik kromozomlar, iki sentromeri olan anormal kromozomlardır ...
Dna :
Deoksiribonükleik asid, RNA virüsleri hariç bilinen bütün canlı o ...
DNA Metilaz :
DNA metilasyonu omurgalılarda çoğunlukla CpG adalarında meydana g ...
DNA Mikrodizilim :
DNA mikroçip, DNA çip, gen çip, genom çip, genellikle herbiri bir ...
DNA Parmak Izi :
Her insanın kendine özgü olan genomu içindeki, oldukça değişken b ...
DNA polimeraz :
DNA ipliğine deosiribonukletoidlerin eklenmesini sağlayan enzim. ...
DNaz :
Deoksiribonukleaz, DNA’ daki fosfodiester bağlarını kesen ve DNA’ ...
Dominat Gen :
(Lat. dominans) Baskın gen, gen ve alleller arasındaki ilişki son ...
Double Minute :
Kromozom harici küçük DNA parçacıklardır. Kanser gelişimi esnasın ...
Dozaj Kompansasyonu :
Memelilerde X-inaktivasyonunun sonuçlarından birisidir. X-inaktiv ...
Dur Kodonu :
mRNA üzerinde bulunan ve hiçbir aminoasite karşılık gelmeyen, rib ...
Ektopik Gen Anlatımı :
(Lat. ektopios) Bir genin organizmada normalde ifade edildiği yer ...
ekzon :
İntronlar çıktıktan sonra geride kalan ve birleşen RNA dizi parça ...
elektroforez :
(Yun. electrum+phoresis) Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayr ...
elektroporasyon :
Dışarıdan uygulanan elektrik alana bağlı olarak hücre plazma memb ...
Endoreduplikasyon :
(İng. endo+re+duplication) Çekirdekteki genomun, hücre bölünmesi ...
Enhancer :
(Lat. inaltare) İlerletici, bir gen ya da gen bölgesinin yazılımı ...
epigenetik :
DNA üzerinde meydana gelen, kalıcı olmayan ve gen anlatımını etki ...
fenokopi :
(Lat. phainõ+copia) Ortam koşulları etkisiyle, bir organizmanın d ...
fenotip :
(Yun. phainõ +type) Bir organizmanın genetik yapısına bağlı olara ...
FISH :
(İng. Fluorescense In Situ Hybridization), moleküler sitogenetik ...
fiziksel harita :
Genlerin fiziksel yapılarını, kesin olarak ortaya koyabilmek amac ...
Fonksiyon Kaybına Yol Açan Mutasyonlar :
Amorfik mutasyonlar, sonucu ürünlerin iş yapma kabiliyeti ya düşe ...
Fonksiyon Kazandıran Mutasyonlar :
Neomorfik mutasyonlar, sonucu genin ürünü yeni ve anormal bir gör ...
Fonksiyonel Klonlama :
Tek gen hastalıklarında bir genin kodlanmasında ya da kontrol zin ...
Frajil Bölge :
(Lat. fragilis) Kırılgan bölgeler, hücreler strese girdiklerinde, ...
gamet :
(Yun. gametes) Tek bir kromozom takımı (n) içeren eşey ya da ürem ...
Gardiyan Genler :
“Housekeeping” gen, bir hücrenin normal yaşamsal fonksiyonlarını ...
G-bantlama :
Giemsa bantlama, karyotipleme analizi için kondanse kromozomların ...
Gen :
(Lat. geneã) Anlamlı bir RNA ve proteine dönüşen kalıtım ünitesi.
gen lokusu :
Bir genin veya DNA dizinin kromozom üzerinde bulunduğu yere veril ...
Gen Sıklığı :
Allel sıklığı, bir popülasyonda bir gen varyantının o allel için ...
Gen Ürünü :
Bir genin ifadesi sonucu oluşan fonksiyonel RNA ve protein gibi m ...
genetik :
(Lat. genesis) Kalıtım bilimi, genlerin yapısını, görevini ve bir ...
Genetik “Knock-Out”/”Knock-İn” :
KO, bir organizmadaki bir genin işlevsiz hale getirilmesini sağla ...
genetik haritalama :
Genlerin kromozomlar üzerinde bulunduğu yerlerin (lokus) gösteril ...
Genetik Heterojenite :
Genetik çeşitlilik, aynı veya benzer fenotiplerin ortaya çıkmasın ...
Genetik letal :
(Lat. letum+ãlis) Etkilenen bireyin üremesini engelleyen hastalık ...
Genokopi :
Aynı fenotipik özelliği gösteren kalıtsal bir karakterin veya has ...
genom :
(Lat. geneã+ome) Bir organizmanın tüm kalıtsal bilgisi, genetik b ...
Genomik :
Herhangi bir canlının bütün yapısal ve işlevsel fonksiyonlarını k ...
Genomik DNA Kütüphanesi :
İstenen tüm DNA parçalarını içeren klon topluluğuna DNA kütüphane ...
Genomik İmprinting :
Genomik iz, bazı alleller yalnızca köken aldıkları ebeveyne göre ...
Genomik İnstabilite :
(Lat. stabilitas ) Genomik kararsızlık, normalde her türün sabit ...
Gerçek Zamanlı PZR :
Floresan işretleyiciler kullanılarak, gerçek zamanlı olarak DNA y ...
Germline Mozaisizm :
Gonadal mozaiklik, mozaik durumun sadece gonozomlarda (ovum veya ...
Gonozomal Kromozom :
Cinsiyet kromozomları olarak bilinmektedir. Erkeklerde XY, dişile ...
hac :
İnsan yapay komozomları, mikrokromozomlar, yaklaşık 6-10 megabaz ...
halka kromozom :
Kromozomun uçlarından bir parçasının kopup, daha sonra halka şekl ...
Haploid :
n (23) sayıda kromozom içerme durumu.
Haplotip :
(Lat. haplous+eidos) Kromozomlar üzerinde birbirine yakın ve birl ...
Hemizigot :
(Lat. hemi+zugõtos) Diploid bir organizmada, allerden biri siline ...
heterokromatin :
Farklı varyasyonlar halinde olabilen, kromatinin daha sıkı katlan ...
Heterozigosite Kaybı :
LOH, inaktif olarak kalıtılmış bir allele sahipken, normal olan d ...