eng

Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
a`şâr :
(Öşr'ün çoğulu) ondalık.
a`zâ :
(uzv'un çoğulu) üye.
a`zamî :
en yüksek, en büyük, en çok.
aciz :
ödeme güçsüzlüğü. ~ hâli: ödeyemezlik. ~ vesikası: ödeme güçsüzlü ...
âciz :
ödeme güçsüzlüğü. ~ hâli: ödeyemezlik. ~ vesikası: ödeme güçsüzlü ...
açığa vurma :
Bakınız: ızhâr
açım :
Bakınız: şerh
açımlamak :
Bakınız: Şerhetmek
âdâb :
Bakınız: aktöre
âdâb-ı muaşeret :
Bakınız: Muaşeret Adabı
Adalet :
Bakınız: tüze
addetmek :
Bakınız: saymak
adem :
Bakınız: yokluk
adem i.. :
1. ...sizlik: adem i mes'ûliyyet =sorumsuzluk. 2. ...mezlik: adem ...
âdet :
Bakınız: görenek
âdî :
bayağı. ~ kefalet : bayağı boyunluluk. ~ şirket : bayağı ortaklık ...
adlî :
Bakınız: tüzel
Adliyye Vekâleti :
Bakınız: tüze bakanlığı
af (afiv) :
yarlıgama, bağışlama.
âhar :
başka, başkası.
Ahfâd :
torunlar (hafîd'in çoğulu).
ahkâm :
hükm'ün çoğulu.
ahlâf :
halef'in çoğulu. bk. halef
ahlak :
Bakınız: sağtöre
ahvâl-i şahsiyye :
kişisel durumlar, kişi durumları. ~ sicilli: kişiler kütüğü, kişi ...
ahz ü i`tâ :
alışveriş, alavere.
ahz ü kabz :
Bakınız: alış
âidât :
Bakınız: ödenti
âile malları ortaklığı :
âile şirket -i emvâli.
âile şirket-i emvâli :
âile malları ortaklığı. hisse-i temettü' şartiyle ~ : kazanç payl ...
akalliyyet :
Bakınız: azınlık
akça :
para (bk. nakid).
akdî :
sözleşimsel, sözleşmeli.
akdin in`ikadı :
Bakınız: sözleşmenin kuruluşu
Akıl :
Bakınız: us
akid :
sözleşme (Eski Roma töresindeki ?contractus? ile ?pactum? ayırımı ...
akit :
sözleşme (Eski Roma töresindeki ?contractus? ile ?pactum? ayırımı ...
aklama :
(derneklerde) ibrâ.
aksâtâ :
Bakınız: ahz u i'ta
aksü`l-amel :
Bakınız: tepki
aktöre :
Bakınız: âdâb
ala, alış, alma :
tesellüm, kabz, ahz ü kabz.
alacağı geçiren :
Bakınız: alacağı temlîk eden
alacağı temellük eden :
Bakınız: alacak geçirilen
alacağı temlîk eden :
Bakınız: alacağı geçiren
alacağın geçirilmesi :
alacağın temlîki.
alacağın temliki :
Bakınız: alacağın geçirilmesi
alacak geçirilen :
Bakınız: alacağı temellük eden
alâka :
Bakınız: ilgi
alâkadar :
Bakınız: ilgili
alavere, alışveriş :
1. ahz ü i'tâ. 2. muâmelât.
aldatma :
Bakınız: hîle
ale`l-âde :
olağan, bayağı.
alenî :
açık. ~ mükâfat va'di: bk. mükâfat i'lânı, mükâfâtlı müsabaka i'l ...
aleniyyet :
Bakınız: açıklık
âlet :
Bakınız: aygıt
alıkoma hakkı :
Bakınız: hapis hakkı
alım :
iştirâ. ~ hakkı: iştirâ hakkı.
Amaç :
Bakınız: maksad
amaçlama :
Bakınız: kasd
amaçlamak :
Bakınız: Kasdetmek
amaçlayarak :
kasden, kasdî olarak.
ambar :
ardiyye. ~ sözleşmesi: ardiyye mukavelesi.
Amel :
Bakınız: iş
amele :
Bakınız: işçi
amil :
Bakınız: etken
âmir :
1. buyurucu, buyuran. 2. üst.
âmme :
kamu. ~ hakları: kamu hakları. ~ hukuku: kamu töresi. ~ hükmî şah ...
an`ane :
Bakınız: gelenek
an`anevî :
Bakınız: geleneksel
ana baba :
Bakınız: ebeveyn
ana-akça :
sermâye (bk. baş-akça).
analık :
evlâd edinen (bk. çocuk edinen).
and :
yemîn. ~ içmek: yemîn etmek.
anık :
hâzır. ~ bulunmayan: gaib.
anıklar arasında :
hâzırlar arasında.
anlaşmazlık :
İhtilaf, niza, münazaa (bk. çekişme).
apaçık :
Bakınız: âşikâr
aranç :
da'vâ (bk. dilem). ~ konusu: müddeâ bih. ~ yöneltilme yetkisi: pa ...
aranççı :
da'vâcı (bk. dilemci).
arançlı :
davalı (bk. dilemli).
arazî :
(arz'ın çoğulu) 1) toprak. 2) yer parçası (Grundstück).
ardıllık :
halefiyyet, istihlâf.
ardiyye :
ambar. ~ mukavelesi: ambar sözleşmesi.
arıtım,arıtma :
Bakınız: tasfiye
arıtmak :
tasfiye etmek.
âriyyet :
iğreti. ~ akdi: iğreti sözleşmesi. ~ alan: iğreti alan. ~ veren: ...
Armağan :
Bakınız: hediyye
art boyunlu :
Bakınız: kefîle kefîl
artan, artık :
bakıyye (bk. kalan).
artırma :
Bakınız: müzâyede
arzetmek :
Bakınız: sunmak
arz-ı hâl :
Bakınız: dilekçe
arzû :
dilek. ~ şartı: dilek koşulu (Wollensbedingung, condition puremen ...
arzuhal :
Bakınız: arz-ı hal
âsâr-ı atîka :
Bakınız: eski yapıtlar
asgarî :
en az, en aşağı.
asıllar :
usûl (bk. kökler).
asliyye mahkemesi :
Bakınız: ilk yargılık
aşılanma :
intifa'. ~ hakkı: intifa' hakkı.