eng

TDK Fizik Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
acun :
İnsanın bildiği tüm varlıklar, uzay, zaman, kuvvet, alan vb. kavr ...
açık çevrim :
Üreteç ve iletkenlerden oluşan uçları kapanmamış elektrik çevrimi ...
açıklık açısı :
Bir mercek yüzeyinin etkin çapının odak uzaklığına oranı.
açılım :
Bir eksicik demetinin elektriksel itişme yüzünden genişlemesi.
açıölçer :
Açı ölçmede ve çizmede kullanılan bölmeli araç.
açısal büyütme :
Bir nesnenin ışıksal bir araçtan bakıldığında görünüm açısının, ç ...
açısal devinirlik :
Dönme eylemsizliği ile açısal hızın çarpımı olan yönleçsel niceli ...
açısal hız :
Radyan/sn. olarak ölçülen açısal yerdeğişim hızı.
açısal itki :
Bir dizgeye uygulanan döngünün zamana göre tümlevi. Bu nicelik öz ...
açısal ivme :
Açısal hızın raydan/sn2 ile ölçülen değişim hızı.
açısal sıklık :
Bir eksen çevresinde dolanan özdeksel bir nesnenin birim zamandak ...
açısal ucaylanım :
Ucaylanım yönlecinin bir özek çevresinde döndüğü salınım.
ağdalı :
1. Akışkanlığı az olan sıvı ya da uçun halinin niteliği. 2. Bir s ...
ağdalı akış :
Akışkanın katmanları arasındaki sürtünme kuvveti yüzünden katmanl ...
ağdalık :
Bir akışkanın katmanları arasındaki iç sürtünmeden kaynaklanan ve ...
ağdalık katsayısı :
Ağdalı akışta, akışkan katmanların bağıl hızı ile teğetsel kuvvet ...
ağdalıkölçer :
Sıvı ya da uçun halindeki bir akışkanın ağdalık katsayısını ölçme ...
ağıncık :
Ağınım erkesi nicemi niteliğinde olduğu varsayılan, bugüne dek gö ...
ağınım :
Etkileşen iki kütlenin tutarları ile doğru, aralarındaki uzaklığı ...
ağınım değişmezi :
Evrensel ağınım yasasının uzbilimsel yazımına giren evrensel deği ...
ağır evren ışınları :
Evren'in derinliklerinden kaynaklanan ve ağır öğecik çekirdekleri ...
ağır önelcik :
Ağır hidrojenin bir önelcik ve bir ılıncıktan oluşan çekirdeği.
ağırlık :
Bir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile ...
ağırlık özeği :
Bir cismin bütün ağırlığının toplandığı varsayılan nokta cisim bu ...
ağırlıklı ortalama :
Bir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini k ...
ağırlıksızlık :
Bir nesneye etkiyen ağınım çekiminin karşılanması sonucu o nesnen ...
ak ışık :
Görünür izgenin tüm renklerinin, doğal ışıktaki yeğinlikleri ölçü ...
ak ışınım :
Mondan kırmızıya değin tüm görünür renklerden sürekli izge veren ...
akı :
Bir alan içinde bulunan bir yüzeyin yüzey yönleci ile alan yönlec ...
akı yoğunluğu :
Birim yüzeyden geçen yönleçsel bir niceliğin toplam alan çizgiler ...
akım :
Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerler ...
akım sarmalı :
Bakınız: sarmal
akım yeğinliği :
Bir çevrim boyunca birim zamanda akan yüklerin ampere olarak tuta ...
akım yoğunluğu :
1. Üşerçözüşümde üşeklerin birim yüzeyi başına düşen akım. 2. Bir ...
akımmıknatıslık :
Elektrik akımlarının mıknatıssal özelliklerini ve uygulamalarını ...
akımmıknatıssaı birimler :
Birim mıknatıssal ucayın tanımına dayanan ogs elektrik birim dizg ...
akımmıknatıssal irkilim :
Bir elektrik çevriminden geçen mıknatıssal akıyı değiştirerek bu ...
akımmıknatıssal izge :
Dalga boyları birkaç milimetre ile birkaç bin metre aralığında ol ...
akımölçer :
Bir elektrik akımının yeğinliğini ölçmeye yarayan aygıt. anlamdaş ...
akıölçer :
Bir çevrimim toplam mıknatıssal akışım ölçen aygıt.
akış çizeneği :
Bir akışkanın bütün akım çizgilerinin oluşturduğu çizenek.
akış erkili :
Bir kılcal borudan ya da bir zardan basınç altında akan bir savın ...
akış gerginliği :
Akma noktasındaki gerginlik. Bu gerginliği aşmayan bir dış kuvvet ...
akış noktası :
Zorlama - zorlanma eğrisi üzerinde özdegin zorlama etkisiyle kend ...
akışbilim :
Özdeğin akıcılığı ile ilgili ağdalık, esneklik, yoğrulabilirlik g ...
akışkan :
Belirli bir biçimi olmayan, kuvvet etkisinde oylumu, değişmeyen a ...
akışkan sürtünmesi :
Bir, işlergenin devinen yüzeyleri arasında kalan ince yağ yaygısı ...
akışkanlar işleybilimi :
Akışkanların işleysel özelliklerini inceleyen doğabilim dalı.
akışölçer :
Bir borudan akan bir akışkanın toplam tutarını ölçen aygıt.
akkor :
Yüksek sıcaklık etkisi ile ışıklı duruma giren cisimlerin özelliğ ...
aktarım :
Erkeyi ya da devinimi bir yerden başka bir yere geçirme.
aktinyum dizisi :
Doğal aşımetkin dizilerde aktinyum (öğecik sayısı 89) ile başlayı ...
alan yeğinliği :
Elektriksel, mıknatıssal ya da ağınımsal alanın bir noktasındaki ...
Alaşım :
İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu oluşan katı ...
alçak sıklık :
30-300 KHz sıklık aralığında bulunan, genellikle akımmıknatıssal ...
alev izgesi :
Alevde uçun durumuna geçen bir özdeğin izgesi.
alfa ışınları :
Kimi ışımetkin öğelerce salman, artı iki birim yüklü helyum çekir ...
alfa parçacığı :
Eksiciklerini yitirmiş, helyum öğeciği çekirdeği.
algı :
Dış dünyanın duyusal etkilemelerinin bilinçte uyardığı izlenimler ...
algıç :
Yüklü parçacıkların ya da ışılcıkların içinden geçerken oluşturdu ...
algılama :
1. Bir telsiz alıcısında, gelen bir elektriksel imlemin kiplendiğ ...
alıcı :
1. Bir telefon çevrimindeki kiplenik akımları ses dalgasına dönüş ...
alıcı uyarga :
Akımmıknatıssal dalgalann algılanmasında kullanılan, çoğu iki ucu ...
alım :
Bir elektrik çevriminin celisinin (dalga direncinin) tersi
alınganlık :
1. Bir özdeğin mıknatıslanma yeğinliğinin mıknatıslama kuvvetine ...
alkım :
Bakınız: izge
altdüzey :
Bir öğecik eksiciklerinin alt nicem durumları ya da alt erke düze ...
altgeçirim :
Belli bir sınırın altındaki bütün sıklıkların geçirilerek bu sını ...
altgeçirim süzgeci :
Belli bir sıklığın altındaki titreşimleri geçiren, üstündekileri ...
alt-im :
Bir simgenin alt yanına yazılan sayı ya da im.
alt-kabuk :
Bir öğeciğin eksiciklerinin oluşturdukları kabuğun mıknatıssal ni ...
alt-üşek :
Bir üşerçözükte artı üşerleri çeken, aksileri iten, elektriksel e ...
alt-üşek düşümü :
1. Bir radyo lambasında ya da bir gözede elektriksel erkilin alt- ...
alt-üşek ışıldaması :
Alt-üşek ten gelen eksicik ışınlarıyla uyarılmış ışıldama.
alt-üşek ışınları :
Bakınız: eksicik ışınları
alt-üşek ışınları borusu :
Titreşimgözler, televizyon gibi aygıtlarla görüntü oluşturmakta k ...
alt-üşek kını :
Uçunlu elektriksel boşalım borusunda alt-üşek ile sık-üşer bölges ...
alt-üşek tozlanımı :
Alt-üşekte oluşan üşek özdeği tozunun, üst-üşeği ve boşalım borus ...
ampere :
Elektrikte kullanılan akım yeğinliği birimi.
ampère kuralı :
Elektrik akımının yönü ile bu akımın uyardığı mıknatıssal alanın ...
amperölçer :
Bakınız: akımölçer
ampersaat :
Bir iletkenin bir kesitinden geçen bir ampere'lik değişmez akımın ...
ampersarım :
Bir sarımdan geçen bir ampere'lik akımın etkisine karşılık gelen, ...
ana düzlem :
Çift kırıcı bir buzsulda bakış ekseni ile olağan ışını ya da olağ ...
ana eksen :
Bakınız: asal eksen
ana kesit :
Çift kırıcı bir buzsulun bakış ekseni boyunca geçen ve yüzeylerin ...
ana öğe :
1. Bir ışımetkin dizinin baş öğesi. 2. Parçalanarak başka bir ışı ...
angström :
İzge ölçümde kullanılan ve 10-(...)cm.ye eşit olan uzunluk birimi ...
anlık :
Küçük ya da sonsuz küçük bir sürede olan.
anlık akım :
Zamanla değişen akımın anlık değeri.
ara kestirim :
Bir ölçümler dizisinin terimleri arasında kalan ölçülmemiş noktal ...
aralık :
1. İki üşek arasında bir kıvılcım ya da yay atlamasının oluşabile ...
aramıknatıssal :
Uygulanan alanın doğrultusuna ya da yeğinliğine göre ya da başka ...
ardıl çarpım :
Bir sayının 1'den kendisine dek bütün tümsayılarla çarpımı sonucu ...
ardışık bağlanım :
Bir elektrik çevriminde çevrim öğelerini, tümünden aynı akım geçe ...
ardışık dizi :
Bakınız: ardışık bağlanım
ardışık motor :
Mıknatıssal alan oluşturan kangalları ile döngeni ardı sıra bağla ...
ardışık yaklaştırım :
Bir işlemi art arda uygulayarak doğru değere yaklaşma.
arı izge :
Her noktası belli bir dalga boyunu tutan izge.
arıtım :
Şeker, yeryağı, metal gibi özdeklerin katışıklardan ayrılarak eld ...