eng

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
A. A. :
Atom ağırlığının simgesi.
A. I. S. I bölümlemesi :
Amerikan Demir ve Çelik Kurumu (A. I. S. l.)'nun, çeliklerin kimy ...
A. I. S. I sayısı :
Amerikan Demir ve Çelik Kurumu (A. I. S. I) bölümlemesinde, çelik ...
A. S. :
Atomsal sayının simgesi.
A. S. T. M. tane büyüklüğü :
Amerikan Deneme ve Gereçler Derneğince (A. S. T. M.) gerçekleştir ...
Abel ayıracı :
Paslanmaz çelikler için kullanılan, % 10 luk kromik asit çözeltis ...
Accoloy alaşımı :
Bileşiminde % 12-18 krom,%38-68 nikel bulunan, krom-nikel temelli ...
açık kalıp :
Açık kalıplı dövme işleminde, parçaların üzerlerinde dövüldükleri ...
açık kalıplı dövme :
Açık kalıp kullanarak yapılan dövme işlemi.
açık kangal :
Isıl işlem için yeniden sarılırken, katları yereteçlerle birbirin ...
açık kangal tavlaması :
Katları arasında fırın gazlarının dolaşımını sağlamak ve ısıl işl ...
açkılama :
Metal yüzeyleri, uygun bir çözelti emdirilmiş bezli ya da fırçalı ...
açkılama tekerleği :
Açkılama işi için kullanılan bezli ya da fırçalı tekerlek.
ağılı çözelti :
Metalleri temizleme işlerinde kullanılan ve ağılılık özelliği gös ...
ağılı gaz :
Isıl işlemlerde kullanılan ve ağılılık özelliği gösteren fırın ga ...
ağılılık :
Gaz, çözelti ve benzerlerinin gösterdiği ağılı olma özelliği.
Aich metali :
Bileşiminde % 60 bakır, % 38,2 çinko ve % 18 demir bulunan özel b ...
ak altın :
Platin, palladyum, gümüş, nikel ya da ak renkli bir alaşım ile al ...
ak altın lehimi :
Bileşiminde % 30-80 altın, % 12'ye dek nikel ve % 15'e dek çinko ...
ak dökme demir :
Karbonun büyükçe bir bölümünü, yapısında sementit olarak bulundur ...
ak kat :
Nitrürlenmiş parçaların yüzeyinde oluşan, 5 x 10-4 cm. ile 5 x 10 ...
ak paklama :
Tavlama sonucu oluşmuş oksitleri gidermek amacıyla ve kalaylamada ...
ak pas :
Nemli havada kalan çinko levhaların yüzeyinde oluşan çinko oksit.
ak pirinç :
Süsleme işlerinde kullanılan, yüksek çinko bileşenli açık renkli ...
ak sıcaklık aralığı :
Isıtılan parçayı ak bir renge dönüştüren, yaklaşık olarak 1100°C' ...
ak tunç :
Bileşimindeki çinko ile bakırın oranı 7/9 olan, % 4 nikelli, sert ...
akaç :
Metalleri temizlemede, kullanık çözeltileri dışarı akıtmak için k ...
akaçlama :
Kullanık çözeltileri, işlem ortamından akıtarak uzaklaştırma işle ...
Akaryakıt :
Isıl işlem fırınlarında ya da ocaklarında yakıt olarak kullanılan ...
akım verimliliği :
Açığa çıkarılan özdek kütlesinin, Faraday yasasıyle hesaplanan ku ...
akım yoğunluğu :
Elektrikli bırakım işleminde, birim anot yüzeyinden geçen elektri ...
akındırık :
Boyacılıkta kullanılan, rengi sarıdan kahveye değişen, genellikle ...
akış hızı :
Fırın atmosferlerinin denetiminde, ayarı gereken gazların birim z ...
akışkansı :
Akışkansılık özelliği gösteren.
akışkansılık :
Akışkanların, kendi içlerindeki bağıl devinime gösterdikleri dire ...
aklama :
Metal şerit ve levhaları, erimiş kalay ya da gümüş tuzları yunakl ...
akma :
Düşük karbonlu çeliklerde görülen ve esneklik sınırına erişildiği ...
akma dayancı :
Akma noktasındaki dayanç.
akma gerilimi :
Akma noktasındaki gerilim.
akma gerinimi :
Akma noktasındaki gerinim.
akma sınırı :
Metallerin esnek davranımdan, yuğruk davranıma geçtikleri sınır.
akma sınırı uzaması :
Akma sınırındaki uzama.
al leke :
Tavlanma sırasında çinkonun uçmasıyle ya da paklama sırasında yen ...
alaşım çeliği :
Alaşım elementli çelik.
alaşım elementi :
Alaşımlama amacıyla kullanılan element.
alaşım eritme :
Alaşım yapma ereğiyle iki ya da daha çok elementi eritme işlemi.
alaşım karbürü :
Alaşım elementlerinin eritme ya da ısıl işlem sırasında, karbon i ...
alaşımlama :
Çözen metale, alaşım elementlerinin eritilerek katılması işlemi.
alaşımlı dökme demir :
Bileşiminde, alaşım elementi bulunan dökme demir.
alaşımlı takım çeliği :
İstenilen özelliği yaratmak için, bileşiminde karbondan başka ala ...
Alaz :
Yanan ve ışık veren gazların, değişik biçim ve büyüklükte uzanan ...
alaz sıcaklığı :
Alazlı sertleştirmede, alazgaçtan ya da yakaçtan fışkıran alazın ...
alaz yaldızı :
Civa içinde çözünmüş altını yüzeye uyguladıktan sonra, civayı yak ...
alazIaç :
Alazlı sertleştirmede kullanılan ve oksijen ile gazyakıt karışımı ...
alazla ısıtma :
Püskürtük örtüleri örtme işleminde, yüzeyde kaynaşma sağlamak içi ...
alazla sertleştirilmiş doku :
Alazlı sertleştirme işlemiyle oluşmuş doku.
alazlama :
Bir metal yüzeyi alaza tutma işlemi.
alazlı kaplama :
Isınmış ve yoğruk durumdaki volfram karbür parçalarını, özel bir ...
alazlı menevişleme :
Püskürterek yapılan su verme işlemlerinde, soğutulan yerleri alaz ...
alazlı sertleştirme :
Çelik yüzeyleri, alazlayarak ya da sıcak gazlarla birden ostenitl ...
alazlı tavlama :
Parçayı doğrudan alazlayarak uygulanan tavlama işlemi.
al-dal süreci :
Dökme demir ve çelikleri, erimiş alüminyuma daldırarak alüminyum ...
alfa bölgesi :
Demir-karbon denge çizgesinde, yalnız alfa fazının dengeli olarak ...
alfa demiri :
910°C 'a dek dengeli kalan, oylum özekli küpsel yapılı demir eşöz ...
alfa dengeleştirici :
Demir-karbon dizgesinin alfa fazının dengeliğini artıran alaşım e ...
alfa fazı :
Ferritin öteki adı.
alfa pirinci :
Bileşiminde % 40'a dek çinko bulunan ve yapısı yalnız alfa katı ç ...
alfa yapıcı :
Bakınız: alfa dengeleştirici
alfa yapıcı element :
Bakınız: alfa yapıcı
alfa-beta pirinci :
Bileşiminde % 40-46 çinko bulunup, yapısı alfa ve beta katı çözel ...
alın bağlantısı :
Bakınız: alın kaynağı
alın kaynağı :
Alın kaynağı yapma işlemi sonucu oluşan kaynak, alın bağlantısı d ...
alın kaynağı yapma :
Yüzeyden yapılan bir tür kaynak yapma işlemi.
alkali metal :
Alkali özelliği gösteren, lityum, sodyum, potasyum, rübidyum ve s ...
alkali toprak metali :
Berilyum, mağnezyum, kalsiyum, strontiyum, baryum ve radyum ikide ...
alkaliIi çözelti :
Alkali özelliği gösteren çözelti.
alkaliIi dağlama :
Mekanik işlemler sırasında oluşmuş çizik ve benzeri yüzey kusurla ...
alkalili kabuk alma :
Bakınız: alkalili kabuksuzlaştırma
alkalili kabuksuzlaştırma :
Çelik yüzeylerden pas, ince kabuk ve benzeri özdekleri gidermek i ...
alkalili pas alma :
Bakınız: alkalili passızlaştırma
alkalili passızlaştırma :
Bakınız: alkalili kabuksuzlaştırma
alkalili temizleme :
Kaplama ya da başka bir bitirme süreci uygulanmadan önce, metal y ...
alkalili temizleyici :
Alkalili temizleme işlemlerinde kullanılan temizleyici.
al-kaplama süreci :
Çelik yüzeyleri, 1000°C'da hidrojen ile doyurduktan sonra erimiş ...
Allen metali :
Bileşiminde % 55 bakır, % 40 kurşun, % 5 kalay ve az kükürt bulun ...
alnico alaşımı :
Alüminyum, nikel ve kobalt elementlerinden oluşan özel bir dizi a ...
Alrak süreci :
Alüminyum ve alüminyum alaşımlarını, kaynayan % 5 sodyum karbonat ...
alt beynit :
Mb sıcaklığı yakınlarında, eşısıl dönüşümünde oluşan küçük taneli ...
alt birikim :
Birikim elementinin birikim alanındaki yüzdesinin, alaşımdaki ort ...
alt dönüşül :
Dönüşül değerler altındaki değerlere değgin olan.
alt dönüşül tavlama :
Dönüşül sıcaklıklar altında yapılan tavlama işlemi.
alt dönüşüm sıcaklığı :
Dı1 ve Ds1 sıcaklıklarının ortak adı.
alt oyuk :
Haddeleme sırasında oluşan yüzey kusurlarından ve çoğunlukla yüzg ...
altın :
Sarı renkli, yumuşak, dövülgen ve esnek bir soy metal. A. A. 197. ...
altın boya :
Tunç tozu ile amil asetat ya da benzeri özdeklerden oluşturulan b ...
altın kaplama :
Altın kaplama işlemiyle yüzeye kazandırılmış altın kat.
altın yaldız :
Kimyasal ya da elektrikli bırakım yoluyla yüzeye örtülen altın.
altın yaldızlama :
Mekanik ya da kimyasal yollarla yüzeyleri altın ile örtme işlemi.
altın yaldızlı metal :
Üzeri altın yaldız kaplanmış metal.
alumel :
Bileşiminde % 94.5 nikel, % 2 alüminyum, % 1 silisyum ve % 25 man ...