eng

TDK Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açık dizge :
Isıldevimbilimde, sınırlarından erke ya da özdek geçebilen dizge.
açık kabuk :
Yörüngeçleri, eksiciklerle çifter çifter dolmamış kabuk.
açısal devinirlik :
Dinginlik koluyla açısal hızın çarpımı olarak belirtilen açısal d ...
açısal hız :
Devinen bir taneciğin, seçilen bir özek noktaya göre birim zamand ...
açısal nicem sayısı :
Bir yörüngecin açısal devinimle ilgili nicem sayısı (örn. hidroje ...
ağaçsı :
Dallı budaklı bir biçimde büyümüş kırılca.
ağdalık :
Sıvının, belli bir hızla akması için uygulanması gereken kuvveti ...
ağınma :
Katının ergimeden buhara dönüşmesi olayı.
ağınma ısısı :
Ergimeden buharlaşan katı özdeğin, birim ağırlık başına aldığı ıs ...
ağır etkileşim :
Ağırcik ve kimi ortacıkların arasında yer alarak, atom çekininin ...
ağır su :
Hidrojen yerine döteryumdan yapılmış olan su.
ağırcık :
Çekincik, ılıncık gibi ağır etkileşim gösteren, kütlesi milyar ek ...
akı :
Birim zamanda, birim yüzeye dik düşen ısı ya da ışık niceliği.
akım :
Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişki ...
akışkan :
Akış özellikleri gözlenebilen sıvı ya da gaz evresindeki özdek.
akışlı tepkir :
Bir yanından aldığı özdekleri, öbür yanından tepkimeye uğramış ol ...
akışmazlık :
Bakınız: ağdalık
aktarım :
Erke ya da özdeğin bir yerden bir yere geçişi.
alanlar kuramı :
1. Tanecik sayısının değişmediğini, kimilerinin soğurulup, kimile ...
alansalımı :
Yeğin kıvıl alan etkisiyle, bir özdeğin ucundan eksiciklerin salı ...
altıgenli sık doldurma :
Kürelerin yan yana, birbirlerine en yakın olacak biçimde yığılmas ...
altuzay :
Matematik bir uzayın kimi nesnelerinden oluşan daha az boyutlu uz ...
ana nicem sayısı :
Hidrojen öğeciğindeki gibi, eksicik yörüngeçlerinde yarıçapsal, d ...
aradizi öğeleri :
Çevrimsel çizelgede d, f gibi iç kabukların eksiciklerle dolmasın ...
araduru kuramı :
Kimyasal hızbilimde, tepkinlerle ürünlerarası geçici bir özdecik ...
arakalımlı duru :
Isıldevingen dengede olmayıp, kısa süre yaşayabilen duru.
arayüzey :
Sıvı, gaz gibi iki özdek evresini birbirinden ayıran yüzey.
arayüzey gerilimi :
Birbirine değen iki evre arasındaki yüzeyi, birim alan ölçüsünde ...
arday :
Sayıl çarpımın solunda görülen soyut yöney: + =
Arı :
Bir kimyasal özdeğin yabancı özdeciklerden arınmış niteliği.
arıtıcı :
Susever ve yağsever özdeciklerden oluşmuş, yağsal özdeklerle su a ...
arıtma :
Bir kimyasal özdeği yabancı özdeciklerden ayırma içlemi.
artıcı :
(I) Özdeciklerin artı yükü daha çok olan yerlerine giden ayıraç ö ...
artıcık :
Kütlesi eksicikle eş, kıvıl yükü ise artı olan temel tanecik.
artın :
Artı yüklü özdecik yükünü.
artıuç :
Kıvılkesimde, sıvıya batırılıp kıvıl akım geçmesini sağlayan meta ...
asıltı :
Çözünmeyen özdek parçacıklarının, dibe çökmeden bir sıvı içinde k ...
aştırma :
Kimyasal değerbağ oluştururken, biraz yüksek erkede bulunan öğeci ...
aştırma erkesi :
Bir özdeciğin parçası durumuna gelecek öğecik eksiciklerinin, dah ...
aygıt :
Deneylerin yapılmasını sağlayan takımlar dizgesi.
ayıraç :
Belirli bir kimyasal tepkimenin olmasını sağlayan tepkin.
ayırıcı :
Özellikle kimyasal çözümleme aygıtlarında, çeşitli özdekleri ayır ...
ayrık konoluşum :
Özdecik ekseni doğrultusunda bakıldığında, iki topağı üst üste gö ...
ayrışık öğecik :
Bir özdecikteki yörüngeçlerin erke düzeyi sırasını bulmak için, a ...
ayrışma :
Bir özdeciğin parçalara ya da öğeciklerine ayrılması olayı.
ayrışma ısısı :
Bir özdeciğin ayrışırken verdiği ya da aldığı ısı.
Bağ :
Ancak belirli doğrultu ve uzaklıklarda güçlü olan, özel kimyasal ...
bağ açısı :
Bir özdeği oluşturan bağlar arasında, aynı öğecikten çıkan bir çi ...
bağ düzesi :
İki öğecik arasındaki bağlarda, bağlamaz yörüngeçlerdeki eksicik ...
bağ erkesi :
İki öğecik arasındaki bağın, genellikle ısıldevingen niceliklerde ...
bağ titreşim sayıları :
Bir özdeciği oluşturan her kimyasal bağın, iki atomunun türüne gö ...
bağdeğer :
Öğeciğin kaç kimyasal bağ yapabileceğini gösteren sayı.
bağıllık kuramı :
Işık hızının sonsuz olmaması, nesnelerin zaman ve yerlerinin ışık ...
bağlam :
Taneciklerin, aralarındaki fiziksel ya da kimyasal kuvvetlerle bi ...
bağlam erkesi :
1. İki öğeciği ya da bir eksicik ile bir çekin taneciğini bir ara ...
bağlamaz yörüngeç :
İçinde eksicik olsun ya da olmasın, öğeciklerarası bağı pek etkil ...
bağlanma :
Öğecikler arasında nicem yasalarına göre devinen eksiciklerin, du ...
bağlar :
Yapısındaki eksiciklerle öğeciklerarası kimyasal bağı güçlendirme ...
bağlar yörüngeç :
İçinde bir ya da iki eksicik olunca, öğeciklerarası kimyasal bağı ...
bağlaşık tepkimeler :
Ürünleri ya da tepkinleri arasında, ortak olanların varlığı dolay ...
bağönler :
Çekinlerin aralarındaki yörelere eksicik koyma olasılığını azalta ...
bağönler yörüngeç :
İçindeki eksicikle öğeciklerarası kimyasal bağın gücünü azaltıp i ...
bakışık :
Bakınız: bakışımlı
bakışıklık :
Bakınız: bakışım
bakışıksız :
Bakınız: bakışımsız
bakışım :
Bir nesne ya da işlevin belirli eksen, özek noktası ve işlemlere ...
bakışımlama :
Bakışımı olmayan matematiksel nesne ya da işlevleri, kimi işler u ...
bakışımlı :
Belirli eksen, özek nokta ve işlemlere göre noktalarının yerleri ...
bakışımlı topaç :
Bir eksen çevresinde dönüş bakışımı olan koniye benzer özdecik.
bakışımsız :
Bakışımlı olmayan geometrik nesne, özdecik ya da işlevlerin nitel ...
barın :
Çekinlerin çarpışma olaylarında gösterdikleri kesit alanlar için ...
basınç :
Birim alan başına dik olarak düşen kuvvet.
basınç enlendirmesi :
Basınç arttıkça gaz içindeki özdecik izge çizgilerinin genişlemes ...
başnokta :
Konsayı eksenlerinin kesiştiği (0,0) noktası.
beklenen değer :
Nicem durusu özgün duru olmadığında, ölçülebilir nicelik için bir ...
belirtilmeziik ilkesi :
Nicem düzeneğinde, bir taneciğin hem konum, hem de hızının bir no ...
belirtilmezlik :
Nicemde, erke ya da zaman gibi eş çift değişkenlerin her ikisinin ...
belirtken :
Dizey öğelerinin tersbakışımlı çarpımları olarak hesaplanan sözge ...
benzerlik dönüşümü :
Bir işleri (A), önünden bir dizey (S) ile, arkasından da o dizeyi ...
biçim katsayısı :
Çarpışma olaylarında saçınım açı ya da yeğinliklerini bulmaya yar ...
bileşen :
Bir özdeği oluşturan kimyasal bileşimi bildirmek için verilmesi g ...
Bileşik :
Belirli öğeciksel yapıda, hep eş türde özdeciklerden oluşan kimya ...
bileşim :
Bir özdeğin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verile ...
bileşken :
Bir bileşkeyi oluşturan yöneylerin her biri.
bireşim :
İstenen bir kimyasal özdeğe, daha olağan ayıraçlardan başlayarak ...
birim gözcük :
Ötelenmekle bütün bir kırılcayı tarayabilen, yinelenerek kırılca ...
birim işlemler :
Kimya mühendisliğinde, özdekleri ayırmak için yapılan damıtma, sü ...
birim işler :
Matematiksel nesnelere uygulandığında onları değiştirmeyen işler: ...
birim süreçler :
Kimya mühendisliğinde, kimyasal özdekleri üretmek için kullanılan ...
birleşik öğecik :
Bir özdecik öğeciklerinin yaklaştırılmasıyla elde edilecek özdeci ...
biryapımlama :
Bakınız: tektürelleme
biryapımlı :
Bakınız: tektürel
bocalama :
Bir değerin, ortalama değer çevresinde oynaması.
boğum :
Bir durur dalganın sıfır noktaları.
bohr yörüngesi :
Eski nicem kuramında, eksiciğin çekin çevresinde çevrimsel olarak ...
bol tanecikli etkiler :
Taneciklerin bağımsız varsayılan devinimlerinden değil, birbirler ...
bolluk :
Evrende kimyasal öğelerin dağılımı evrenin ya da güneş gibi belir ...
boltzman etkeni :
Belirli sıcaklıktaki bir dizge içinde, bir özdeciğin herhangi bir ...
boş oylum :
Sıvı içindeki bir özdeciğin ufak tefek devinimlerine olanak veren ...
boşay :
İçinde hiçbir öğecik, özdecik vb. bulunmayan, bir gazın basıncı d ...