eng

Türk Dünyası Gramer Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
abartma :
Azerbaycan Türkçesi: mübaliğä Türkmen Türkçesi: giperbola ~ ulalt ...
ablatif hâli :
Bakınız: Çıkma Hali
açık hece :
Azerbaycan Türkçesi: açıg heca Türkmen Türkçesi: açık boğun Gagau ...
açıklık derecesi :
Azerbaycan Türkçesi: genälmä däräcäsi Türkmen Türkçesi: galış der ...
Ad :
Bakınız: isim
adlandırma :
Azerbaycan Türkçesi: adlandırma Türkmen Türkçesi: aatlandırma Gag ...
ağız sesi :
Azerbaycan Türkçesi: ağız säsi Türkmen Türkçesi: ağız sesi Gagauz ...
ağızlaşma :
Azerbaycan Türkçesi: burun säsinin ağız säsinä çevrilmäsiTürkmen ...
aittik eki :
Azerbaycan Türkçesi: mänsubiyyät şäkilçisi Türkmen Türkçesi: degi ...
akıcı ünsüz :
Azerbaycan Türkçesi: sonor samit Türkmen Türkçesi: sonorlı çekims ...
akraba diller :
Azerbaycan Türkçesi: gohum dillär Türkmen Türkçesi: garmdaş dille ...
akrabalık adları :
Azerbaycan Türkçesi: gohumlug bildirän adlar Türkmen Türkçesi: ga ...
akustik :
Azerbaycan Türkçesi: hava axını Türkmen Türkçesi: akustik Gagauz ...
akuzatif hâli :
Bakınız: Yükleme Hali
alfabe :
Azerbaycan Türkçesi: älifba Türkmen Türkçesi: elipbiy Gagauz Türk ...
Alıntı :
Bakınız: ödünç
alofon ~ değişken ses ~ bir sesin varyantları :
Azerbaycan Türkçesi: allofon Türkmen Türkçesi: birsesin variantla ...
alomorf ~ değişken şekil ~ bir şeklin varyantları :
Azerbaycan Türkçesi: allomorfTürkmen Türkçesi: bir formanıň v ...
alt çene :
Azerbaycan Türkçesi: alt çänä Türkmen Türkçesi: aşakı eňek Ga ...
alt dudak :
Azerbaycan Türkçesi: alt dodag Türkmen Türkçesi: aşakı doodak Gag ...
ana cümle ~ temel cümle :
Azerbaycan Türkçesi: baş cümlä Türkmen Türkçesi: baş sözlem Gagau ...
ana dil ~ proto dil :
Azerbaycan Türkçesi: kök dil Türkmen Türkçesi: ene dili Gagauz Tü ...
anadili :
Azerbaycan Türkçesi: ana dili Türkmen Türkçesi: ene dili Gagauz T ...
Anlam :
Azerbaycan Türkçesi: mäna ~ anlam Türkmen Türkçesi: maanı Gagauz ...
anlam bilimci :
Azerbaycan Türkçesi: semasiolog Türkmen Türkçesi: semasiolog Gaga ...
anlam bilimi :
Azerbaycan Türkçesi: semantika Türkmen Türkçesi: semantika Gagauz ...
anlamdaş ~ eş anlamlı :
Azerbaycan Türkçesi: sinonim Türkmen Türkçesi: sinonim ~ maanıdaş ...
aracı dil :
Azerbaycan Türkçesi: vasitäçi dil Türkmen Türkçesi: aaralık dil G ...
argo :
Azerbaycan Türkçesi: argo Türkmen Türkçesi: argo Gagauz Türkçesi: ...
arkaik :
Bakınız: eski
art avurt ünsüzü :
Azerbaycan Türkçesi: säit damag samit Türkmen Türkçesi: gapdal ış ...
art damak :
Azerbaycan Türkçesi: dilarxasi Türkmen Türkçesi: ıızkı kentlevük ...
art damak ünsüzü :
Azerbaycan Türkçesi: dilarxası samit Türkmen Türkçesi: ıızkı kent ...
asıl anlam :
Azerbaycan Türkçesi: äsas mäna Türkmen Türkçesi: esası maanısı Ga ...
asıl sayı sıfatı :
Azerbaycan Türkçesi: migdar saylan Türkmen Türkçesi: mukdar saanl ...
asıl sayılar :
Azerbaycan Türkçesi: migdar sayları Türkmen Türkçesi: mukdar saan ...
asimilasyon :
Bakınız: benzeşme
asli ses ~ birincil ses :
Azerbaycan Türkçesi: ilkin säs Türkmen Türkçesi: ilkinci ses Gaga ...
asli uzunluk ~ birincil uzunluk :
Azerbaycan Türkçesi: ilkin uzanma Türkmen Türkçesi: ilkinciuzıınl ...
atasözü :
Azerbaycan Türkçesi: atalar sözü Türkmen Türkçesi: atalar sözi ~ ...
avurt :
Azerbaycan Türkçesi: ovurd Türkmen Türkçesi: ovurt Gagauz Türkçes ...
avurt ünsüzü :
Azerbaycan Türkçesi: damag samiti Türkmen Türkçesi: gapdal ışgala ...
aykırılaşma ~ benzeşmezlik ~ disimilasyon :
Azerbaycan Türkçesi: dissimilyasiyaTürkmen Türkçesi: dissimilyasi ...
ayrılma hâli :
Bakınız: Çıkma Hali
azlık çokluk zarfı ~ miktar zarfı ~ nicelik zarfı :
Azerbaycan Türkçesi: migdar zärfiTürkmen Türkçesi: haal dereceler ...
bağlaç :
Azerbaycan Türkçesi: bağlayıcı Türkmen Türkçesi: soyuz ~ baaglayı ...
basit cümle :
Azerbaycan Türkçesi: sadä cümlä Türkmen Türkçesi: yöönekey sözlem ...
basit zaman :
Azerbaycan Türkçesi: sadä zaman Türkmen Türkçesi: yöönekey zamaan ...
başta ünlü türemesi :
Azerbaycan Türkçesi: proteza ~ säs artımı Türkmen Türkçesi: prote ...
başta ünsüz türemesi :
Azerbaycan Türkçesi: proteza ~ säs artımı Türkmen Türkçesi: prote ...
belagat :
Bakınız: söz sanatı
belirli isim tamlaması ~ belirtili isim tamlaması :
Azerbaycan Türkçesi: täyini sözbirläsmäsi Türkmen Türkçesi: ayırg ...
belirli nesne ~ belirtili nesne :
Azerbaycan Türkçesi: vasitäsiz tamamhg Türkmen Türkçesi: gönidool ...
belirsiz isim tamlaması ~ belirtisiz isim tamlaması :
Azerbaycan Türkçesi: II. növtäyini söz birläşmäsi Türkmen Türkçes ...
belirsiz nesne ~ belirtisiz nesne :
Azerbaycan Türkçesi: ğeyri-müäyyän vasitäsiz tamamlıgTürkmen Türk ...
belirsizlik sıfatı :
Azerbaycan Türkçesi: ğeyri-müäyyän migdar sayı Türkmen Türkçesi: ...
belirsizlik zamiri :
Azerbaycan Türkçesi: Ğeyri-müäyyän äväzlik Türkmen Türkçesi: nääm ...
belirten :
Bakınız: tamlayan
belirtili isim tamlaması :
Bakınız: Belirli İsim Tamlaması
belirtili nesne :
Bakınız: belirli nesne
belirtisiz isim tamlaması :
Bakınız: Belirsiz İsim Tamlaması
belirtisiz nesne :
Bakınız: belirsiz nesne
benzerlik eki ~ benzetme eki :
Azerbaycan Türkçesi: bänzätmä bildirän goşma ~ bänzärlikşäkilçisi ...
benzeşme ~ asimilasyon :
Azerbaycan Türkçesi: assimilyasiya Türkmen Türkçesi: meňzeşme ...
benzeşmezlik :
Bakınız: Aykırılaşma
benzetme eki :
Bakınız: Benzerlik Eki
bildirme eki :
Azerbaycan Türkçesi: xäbär şäkilçisi Türkmen Türkçesi: kem iişlik ...
bildirme kipleri :
Azerbaycan Türkçesi: xäbär forması Türkmen Türkçesi: iişlik forma ...
bilim dili :
Azerbaycan Türkçesi: elmi dil Türkmen Türkçesi: ilmi dil Gagauz T ...
bir sesin varyantları :
Bakınız: Alofon
bir şeklin varyantları :
Bakınız: Alomorf
birinci şahıs :
Azerbaycan Türkçesi: birinci şäxs Türkmen Türkçesi: birinci şahs ...
birinci şahıs iyelik ekleri :
Azerbaycan Türkçesi: birinci şäxsin mänsubiyyät şäkilçisiTürkmen ...
birinci şahıs teklik :
Azerbaycan Türkçesi: birinci şäxsin täk halı Türkmen Türkçesi: bi ...
birincil ses :
Bakınız: asli ses
birincil uzunluk :
Bakınız: asli uzunluk
birleşik cümle :
Azerbaycan Türkçesi: müräkkäb cümlä Türkmen Türkçesi: goşma sözle ...
birleşik ek :
Azerbaycan Türkçesi: müräkkäb şäkilçi Türkmen Türkçesi: goşma aff ...
birleşik fiil :
Azerbaycan Türkçesi: müräkkäb fe'l Türkmen Türkçesi: goşma iişlik ...
birleşik isim :
Azerbaycan Türkçesi: müräkkäb isim ~ müräkkäb ad Türkmen Türkçesi ...
birleşik kelime :
Azerbaycan Türkçesi: müräkkäb söz Türkmen Türkçesi: goşma söz Gag ...
birleşik zaman :
Azerbaycan Türkçesi: müräkkäb zaman Türkmen Türkçesi: çılşınmlı z ...
boğaz :
Azerbaycan Türkçesi: boğaz Türkmen Türkçesi: bogaz Gagauz Türkçes ...
boğumlanma :
Azerbaycan Türkçesi: artikulyasiya ~ mäxräc Türkmen Türkçesi: art ...
boğumlanma noktası :
Azerbaycan Türkçesi: artikulyasiya yeri ~ mäxräc yeri Türkmen Tür ...
bulunma hâli ~ iokatif hâli :
Azerbaycan Türkçesi: yerlik hal Türkmen Türkçesi: vagt-orun düşüm ...
bükümlü diller :
Azerbaycan Türkçesi: flektiv dillär Türkmen Türkçesi: flektiv dil ...
büyük uyum :
Bakınız: kalınlık incelik uyumu
büyük ünlü uyumu :
Bakınız: kalınlık incelik uyumu
canlı dil :
Azerbaycan Türkçesi: canlı dil Türkmen Türkçesi: caanlı dil ~ caa ...
cevap ünlemi :
Azerbaycan Türkçesi: täsdig ädati Türkmen Türkçesi: cogaap sözi G ...
cins isim :
Azerbaycan Türkçesi: umumi isim Türkmen Türkçesi: cins aatlar Gag ...
Cinsiyet :
Azerbaycan Türkçesi: cins Türkmen Türkçesi: cıns Gagauz Türkçesi: ...
cinsiyetsiz :
Azerbaycan Türkçesi: orta cinsTürkmen Türkçesi: cınssızGag.: neyt ...
Cümle :
Azerbaycan Türkçesi: cümlä Türkmen Türkçesi: sözlem Gagauz Türkçe ...
cümle başı edatları :
Azerbaycan Türkçesi: cümlä başında gälän ädatlar Türkmen Türkçesi ...
cümle bilgisi ~ sentaks :
Azerbaycan Türkçesi: sintaksis Türkmen Türkçesi: sintaksis Gagauz ...
cümlenin ögeleri :
Bakınız: Cümlenin Unsurları
cümlenin unsurları ~ cümlenin öğeleri :
Azerbaycan Türkçesi: cümlä üzvläri Türkmen Türkçesi: sözlem agzaa ...
çekim eki :
Azerbaycan Türkçesi: täsriflänmä şäkilçisi ~ hal şäkilçisi Türkme ...