eng

Dilbilim Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
|dilbilgisi :
Bakınız: Gramer
abanık :
Samit kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakım ...
abanık değşilimi :
1. Hint-Avrupa dilindeki kapantılıların Cermencede uğradığı değiş ...
abanık gövdeli isim çekimi :
Sonu abanıkla biten isimlerin çekimi: Ev, ev-i, ev-e... gibi.
abanıklaşma :
Bir açınığın veya yarı açınığın abanık değeri aması.
abanıklı baştalık :
Bir kelimede ilk sesin abanık olması.
abanıklık :
Bir hecenin abanık bakımından hali.
abanıkta soluklama :
Bakınız: Soluklama
abanır almaşımı :
Bakınız: Almaşım
abanır yayılışı :
Bir abanığm kendinden önceki veya sonraki abanığa, kendi nitelikl ...
abanırlar dizgesi :
Nitelikleri ve birbirine karşı olan ilgileri bakımından bir dilde ...
abanırlar uyumu :
Bir kelimede ayrı yerlerde bulunup sesçe birbirine yakın olan aba ...
açık açınık :
Bakınız: Açmık
açık girişim :
Bakınız: Girişim
açık hece :
Bakınız: Hece
açık ses :
Ses aygıdının epeyce veya büsbütün açılmasıyla çıkan ses.
açık sözdizimi :
Bakınız: Kapalı Sözdizimi
açık ton :
Bakınız: Ton
açıklama çoğulu :
Biz ve siz çoğul olmakla beraber bazen tek kişi için söylenebildi ...
açıklık :
Açık denilen seslerin hali.
açılış :
Ses çıkarırken ses yolunun açılması ve açılma derecesi.
açılışlı ses :
Dışa patlar ses. bk. Dışa patlar.
açınığımsı abanık :
Bakınız: Ötümlü Abanık
açınık :
Kapantı veya fazla daraltı yapmaksızın dudakların ve ağız içinde ...
açınık görevi :
Açınıkların ve bazen seslilerin abanıklar için bir dayanak meydan ...
açınık gövdeli isim çekimi :
Bir açınıkla biten isimlerin çekimi: kapı, ka-pı-yı, kapı-ya... g ...
açınık kaynaşması :
İki veya ikiden fazla açınığın kaynaşıp tek ses halinde çıkması k ...
açınık öğesi :
Açınıklara, ikinliklere, üçünlüklere verilen ortak ad.
açınık ses :
Üflek seslere karşı olarak açınıklara ve ötümlü abanıklara verile ...
açınık yayılışı :
Açınık değşiliminin başka bir adı.
açınıkla girşim :
Bir girişim açınığı kullanma olayı.
açınıklar uyumu :
Bazı dillerde ve özellikle Türkçede bir çeşit özümleme: 1. Bir ke ...
açınıklararası abanık :
İki açınık arasında bulunan abanık.
açınıklarda nicelik almaşımı :
Bakınız: Almaşım
açınıklarda nitelik almaşımı :
Bakınız: Almaşım
açınıklarda renk almaşımı :
Bakınız: Almaşım
açınıklarda vurgu almaşımı :
Bakınız: Almaşım
açınıklaşma :
Abanık niteliğinde: olan bir sesin açınık niteliği alması.
açınıklı baştalık :
Bir kelimede ilk sesin açınık olması.
açınıklık :
Bir hecenin açınıklardan hangisini almış olduğu bakımından hali.B ...
açınıklık noktası :
Bir hecede açınık görevinin belirdiği boğumlama evresi.
açınıkta soluklama :
Bakınız: soluklama
açınırlar devimi :
Açınıklar almaşımı.
açınırlar dizgesi uyumu :
Nitelikleri ve birbirine karşı olan ilgileri bakımından bir dilde ...
açkı :
Fikir imli yazılarda, özellikle Çincede sesdeş kelimeleri birbiri ...
ad değişikliği :
Birer çift sayılacak kadar anlamca birbirine yakın olan bazı isim ...
ad isim :
Bakınız: Ad
ad veya ad isim :
İsim kelimesi asıl isimlerden gayrı, sırasına göre sıfat, zamir, ...
adaş :
Söylenişleri aynı, anlamları ayrı olan kelimelere denir. Yer anla ...
adıkaynak :
Adı bir topluluğa verilmiş olan kişi.
adlamalık :
Eski gramercilerin özel isimlere karşı olarak cins isimlerine ver ...
adlandırma bilimi :
Fikirlere ne gibi karinelerle ad takıldığını inceleyen bilim.
adlaşmış sıfat :
Ad yerine kullanılan sıfat : Doğruyu söylemeli gibi.
adlık tümce :
Bakınız: Tümce
agma :
Yunancada "ng" sesi veren yanyana yazılmış iki gama'nın adı.
ağır açınık :
Bakınız: Açınık
ağır erkeli muzari :
Arapçada cezimli muzarinin sonuna enne getirilen şekli : yaktülen ...
ağır gidiş :
Sözü acelesiz söyleme tarzı.
ağır taban :
Hint-Avrupa dillerinde uzun açınıkla biten taban.
ağır ton :
Bakınız: Ton
ağır vurgu :
Sese bir derinlik veren alçak vurgu ve bunun yazıdaki işareti.
ağır vurgulu :
Yunancada son hecesinde ağır vurgu bulunan veya son hecesi vurgus ...
ağırlık :
F. Bopp'un, Hin t-Avrupa dilinde temel açınık diye saydığı, a, u, ...
ağız açınığı :
Bakınız: Arı Açınık
ağızardı abanık :
Gırtlak, yutak ve ırlak abanıklarının ortak adı ( Bu kelimelere b ...
ağızdan seslik ve ağız sesliği :
Genizden gelen seslere karşı olarak, ağızdan çıkan seslere denir.
ağızdışı abanık :
Bakınız: Dudaksıl Abanık
ağıziçi abanık :
Dişsel, yuvasal, ön, orta ve art damaksıl abanıkların ortak adı. ...
akıcı :
Bakınız: Daraltılı abanık
akışlı yazı :
Her zaman kullanılan ve çabukça yazılan yazı.
akışma :
Bir sıraya gelen ses, hece veya kelimelerin birbirleriyle uyuşara ...
aktarışlı dil :
Öğelerinin yeri değişmekle cümlenin esas anlamı değişmiyen diller ...
aktarışma :
Bu, kimi vakit "göçme" terimi yerine kullanılır.
aktarma şimdikiliği :
Geçmişlik değerinde kullanılan şimdikilik "Falanca dedi ki" yerin ...
alanlama fiili :
Latincede taşıdıkları anlam dolayısıyla cümlede ayrı bir morfoloj ...
alçak açınık :
Bakınız: Açınık
alçak ton :
Bakınız: Ton
alçalan ikinlik :
Bakınız: İkinlik
alçalan ton :
Yüksekliği baştan beri derece derece azalan hece sesi.
alçalan vurgu :
Yüksek bir yeğinlikle başlayıp sonradan bu yeğinliği kaybeden vur ...
aletlik - den hali :
Bakınız: -Den Hali
alfa :
Yunan alfabesinin ilk harfi.
alfabe :
1. Bir dili yazmak için kullanılan her türlü işaretler dizgesi. 2 ...
Alıntı :
Başka dilden bir şey alma, veya alınan şey (ALINTI KELİME, Mot d' ...
alışkı geçmişliği :
Şiir yazar mısınız sorusuna karşı "Gençliğimde yazdım" cevalbında ...
alışkı şimdikiliği :
Kitaplarına dokunmayın, kızıyor? cümlesindeki "kızıyor" şimdikili ...
almaşım :
1. Bazı dillerin şekillenişinde bir kelimedeki bir veya birkaç se ...
almaşım derecesi :
Herhangi bir almaşımda görülen çeşitlerin her biri, ki TAM ( plei ...
almaşım tabanı :
Bakınız: Taban
alnaçlık :
Başka başka dillerde veya bir dilin türlü hallerinde belli bir se ...
alt diyelek :
Bir diyeliğin ayrıldığı kollardan her biri.
alta doğru hali :
Bazı dillerde bir şeyin "altına doğru" fikrini anlatan isim hali.
altındalık hali :
Bazı dillerde bir şeyin "altında" fikrini anlatan isim hali.
altkatman :
Başka bir dilin yerine geçmiş sonraki dile göre, kendisinde izler ...
amaçlı söz :
Başkasının söylediğini onun ağzından çıktığı şekilde değil, anlam ...
amaçlık :
Seni görmeğe geldim sözündeki "görmek" bir AMAÇLIK MASTAR ( Infin ...
amaçlık tümce :
Bakınız: Tümce
amaçsız değişme :
Bakınız: Ses değişmesi
amaçsız yönetik :
Bakınız: Yakın Yönetik
amadeyi :
Bir cümlenin içine sözdizimi bakımından kendisine bağlı, olmıyara ...